Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Sewenzera Mwari. Ndizvo zvako unafainra kuraramira.

Mugovera, 1 Nyamavhuvhu 2020

"Nakuti ariwani zvache anada kuponesa upenyu hwache,acharasikirha nahwo,asi anarasikirha naupenyu hwache nakuda kwangu achahuponesa."(Ruka 9ndima24).

Wina mwamuna akhana mwana wache muphare.Muphare uyu akhari muKristu.Mwamunayu adabva auza mwana wache yu.Adamuti usanyanyi kuthamanga nazvinhu zvaJesu.Mwana uyu akhaita basa raKristu Jesu.Akhagara achiparidza vhangeri.Mwamuna uyu adafunga kuti zvirikuitka namwana wachezvi zvinangozi.Zvakhapusa kudzauraisa mwana wache.Saka akhamut'yira.Asi mwana adapindura achiti,"Baba ndirikundoita zvidataurha naJesu.Ndirikumusewenzera .Ndirikumuraramira".

Mwamuna uyu adapsoma.Aribe kudekerha namasoko aya.Adabva aita ukari.Bvaauza mwana wache yu kuti,"Urikutoita zvako zvakutewezera Jesu?Ndizvo zvidamuuraisa.Handiti adafa arimudiki?.Akhana makore makumi matatu namatatu basi?"

Kuna waKristu wanamafungirhe aya.Handikuti wananga wachida kurarama makore mazhinji.Handikuti wananga wasingadi kuti nkama zawo zife.Huyiba.Nakuti waKristu wagara wachararama nakusingaperi.Asi waKristu awa wananga wachit'ya kufa.Ndizvo zvinawadaro.

Munhu haafaniri kut'ya kufa. Zvingamugundise kuita zvinhu muupenyu.Zvingamugundise kuita zvache adatumwa naMwari.Ana zvinhu zvache anadzapezisira ataura.Izvi zvinanga zviri zvinhu zvache asingatambiri iye.Asi ananga achindopsaka kuti areke kufa.Asi tinamasoko athu tawerenga.Taawerenga mundima yathu tawamba nayo.Anati,"ariwani zvache anada kukoya upenyu hwache acharasikirha nahwo".Saka raramira Kristu.Paribe chako unafanira kut'yira.Unafanira kupusa kutaura uchiti,"Inepano ndinararamira Jesu Kristu.Ndiri waumambo hwache.Saka ndichaparidza vhangeri.Zvideke kana zvinyangare!"

Iye Jesu anamasoko ache adambotaura.Gara uchiarakana.Tinaawerenga mauna Ruka 10 ndima 19. Inati, "Ringani,ndidakupani ntsimba zakutsika pamusoro panyoka nazvirize,napamusoro pentse pantsimba zamuwengi,paribe chingakukuwazeni".Ano ndiwo mazuwa akupezisira. Pena urikuparidza vhangeri.Paribe chako unafanira kut'ya.Tenzi ndiwo wanakana nkhondo zako zentse.Wana masoko awo warikutaura kwako uri izvozvipa.Masoko aya ndiwo adataurha naPauro.Tinaawerenga muna Mabasa 18 ndima 10. Adati, "Nakuti ndina iwepa ,pakare paribe munhu achakana naiwe achikukuwaza,nakuti ndina wanhu wazhinji mumbzimbo ino".

Pupura Uchiti

Ndina mbzimbo yangu ndadikuraramira.Mumbzimbo iyi muribe chinafa.Kufa hakupusi kusewenza mumbzimbo iyi.Ndidanererha pamuchinjiko.Ndidanererha pabodzipo na Kristu.Asi ndirimupenyu zvangu.Asi ndidatsanduka.Asi Kristu ndiye adikugara mangu ndiri.Ndina upenyu hwangu ndedikurarama.Ndinahurarama ndiri mumuwiri wanyama.Ndinahurarama nakutenda kwamurumbwana waMwari.Iye adandida.Adandifira. Hareruya!

Zinango Ndima Zinatsigira Kufunda Kwanyamuntsi

VaKorose 3:23-24

1 Vakorinte 15:58

Mabasa Avapostora 20:24

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Hwesa)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)