Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Wadusa Zvinyangazo Zvako Bvaakupa Kururama

Chitatu, 5 Nyamavhuvhu 2020

"Mwari adaita kuti uyo akharibe chinyangazo aite iye chinyangazo nakuda kwathu,kuitira kuti mache ari tiite kururama kwaMwari."(2WaKorinte 5ndima21).

Kuna wena waKristu.Wadaponeska bzawo.Asi wanafunga kuti wadatanga wari wanyangazi.Saka wanamaonerhe awo wanaita chisikwa chipsa.Wanafunga kuti chichina zvinyangazo.Asi ntsizvoba.Chisikwa chpsa mhunhu mupsa.Handiye uya adanga arimuzvinyangazo ba.Ntsiye uya adanga arimudima ba.Adanga arimudima ngwinawo munhu.Iyeyo adatofa.Adafa pabodzipo naKristu.

Munhu wakara ndiye akhari munyangazi.Iyeyo ndiye adanererha pamuchinjiko.Adanererha pabodzipo naKristu.Saka haachiripo ba.Adatotsiwiwa.Munhu adipo uyu adimupsa.Uyu mhunhu adarurama.Ndizvo zvathu tinawerenga muna waRoma 6 ndima 6. Inati, "Nakuti tinadziwa kuti munhu wathu wakara adanererha pamuchinjiko pabodzipo naye kuti muwiri wachinyangazo ugombe ntsimba,kuti tireke kuita waranda wachinyangazo pakare".Jesu adadzamuka kuwadafa.Iwepa udabva wamukawo.Udamuka pabodzipo naye.Asi udamuka wadimunhu mupsa.Udanga wadiwamaropa mapsa.Udanga wadiwarudzi hupsa.Saka hauchiri wamaropa akara.Wadi wamaropa mapsa.Wadi warudzi hupsa.Wadimunhu adarurama.Mwari ngawapiwe mbiri yentse!

WaRoma 6 ndima 4 inati, "Nakudaro tidaikhwa pabodzipo naye nakubhabhatidzgha mukufa kuitira kuti,fanike kumuska kudaitka kristu kubuda kuwadafa nakupen'ya kwababa,naifewo tirarame upenyu hupsa".Saka bhaibheri richiti, "Mudafuka munhu mupsa,anadetsiwa pakudziwa,afanane naadamusika". Tinawerenga masoko aya munaWaKorose 3 ndima 10.

Iwepa udabarha kachipiri.Apa ndipo pako udabarirha munaKristu.Ndipo pako udauya wadi wahwina rudzi.Udanga wadimunhu adarurama.Munhu wakara adagusiwa.Haachiripo ba.Adatsiwiwa namunhu adarurama.Iri ndiro basa ridaitka naKristu.Basa rakugusa zvathu takhanazvo.Achitipa zvache.Saka tadizvisikwa zvipsa.Tidasvika papsa.Tidabarha papsa. Tadi wanhu wadarurama.Tadi wanhu wapsene.Tadi wanhu wanaera.Mwari ngaakodziwe!

Pupura Uchiti

Ndidabarha naMwari.Mweya wangu wadi warudzi hwawo.Wadi udarurama.Ndafanana naJesu. Ndadi warudzi hwache.Ndedi warudzi hwa Mwari. Ndadimunhu adarurama.Handichiri ine wakara ba. . Mangu ndiri muchiribe chinhu chakara ba.Ndidabarha kachipiri.Saka ndadi wamaropa mapsa.Ndadi munaKristu.Saka ndadikururama kwaMwari.Ndadi warudzi hwaMwari.Ndadikubvirana nawanhu waMwari. Hareruya!

Zinango Ndima Zinatsigira Kufunda Kwanyamuntsi

VaRoma 8 ndima 1 kusvika 4

VaRoma 5:17

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Hwesa)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)