Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Ndiwo Tsamba Yako Yakupindisa

Svondo, 9 Nyamavhuvhu 2020

"Muchitenda iwo Baba,wadaita kuti mufanire kugowana nhaka yawapsene muumambo hwachibveneko."(WaKorose 1ndima12).

Ngatimboti urikwenda kumabiko.Asi hakupind'hi namunhu wentse wentse.Unapinda wanatsamba chete.Zvino peno iwepa uribe tsamba iyi.Unapusa zvako kusvika pamusuwo.Asi haudzabvumirhi kupinda.Asi kana unatsamba yacho unandosvika wobudisa tsamba yako.Wobva watopinda.

Dzina raJesu ndiro tsamba iyi.Rinakusvitsa kumakomborero entse.Dzina iri ndikhuru.Rinakupa zvidawanda.Zvinakunda zvako unafunga.Zvinakunda zvako ungasuwira.Hareruya!Iye Jesu anamasoko ache adambotaura.Tinaawerenga muna Johane 16 ndima 23.Wadati, "Ntsiku iyi hamudzandibvunzi chinhu pakare.Ndinakuuzani chadi chadi,Baba wangu wachakupani zventse zvanu muchakumbira mudzina rangu".

Pangaite zvinhu zvako ungade.Pangaite zvinhu zvako unasuwira.Zvinhu zventse izvi zvirimunaKristu.Saka haufaniri kuzvipsaka.Indozvitora.Unazvitora udaema mudzina raJesu.Saka gara uchitaura masoko.Uchiti,"Ndiri mwene wachuma chaMwari.Chuma ichi chirimudzina rangu.Nara Kristu.Tiri pabodzipo.Ndina chuma changa ndidapiwa.Ichi tchuma chidapiwa wapsene.Zvinhu zventse psangu.Mudzina raJesu".Ndiwo masoko ako unafanira kugara uchitaura.Zvisikwa zventse zvinadzatenderukira kwako uri.Zvinadzakuitira zvako urikupsaka.Mwari ngawapiwe mbiri yentse!

Jesu anazvinhu zvache adatiitira.Adazviita pache adafa,bvaakoyiwa achidzamuka.Asi wazhinji hawadziwi zvinhu izvi.Saka wanaita zvakurira kunaMwari.Wanaririra kukomborerha.Wanaririra kuponeska.Wanaririra kusudzumurha.Wanaririra zvidawandawanda.Wanafunga kuti wanafanira kuita zvakurira.Asi ntsizvo ba zvako unafanira kuita.Mwari hawadi izvozvo ba.Nakuti wadatokuitira zventse.Wadatotuma Jesu.Jesu adakuita munhu warudzi hwaMwari.Adaita kuti upuse kusvika panaMwari Baba. Mweya mupsene ndiwo unakusvitsa.Wanakusvitsa mumakomborero akudzauru.Mwari ngawapiwe mbiri!

Namata Uchiti

Baba wangu ndinada.Ndinakutendani.Dzina raJesu rinantsimba.Ntsimba izi ndizo zangu ndinasewenzesa pakurarama kwangu.Nakudaro,ndinagara ndichiona zvidadeka.Zvidadeka izvi zvinabuda kudzauru.Ndinagara ndichikunda.Ndinagara ndichiona makomborero.Ndinararama mudzina raJesu.Saka ndinachuma.Ndidasununguka.Kusununguka uku khwawarumbwana waMwari. Hareruya!

Zinango Ndima Zinatsigira Kufunda Kwanyamuntsi

Vaefeso 3:12

Mabasa Avapostora 13:38-39

1 Vakorinte 3:21

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Hwesa)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)