English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Hwesa)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chitatu, 10 Nyamavhuvhu, 2016

Tiri Wana WaSungano

Imwe muri wana wapare wawaporofita, wana sungano, idaitiwa naMwari namadzibambo yanu, achiti kuna Abrahama: Marudzi yentse yadziko yacharopafadziwa muwana wako. Mabasa 3:25

Bhaibheri rinaranga pamusoro paAbrahama. Abrahama munhu anadzirikanwa. Munhu anaremekedziwa. Anadzirikanwa nawanhu wadawanda. Akharemekedziwa nawanhu wakara. Anaremekedziwa nawanhu wamanji yano. Abrahama uyu adakosha mukuronga kwaMwari. Ko senyi adakosha kudari? Adakosha nakuti Mwari wadaita sungano naye. Abrahama adanga sahwira waMwari. Usahwira hwawo hukhana mhiko. Zvino kuna waKristo wanafunga kuti wana sungano naMwari. Ichi hachisi chadi. Iwe uribe sungano naMwari. Ife hatisi musungano iyi. Saka tiri wana wani?

Tiri wana wadzinza raAbrahama. Tiri wana waAbrahama. Izvi ndizvi zvathu tinaona muna VaGaratiya 3:26-29. Ndima iyi inaranga ichiti, "Nakuti imwe mwentse muri wana waMwari nakutenda muna Kristo Jeso; nakuti wentse pakati panu, wadabhabhatidziwa munaKristo, mudafuka Kristo. Kuchiribe muJudha kaa muGiriki, kuchiribe adasungwa kana adasununguka, kuchiribe mwamuna kana mukadzi; nakuti imwe mwenyse muri wabodzi muna Kristo Jeso. Zvino, kana muri waKristo, muri wana waAbrahama, wadyi wanhaka kunga zvanu mudapikirwa". Ife tiri wana waAbrahama. Nakudaro, tidabarwa nakuda kwasungano indanga iripo pakati paMwari naAbrahama. Tiri wana wasungano iyi. Izvi zvinashamisa chaizvo! Rekani ndizvijekese. Funga pamusoro pamwamuna namukadzi, wadaroorana. Wanhu awa wananga wana sungano yawo wadaita. Sungano iyi inanga iri pakati pawo wari wairi. Zvino, wana wawo wananga wari musungano iyiwo chere? Huyi! Wana awa wananga wari wana wasungano iyi. Wadabariwa nakuti wairi awa wadaita sungano.

Wadawanda wanafunga kuti tiri musungano naMwari. Kunatori namabhuku adanyoriwa kutsanangura izvi. Asi ichi hachisi chadi. Ife hatisi musungano naMwari. Kufunga kuti uri musungano iyi kuna madzonzoni. Unapezisira wadi kunamata uchiseenzesa sungano iyi. Unanga wadi kukumbira Mwari zvinhu zvawo wadakupa kara. Zvino, iwe haudzapusi kuona zvinhu izvi nanjira iyi. Pana zvinhu zvinakumbiriwa nawanhu pakunamata. Wanhu awa wanashupikira kuona zvinhu izvi. Asi hawafanirwi kunga wari kuzvikumbira. Wadazvipiwa kara. Wanhu awa wanafanirwa kudziwa kuti iwo ndiwana wani. Wanafanirwa kudziwa kuti wari muna Kristo. Ife tinandori wana wasungano!

PRAYER

Ine ndiri mwana waAbrahama. Nakudaro, ndiri mwene wampfuma yaAbrahama. Izvi ndizvo zvinaranga mhiko yaMwari! Abrahama adanga adapfuma. Akhana zvifuyo. Akhana sirivhera. Akhana ndarama. Nainewo ndinabudirira muzvinhu zvangu zventse. Ndidapfuma muzvinhu zventse! Hozi yangu iri kudzauru. Nakudaro, ndina zvinhu zventse. Ndiribe change ndinagomba.Mwari ngawapiwe mbiri yentse!

FURTHER STUDY:

2 Peter 1:4

2 Peter 1:11

(You can also read this article at http://7.am )