Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Hwesa)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Mugovera, 13 Nyamavhuvhu, 2016

Tutira Soko RaMwari Mukati Mwako

Nakuti mudabarwa kupsa, zvisingabudi pambeu inaora, asi pana isingaori, nasoko raMwari benyu rinakhara nakusingaperi. 1 Petro 1:23

Iwe udabarwa naSoko raMwari. Zvino munhu anafanirwa kureriwa nachinhu chidamubara. Anafanirwa kuona zvakudya zvache kubuda kuchinhu ichi. Uku ndiko kuronga kwaMwari. Uribe kubarwa nachinhu ndinafa. Soko raMwari rinakhara nakusingaperi. Iyi ndiyo ndaa paribe chinakukurira. Uri mwana waSoko raMwari. Nakudaro, paribe chinhu chinakwanisa kukugwisira pantsi. Asi mweya wako unafanirwa kukhara uchidya Soko raMwari iri.

Muna VaKorose 3:16, Bhaibheri rinaranga richiti, "Soko raKristo ngarikhare mukati mwanu riwande; nakuchenjera kwentse mufundisane, nakurairana namapisarema, nanziyi, nazvimbo zvamweya, muyembere Mwari nanyasha mumwoyo manu". Unafanirwa kutambira Sokon

raMwari. Soko iri rinafanirwa kupinda mumweya mwako. Iwe unadzafanana naSoko iri. Rinafanirwa kutonga muupenyu hwako. Izvi zvinadzaita kuti unge una mafungiro mapsa. Unanga wadikufunga kunga munhu aribe chinamukurira. Unanga wadi kufunga kunga munhu anatonga zvinhu zvaupenyu. Penango ungasangana nazvinhu zvinapsaka kukukanganisa. Haudzazungunuki. Soko raMwari rinanga riri mwako uri. Ndiro rinanga riri kukusimbisa. Panapusa kunga pana zvirikuitika pako uri. Zvinhu izvi zvinapusa kunga zviribe kukudekera. Izvo zvirie ndaa. Reka kuvhunduka. Ari mukati mwako ndiye mukuru. Adakura kupinda wentse wari mudziko. VaRoma 8:28 inaranga ichiti, "Tinadziwa kuti zvinhu zventse zvinabata pabodzipo kuti zviitire zvidadeka awo wanada Mwari, awo wadadaniwa kunga zvache adafunga". Iwe unafanirwa kudziwa chinhu niche. Hazvikwanisiki kuti uite munhu aribe ntsimba. Hazvipusi kuti ukundiwe muupenyu. Ko, uri munhu anada Mambo chere? Kana zviri izvo, paribe chako unafanirwa kutya. Zvinhu zvingaitika zvazvo. Asi zventse zvinadzakubatsira muupenyu hwako.

Muna Jakobo 1:2, Bhaibheri rinaranga richiti, "...zvitoreni kunga mufaro basi kana muchigwira mumiyedzo mizhinji". Khara udafara. Khara uchuinyemwerera. Khara uchiseka. Uri mukundi iwe. Udatokunda uchibva wapeza. Tutira Soko raMwari mukati mwako. Rizeye. Ita rakumwa. Ritore ridawanda. Unadzakhara uchikunda ntsiku zentse. Unadzakhara uchisangana naminana ntsiku zentse. Hareruya!

PRAYER

Bambo wangu ndinada. Ndinakutendani nakuda kwaSoko ran u. Soko irindanyasha. Ndiro riri kuwaka upenyu hwangu. Ndiro riri kundisimbisa mukururama, kukunda, kun'aima, nakubudirira. Ndidabatanidziwa naSoko iri. Riri kukura mwangu ndiri. Ririkukurira ndwere, rufu, kukundikana, nazvinhu zventse zviribe kudekera upenyu hwangu. Soko iri riri kundifambisa. Riri kuita kuti ndiite zvinhu zvinafadza zvokha zvokha. Mudzina raJeso . Ameni.

FURTHER STUDY:

Acts 20:32

2 Timothy 2:15

(You can also read this article at http://7.am )