Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona 

Rhapsody of Realities (Hwesa)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Svondo, 14 Nyamavhuvhu, 2016

Vanada Kuti Unga Udagwinya, Udasimba

Mudikanwa, ndinashuwa pamusoro pazvinhu zventse, kuti upfume, unga udagwinya, kunga mweya wako uchibudirira. 3 Johane 1:2

Pana njira zidawanda zakukoya utano hwako. Inango yache nkuphumuzisa mwiiri wako wanyama. Kurara ndiko kunaphumuza mwiiri zvidakwana. Munhu ana nguwa yache anafanirwa kurara pazuwa rokha rokha. Asi kuna wena wanaranga wachiti, "Ntsiku zinango ndinarara dzuwa rentse. Asi ntsiku zinango ndinarara ndidapenya". Kurarama kudadari kuribe kudeka. Hakuringirwi pamunhu. Iwe unapusa kunga una tsika idadari. Unapusa kunga usingarari zvidakwana. Unafanirwa kuronga nguwa yako zvidadeka. Unafanirwa kuzvipa ntsiku yakurara.

Penango iwe ungada kuita mazuwa adawanda uribe kurara. Ungaita izvi uchiringira kudzaona zuwa rako unadoka udarara. Haufanirwi kuita zvinhu zvidadari. Hazvikubatsiri. Unadzapezisira wadi kurwara. Utano hwako hunadzakanganisika. Mwari ewadasika dzuwa. Wadasikawo usiku. Usiku hunatonhorera. Huna dima. Izvi zvitaitirwa kuti wanhu wakwanise kurara. Ndizvo zvinaita kuti mwiiri ude kurara. Asi wena wanapoka nantsiye izi. Haufanirwi kurarama nanjira idadari. Zviribe kudekera utano hwako. Futi, matso yako yanapezesera asichaoni mushe.

Bhaibheri rina masoko ayo rinatipa. Tinayaona muna Isaya 28:12. Yanati, "...phumuzisani wadaneta; pano ndipo pana kutonhorera; asi wadaramba kutetekera". Urikuona here zviri kutaurwa mundima iyi? Mwari wanada kuti unga uri mutano. Wanada kuti unga udagwinya. Nakudaro, warikukuuza kuti unafanirwa kupota uchiophumuza. Phumuza zvidakwana. Kuphumuza uku kunaingiza utano hwako. Kunaita kuti urarame kwantsiku ndaphu. Mwiiri wako wanyama ndinyumba. Ndiyo nyumba yako unakhara. Saka una basa rakuukoya. Wenango wanhu wanasiira basa iri kuna Mwari. Izvi zviribe kudeka. Mwari wadaikha mwiiri uyu mumiyoko yako. Wanatarisira kuti uukoye. Saka unafanira kukoya mwiiri wako.

Wanhu wadawanda hawakoyi mwiiri yawo. Waribe ndaa nazvinhu zvingabatsire mwiiri yawo. Nakudaro wanapezesera warwara. Zvinabatsira mwiiri izvi ndizvo kuphumuza kudakwana, nakuitawo mabasa anagwinyisa mwiiri. Bhaibheri rinatiuza nazvamabasa akugwinyisa mwiiri. Rinati mabasa aya anabatsira. Hariyatori kunga aribe basa. Hayabatsiri zvayo pazventse. Asi anabatsa pana zvina. Saka unafanirwa kukoya mwiiri wako. Ngaukhare una utano hudadeka. Ngaukhare udagwinya. Haikhona kureka uchiita ntsambwa. Pakare reka kuumanikidza kuseenza kana waneta. Koyesesa mwiiri wako. Unaita izvi nakukhara uchiseenzesa Soko raMwari. Unazviitawo nakuteeza mitemo yakugwinyisa mwiiri wako. Ita kuti mwiiri wako ukhare uri mutano. Izvi zvinadzaita kuti upuse kuseenzera Mwari zvidadeka!

CONFESSION

Maropa yawamwari yari kuseenza mwangu ndiri. Yanabata nhengo zamwiiri wangu zentse. Yarikubata maropa yangu. Yarikubata mafupa yangu yentse! Mwiiri wangu ndiyo tembere yaMwari wapenyu. Nakudaro, handibvumizwi kuti ndwere ziutonge. Mweya waMwari unakhara mwangu ndiri. Mweyawa ndiwo wadamusa Jeso kuwadafa. Ndinakwewiwa nanzero. Nakudaro, ndinapa mwiiri wangu kuna kuna Mwari. Ndinaupa kwawo wari chiri chibayiro chipenyu. Handiupi chiri chibayiro chidafa. Ndinakhara ndiri muutano nyamuntsi. Ndinakhara ndidadari ntsiku zentse. Hareruya.

FURTHER STUDY:

1 Corinthians 6:19-20

Romans 12:1

(You can also read this article at http://7.am )