English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Hwesa)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Svondo, 21 Nyamavhuvhu, 2016

Unatsanduka, Pako Unaramba Uchiringa

Tichiringisa kunaJeso, mutangi namukwanisi wakutenda kwathu .... VaHeberu 12:2

Muna Jeso ndimo muna zvinhu zventse zvaMwari Bambo. Jesu awa vadafanana naMwari Bambo. Vadafanana nawo pazventse. VaKorose 2:9 inaranga ichiti, "Nakuti, kudzara kwaumwari kunakhara mwache ari pamwiiri". Pana Jeso ndipo panaoneka umwari hwentse. Iyi ndiyo ndaa wadaranga masoko yathu tinayerenga muna Johane 14:9. Wadati, "...Wandiona ine, waona Bambo...". Wadasimbisa masoko aya muna Jojane 14:11. Wadati, "Nditendeni kuti ndiri muna Bambo, naBambo wari mwangu ndiri..."

Zvino ife tingatenda Jeso. Tinanga tatotenda Mwari Bambo. Izvi ndizvo zvinaranga ndima izi. Zvino, Jeso ndiro Soko raMwari. Ndiwo Soko ridaitiwa munhu. Saka, nyamuntsi tinawaona Jeso muSoko raMwari. Jeso ndiwo kudeka kwaBambo. Iwe unakwanisawo kudziwa kuti uri munhu adatitini. Izvi zvinaitika pako unaingiza kudziwa Jeso. Zvinaitika pakon unaingiza kuwaona. Unawaona muSoko raMwari. Unawaona uchiseenzesa Soko raMwari. Iwe unakhara muna Jeso. Saka hazvikwanisiki kuti udziwe Jeso woreka kuzvidziwawo iwepa. Bhaibheri rinatiuza kuti zvidaita Jeso, ndizvo zvathu tidaitawo ife tiri pano panyika. Tinayerenga izvi muna 1 Johane 4:17. Saka kudziwa Jeso, ndiko kuzvidziwawo iwe pachako.

Iyi ndiyo ndaa Bhaibheri richiranga muna 2 VaKorinte 3:18 richiti, " Zvino ife tentse tinati tichiringa nankope iribe kufukiziwa kun'aima kwaIshe kunga pachioneso, tinatsanduriwa tichifanana namufanikiso iwoyo, tichibuda pakun'aima kuna tichienda pana kunango kun'aima , kunga zvinabuda kuMweya waIshe". Mwari wana kun'aima. Jeso Kristo ndiwo kun'aima uku. Ndiwo mbiri yaMwari. Pawo wari ndipo panaoneka chazera chakun'aima kwaMwari. Ndipo panaoneka mufanikiso waMwari. Izvi ndizvo zvathu tinayerenga muna VaHeberu 1:3. Saka unafanirwa kuringa kun'aima kwaMwari. Chimiro chako chinadzatsanduriwa. Kun'aima kwako kunadzaingizirwa. Kun'aima uku unakuona muchioneso chaMwari. Chioneso ichi ndiSoko raMwari. Unadzaona kuti udandofanana nawo. Uribe chako udasiyana nawo. Kun'aima kwaMwari kunaonekawo pako uri.

Saka khara matso yako yari pana Jeso. Kuyema kwako kunadzatsanduriwa. Kun'aima kwako kunadzakhara kuchiingiza. Izvi ndizvo zvathu tinapangozka muna Jakobo 1:25. Ndima iyi inaranga kuti munhu anakhara adaringa , ndiye anaropafadziwa. Munhu uyu adaita kunga muti. Adaita kunga muti udasimiwa parudzi rwamadzi. Anakhara achibara michero. Zvinhu zventse zvache anaita zvinabudirira.

PRAYER

Bambo wangu ndinada. Ndinakutendani. Soko ranu rinanditsandura. Rinaingiza kun'aima kwangu. Ndinafunda Soko iri. Ndinarifungisisa. Ndinarizeya mumwoyo mangu. Izvi zvinaita kuti chimiro changu chitsanduriwe. Zvinaita kuti ndikwanise kurarama upenyu hwapamusoro. Upenyu uhu huna kun'aima. Nkwakukhara ndichikunda. Nakudaro, ndidadzara natsimba , kushinga, kutenda, nanzero. Izvi zvinaita kuti ndipuse kuita basa ranu mudandipa. Mudzina raJeso. Ameni.

FURTHER STUDY:

James 1:22-25

(You can also read this article at http://7.am )