Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Hwesa)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Svondo, 11 Gunyana, 2016

Reka Kristo Wapinde MuUpenyu Hwako

Kunaiwo Mwari wache adada kuwadziwisa upfumi hwakun'aima chachidazereka ichochi pakati pawahedheni, chakuti, Kristo mukati mwanu, nditariro yakun'aima. VaKorose 1:27

Iwe unapusa kunga una Jeso Kristo. Unapusa kunga uchiwadziwa. Asi izvi zvokha zviribe kukwana. Kristo awa wanafanirwa kuseenza muupenyu hwako. Kuseenza uku kunafanirwa kuoniwa. Izvi ndizvo zvinanyanya kukosa.penango una nhengo yamwiiri inakonza. Unafanirwa kuita kuti Kristo waseenze munhengo iyoyo. Izvi ndizvo zvidauyirwa naJeso. Ndizvo zvinarangwa naBhaireri. Tinazviyerenga muna 1 Johane 3:8. Ndima iyi inati, "...Mwana mupare waMwari wadaoneska namhosva iyi kuti azambaze mabasa yaDhiyabhorosi". Muupenyu hwako munapusa kunga muna zvinhu zvisiri zvaMwari. Unafanirwa kureka Kristo wachiseenza muupenyu hwako. Zvinhu izvi zvinadzabuda.

Kristo wanapusa kuseenza muupenyu hwamutadzi. Ntsimba zachiwi zinadzaparadziwa mache ari. Kurarama kunadzatanga kuseenza mache ari. Kristo wanapusa kuseenza mumunhu adasungwa. Zvidasunga zventse zvinadzaphadzuka. Munhu uyu anadzaphudzumurwa. Kristo ndiwo wanakwanisa kudzadzirisa zvinhu. Ndiwo wokha wako unafanirwa kuwa nawo. Paribe unango wako unafanirwa kuwa naye. Kristo awa wari mukati mwako. Izvi ndizvo zvinaita kuti zvinhu zvako zvideke. Reka Kristo awa waseenze mwako uri. Wareke waseenze mumweya mwako. Wareke waseenze mumwoyo mwako. Wareke waseenze munyama yako. Wareke watonge zvishuwo zvako. Wareke watonge mwoyo wako. Reka Soko rawo rikutonge. Izvi zvinadzaita kuti ufunge kunga Mwari. Zvinadzaita kuti unga una mwoyo unanga waMwari. Zvinadzaita kuti uite zvinadiwa naMwari.

Kristo wanadzaseenza munyama yako. Unango munhu anapusa kubarwa papsa. Asi munhu uyu anapusa kunga ari pofu. Anapusa kunga adaremara. Anapusa kunga achirwara. Anapusa kunga achikonziwa namwiiri wache. Asi munhu uyu anapusa kureka Kristo achiseenza munyama yache. Munhu uyu anadzaporeska. Kristo wanadzapawo upenyu kumwiiri wako. Wanaita kuti mwiiri uyu ureke kubata zvirwere. Wanaukoya uri muutano hwaWamwari.

Mambo Jeso wana masoko yawo wadareanga. Tinayayerenga muna Johane 14:21. Wadati, "Ana mitemo yangu, adaikoya, ndiye anandida; anandida achadiwa nabambo wangu; naine ndichamudawo, ndichazvipangiza kwacha ari". Izvi ndizvo zvinafanirwawo kuitika kwako uri. Kristo wanafanirwa kuzvipangiza kwako uri. Unafanirwa kuwareka wachiseenza mwako uri. Kuporesiwa ndiko rini kwako unafanirwa kupsaka. Unafanirwa kupsaka muporesi wache.

Saka ipa Jeso mweya wako wentse. Wape mwoyo wako. Wape mwiiri wako. Upenyu hwako hunadzadzara kun'aima. Hareruya!

PUPURA UCHITI

Kristo wapenyu mangu ndiri. Wari kuseenza mangu ndiri. Upenyu hwavo huri kuseenza mumweya mangu. Huri kuseenza mumwoyo mwangu. Huri kuseenza mumwiiri mwangu. Huri kuseenza muntsinga zangu zentse. Upenyu uhu ngwaWamwari. Kristo wadandiita changamire. Wadandiita munhu anakunda nakusingaperi! Kristo ndiwo wadi upenyu hwangu. Mwawo wari ndimo ndinararama ndiri. Ndimo ndinafamba ndiri. Ndimo mwangu ndinaona chimiro changu. Wadandiita chishamiso. Ndinapa mbiri kuna Mwari!

ZINANGO NDIMA ZINATSIGIRA CHIDZIDZO CHANYAMUNTSI:

1 Johane 1:2

Johane 14:23

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )