Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Hwesa)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Muvhuro, 12 Gunyana, 2016

Pezisa Urendo Hwako NaMufaro

Asi kuribe chinango chazvinhu izvi chinandihwiriza mutsure, uye handiyerengi kuti upenyu hwangu hunakosha kwangu ndiri kuti ndipeze urendo hwangunamufaro nabasa rangu ndidatambira kuna Mambo Jeso rakupupura kwazvo Evhangeri yanyasha zaMwari. Mabasa 20:24

Apostora Pauro akhakoshesa Vhangeri. Akharitora kunga basa rache adapiwa. Akharitora kunga basa ridaikwa mumiyoko yache. Akhariona rini kunga basa ridapiwa unango munhu. Kwache ari Vhangeri rikhayera. Izvi ndizvo zvathu tinaona munasoko yache. Tinayerenga masoko aya muna 1 Timotio 1:11. Yanati, "Kunga zvinaranga Evhangeri nakun'aima kwaMwari wamufaro, wangu ndidapiwa ine". Adaranga futi muna 1 VaKorinte 9:16. Adati, "Nakuti kana ndichiparidza Evhangeri, ndiribe change ndinazvirumbidza nacho, nakuti ndinanerererwa; ndina nhamo kana ndisingaparidzi Evhangeri".

Pauro anaranga futi muna 1 Timotio 1:12. Anati, "Ndinamutenda iye Kristo Jeso, Mambo wathu, adandipa ntsimba, nakuti wadati ndidatendeka, adandiika pabasa rache". Pauro adanga adazvipira kuVhangeri. Izvi zviri pamhene. Akhazvidziwa kuti Vhangeri ndintsimba. Ndintsimba zinaseenzesiwa naMwari. Ndiro rawo wanaseenzesa kuponesa wanhu wentse. Nakudaro, Pauro akhaparidza Vhangeri iri. Akhariparidza nashungu. Paribe chikapusa kumuwatamiza. Paribe munhu akhapusa kumuwatamiza. Iye adatomborwisiwa. Adarwisiwa kadawanda. Asi aribe kushupika naizvozvo.

Pana inango ntsiku, adanga ari kuenda kuJerusarema. Akhada kuyaparidza ikokoasi Mweya Mutsvene wadamuyambira. Wadamuziwisa kuti akhadzayashupiwa ikoko. Achanga achidzasungiwa. Pauro aribe kuhwirira mutsure. Tinapangizka izvi muna Mabasa 20:23. Tinayerenga daidzo yache muna Mabasa 20:24. Adati, "Asi kuribe china chazvinhu izvi chinandihwiriza mutsure, uye handiyerengi kuti upenyu hwangu hunakosha kwangu ndiri kuti ndipeze urendo hwangu namufaro nabasa rangu ndidatambira kuna Mambo Jeso rakupupura kwazvo Evhangeri yanyasha zaMwari".

Pauro akhararamira Vhangeri. Akhakhara achironga mazano yakupsaka kuti Vhangeri rizvike kuwanhu wentse. Akhaparidza kunyangwe zvakhaurayisa. Kuparidza Vhangeri uku ndiro rikhari basa rache. Akhada kupeza basa iri namufaro. Aya ndiyo anafanirwa kunga ari mafungirwe yako. Penango ungasangane namatambudziko. Ungasangane nayo uchiparidza Vhangeri. Haufanirwi kushupika. Mwari wadakhara wachidziwa kuti uchasangana namatambudziko aya. Nakudaro, yema udagwinya. Reka kugusiwa pabasa raVhangeri. Izvi ndizvo zvinaita kuti wanakushupa awa wareke kupusa kukukurira.

Mwari wanakutora kunga munhu adatendeka. Nakudaro wadaikha Vhangeri mumiyoko yako. Khara *uchirakana izvozvo. Saka unafanirwa kuita zvidaitiwa naPauro. Pauro aribe chidapusa kumugundisa kuita basa iri. Zvipire kupeza urendo hwako. Hupeze namufaro.

NAMATA UCHITI

Bambo wangu ndinda. Ndinakutendani. Mandigwinyisa. Nokudaro, ndadi kupusa kuita basa raUmambo. Ndiribe chinandivhundusa. Ndiribe chinandigusa pabasa iri. Ndinakhara ndidafara. Ndinabatsirwa naSoko raMwari. Ndinabatsirwa namaropafadzo yaMweya Mutsvene. Soko raMwari namaropafadzo aya, ndizvo zvinandifundisa basa. Ndizvo zvinandisimbisa. Ndizvo zvinandikwewa. Zvinandibatsira kurarama upenyu hwakugara ndichikunda, ndichibudirira, ndichimusidzirwa nakuingizirwa ntsimba. Mudzina raJeso. Ameni.

ZINANGO NDIMA ZINATSIGIRA CHIDZIDZO CHANYAMUNTSI

Marko 16:15

Jeshuwa 23:6

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )