Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Hwesa)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chitatu, 14 Gunyana, 2016

Ona Zvidadeka Basi

Iye anada kurungama, nakurungamisa; Nyika idadzara nakuthiwa kwaJehovha. Mapisarema 33:5

Ndima yathu tajura nayo tinaipiwa muna rinango Bhaibheri ichiti, "Iye anada kurungama, nokurungamisa; Nyika idadzaranazvidadeka zvaJehovha" (KJV). Wenango wanhu wanakhara wachipsaka zvidanyangara basi. Zvidadeka zvinapusa kunga zviripo. Asi iwo hawaoni zvidadeka izvi. Wanandodziwa zvidanyangara zvinga zviri kuitika. Wanabva watanga kuita makuhwa. Wanabva watanga kufambisa manyepo. Wanhu wadadari hawaoni zvidadeka. Hawafariri zvidadeka. Nakudaro, wanapezisira wakanganisika muupenyu. Wanapezisira wasichafungi zvidadeka.

Asi kuna wenango wadasiyana nawanhu awa. Awa wanakhara wachifunga pamusoro pazvinhu zvidadeka. Hawaoni zvinanga zvidanyangara. Wanaona zvinanga zvidadeka zvache. Ndizvo zvawo wanakhara wachipsaka. Wananga wachidziwa zvawo kuti zvidanyangara zviripo. Asi hawazvikoshesi. Waribe ukama nazvo. Wana ukama nazvidadeka basi. Mwari wanada kuti urarame nanjira idadari. Nyika nidadzara nazvidadeka zvaJehovha. Izvi ndizvo zvinaranga Bhaibheri. Zvidadeka izvi ndizvo zvako unafanirwa kuona.

Kuna wanhu wanafambisa guhwa. Wanhu awa wanafarirawo kufambisa zvidanyangara zvinanga zvaitika. Wanapsaka murandu pachinhu chentse. Wanhu wadadari hawabudiriri muupenyu. Upenyu hwawo hunakhara huchisakara. Wanawariwa nawaye wananga wanafarira kubudirira. Izvi ndizvo zvathu tinapangizka naBhaibheri. Tinazviona muna Zvirewo 27:17. Ndima iyi inaranga ichiti, "Simbi inanoza inango simbi, kunga izvozvo munhu ananoza nkope yashamwari yache".

Yerenga masoko yakupezisira mundima yathu tajura nayo. Yanati, "...Nyika idadzara nazvidadeka zvaJehovha". Munyika yako muna kun'aima kwaMwari. Muna zvidadeka zvawo. Zvinhu izvi ndizvo zvako unafanirwa kusarura kuona. Bhaibheri rinaranga zvaro pamusoro pambuto zina dima. Mbuto izi ziri panyika ino. Zidadzara namhirizonga. Zidadzara naugandanga. Kunyangwe zvidadaro nyika ino idadzara nazvakudeka zvaJehovha. Izvozvo hazvitsanduki. Zvinhu zvakunyangara zvinapusa kunga zviri kuitika. Iwe ungabva zvako pamusoro pazvo. Haufanirwi kuzvikoshesa. Reka kuzvisiya zvichikuvhundusa. Reka kuzvisiya zvichikugombesa mufaro. Funga pamusoro pazvidadeka zvaJehovha. Ndizvo zvako unafanirwa kukoshesa. Ndizvo zvako unafanirwa kuona. Ndizvo zvako unafanirwa kupsaka. Unadzapezisira wadi kusangana nazvidadeka basi.

NAMATA UCHITI

Nyika ino idadzara nazvidadeka zvaJehovha. Nakudaro, ine ndinaona zvidadeka basi. Ndizvo zvandinandosangana nazvo. Ndinaikha mpfungwa zangu pana zvidadeka zvaMwari. Zvinhu izvi ndizvo zvangu ndinatambira. Ndinaona kudeka kwawo pangu ndiri. Kudeka uku ndiko kwangu ndinafarira. Nakudaro, kun'aima kwaMwari ndiko kunaoniwa oaupenyu hwangu. Kudeka kwaMwari ndiko kunaoniwa pangu ndiri. Mudzina raJeso. Ameni.

ZINANGO NDIMA ZINATSIGIRA CHIDZIDZO CHANYAMUNTSI:

Jobo 22:29

Isaya 1:19 TBL

VaKorose 3:2-3

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )