Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Rhapsody of Realities (Hwesa)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chishanu, 16 Gunyana, 2016

Wari Kutarisira Kuti Iwe Ndiwe Uchaita Basa Iri

Nakuti handinyari pamusoro paEvhangeri; nakuti ndintsimba zaMwari zakuponesa uyo nauyo anatenda, kutanga muJudha, uye muGiriki wo. VaRoma 1:16

Ife tiri Wakristu. Tina basa rathu tidakapiwa. Basa iri ndakufambisa Vhangeri. Tinafanirwa kurisvitsa kunyika zentse zapantsi pano. Basa iri ridakosha chaizvo. Kuribe rinango rinaripinda. Unafanirwa kushinga kuriita. Rite nakutenda. Zvipire kwaro riri. Haufanirwi kunyara kuti uri waKristo. Haufanirwi kunyara kuranga Vhangeri rawo. Reka kuzviona kunga una murandu wako urikupara. Una upenyu hwako udapiwa muna Kristo. Reka kunyara kurarama upenyu uhu. Reka kunyara nazvako unatenda. Izvi ndizvo zvatu tinaona pana Pauro. Tinayerenga masoko yache muna VaRoma 1:17. Adati, "...handinyari pamusoro paVhangeri; nakuti ndintsimba zaMwari zakuponesa uyo nauyo anatenda".

Vhangeri ndiro rinakwanisa kupinza mutadzi muruponeso. Ndiro rinakwanisa kuti mutadzi anga adarungama. Kuribe chinango chinhu chinakwanisa kuita izvi. Vhangeri rinafanirwa kuparidziwa. Kuparidza uku ndiko kunaita kuti kurungama kwaMwari kuoniwe nawanhu. Ndiko kunaita kuti wanhu watambire kurungama uku. Vhangeri rina ntsimba. Izvozvo zviribe angapikise. Ndiro rokha rinatsandura watadzi. Rinawatsandura richiwaita wana wapare waMwari. Wanatsandurwa kudari kana wachinga waritambira.

Pauro ana masoko yache adaranga kuna Timotio. Tinayerenga masoko aya muna 2 Timotio 1:13. Adati, "Batisisa zvako udapangiziwa zvamasoko yadarungama, izvo zvako udabva kwangu ndiri mukutenda narudo uri muna Kristo Jeso". Masoko yaVhangeri yana ntsimba. Yanakurudzira. Yana ntsimba zaMwari. Izvi ndizvo zvathu tinaona mundima iyi. Iwe una ntsimba zaVhangeri. Udadzusa ntsimba izi. Ungawa nawatati wako unasangana nawo. Ntsimba izi zinafanirwa kutsandura watadzi awa. Haufanirwi kuita nguwa ndapu nawo usati wawatsandura. Unafanirwa kuwa nashungu zakuwatsandura. Vhangeri rinafanirwa kuyaka mwako uri. Khara uchironga kuriseenzesa kutsandura wanhu. Khara uchironga kurisvitsa kunzvimbo zidawanda. Izvi ndizvo zvinafanirwa kunga zvidakosha kwako uri.

Bhaibheri rinaranga pamusoro pawanhu wanaunza wanhu kukurungama. Tinayerenga masoko aya muna Danieri 12:3. Rinati wanhu awa wachan'aima. Wachan'aima kunga nyenyezi. Seenzesa Vhangeri kutsandura wanhu. Izvi ndizvo zvinaita kuti un'aime. Ndizvo zvinaita kuti chiyedza chako chioneke. Tenzi wanafadziwa nakupenya kudadari. Ingizira kuita mabasa yaVhangeri. Ita zvikhaitiwa naJeso. Jeso wakhafanirwa kuita zvikhadiwa naMwari Baba. Wakhashuwa kuzviita zventse. Kuita zvinhu izvi ndiko kukhari kudya kwawo. Ndiko kukhadakosha kwawo wari. Kudanga kudakosha kupinda zvinango zvinhu zventse. Izvi ndizvo zvathu tinapangizka muna Johane 4:34. Vhangeri ndiro rako unafanirwa kuraramira. Mwari wanatarisira kuti iwe ndiwe uchaita basa iri. Wanatarisira kuti ndiwe uchaponesa wanhu wadawanda. Awa wanhu wako unasangana nawo pakubata kwako. Wenango wache ndiwo waye wari kunyika ziri kutari. Saka una basa. Iri ndibasa rakuunza mweya yawanhu kuna Mwari. Unafanirwa kutendeka kuita basa iri.

NAMATA UCHITI

Bambo wangu ndinada. Ndinakutendani. Mudaikha mabasa mumiyoko yangu. Iri ndibasa rakusvitsa Vhangeri kuwanhu wangu ndinasangana nawo. Ndibasa rakusvitsa Vhangeri kunyika ziri kutari naine. Vhangeri iri ndaupenyu husingaperi. Ndine ndidaridzusa. Vhangeri iri rinan'aima. Rinapa chiyedza. Chiyedza ichi chinazinga dima. Chinarizinga mumwoyo yawanhu wasati watendeuka. Vhangeri iri rinagusa wanhu muusungwa hwachinamati. Rinawapinza mukurungama kwanu. Mudzina raJeso. Ameni.

ZINANGO NDIMA ZINATSIGIRA CHIDZIDZO CHANYAMUNTSI:

Mateo 28:19-20

2 VaKorinte 5:18

2 VaKorinte 3:6

1 VaKorinte 9:16

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )