English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Hwesa)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Svondo, 18 Gunyana, 2016

Reka Kuronga Zvinhu Zvidanyangara

Nakuti kuda mare ndiwo muzi wazvidanyangara zventse; wenango wadati wachiida chaizvo wadadzatsausiwa pakutenda, vadazviphaya nashungu zhinji. 1 Timotio 6:10

Kuna wanhu wanafarira mare. Wanhu awa waribe chawo wanagunda kuita kuti waone mare. Wanaita zvinhu zvakunyangara. Wanaita zvinhu zvakudeka. Hawasaruri. Wanhu wadadari wananga wachikarira mare. Ndiwo wari kurangwa mundima yathu tajura nayo. Kuna wanhu wanaita mabasa yadasiyana siyana. Mabasa aya yananga yaribe kudeka. Yenango yananga yari yakuzvimanikidzira. Wanayaita wachipsaka mare. Wananga wachida kuingiza mare pana yawo wananga wanayo. Iwe haufanirwi kuita izvi. Wadi warudzi rwaKristo. Zvino, kuna mabasa yasingafanirwi kuitiwa nawanhu warudzi urwu. Iwe haufaniri kuita mabasa yadadari. Haufanirw2i kupsaka mare nanjira idadari.

Bhaibheri rina zvaro rinaranga. Tinazviyerenga muna 1 Timotio 6:11. Rinati, "Asi iwe munhu waMwari, wara zvinhu izvi; uteere kurungama nakunamata Mwari, nakutenda, narudo, nakutsungirira, nakuthiwa". Mwari wanada kuti urarame upenyu hwaWamwari. Wanada kuti kurungama kuoniowe pako uri. Hawadi kuti uite munyengeri. Wanada kuti uite zvinhu zviri pamhene.

Unafanira kuda Mwari. Unafanirwa kuwada nashungu zakuti Umambo hwawo hukure. Zvinhu izvin ndizvo zvinafanirwa kukutuma kushumira Mwari. Upenyu huno huna zvinhu zvinashupa. Iwe haufanirwi kukanganisiwa nazvinhu izvi. Hazvifaniri kugusa matso yako pana zvako unafanirwa kuita. Jeso wana zvawo wadatirayira. Tinazviyerenga muna Johane 6:33. Wadati, "Asi tangani mukupsaka ushe hwaMwari nakurungama kwache, izvozvi zventse zvichaingizka kwanu muri". Unafanirwa kushingairira Ishe. Unafanirwa kuwa nashungu zakuunza Umambo hwaMwari panyika. Unafanirwa kuwa nashungu zakuunza Umambo uhu mumwoyo yawanhu. Shungu izi zinafanirwa kuyaka. Zvidadeka zvanyika ino zvinadzauya kwako uri. Zvidadeka izvi ndizvo zviya zvinapsakwa nawanhu wanyika. Asi zvinadzauya kwako uri zvokha. Haudzafanirwi kuita zvakuzvipsaka.

Saka mare haifaniri kuita kuti utadze. Mumpfungwa zako hamufanirwi kuna muna mazano yaribe kudeka. Izvi ndizvo zvathu tinakurudzirwa naBhaibheri. Tinazviyerenga muna 1 Timotio 1:19. Ndima iyi inaranga ichiti, "Wadabata kutenda namutima udarungama; uyo udarasiwa nawena, wadarasikirwa nakutenda". Iwe uri mwana wadzinza raAbrahama. Nakudaro, nyika yentse njako. Kungaa nawanhu wanaita zvakunyangara. Wanapusa kunga wachizviita kunga nzira yakupsaka mare. Wanhu awa wanapusa kunga wadawanda. Izvozvo zviribe ndaa. Siyana nawanhu wadadari. Reka kuwateezera. Unaita zvinhu nanjira idasiyana nayawo. Uribe chikonzero chakupaparika. Uribe chikonzero chakushupika. Zvinhu zventse mpsako. Izvi ndizvo zvathu tinapangizka muna 1 VaKorinte 3:21

PUPURA UCHITI

Ine ndina mpfungwa zaKristo. Nakudaro, mpfungwa zangu zidacheneswa. Ndinafamba mukurungama. Ndinaita izvi kuti dzina rawo rireke kushoriwa. Mumpfungwa zangu muribe mazano yakutadzira Mwari. Muribe mazano yakutadzira wanhu. Nakudaro, ndinaita kuti Mwari warumbidzwe. Ndinaita kuti Mwari wanamatiwe. Ameni.

ZINANGO NDIMA ZINATSIGIRA CHIDZIDZO CHANYAMUNTSI

Mateo 16:26

Muparidzi 5:10

2 Petro 2:15 GNB

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )