Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Hwesa)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chitatu, 27 Gunyana, 2016

Udaitiwa Mupenyu Muna Kristu!

Wadkuraramisani iwe, mudanga mudafa mukugunda kwanu namuzviwi zvanu. VaEfeso 2:1

Ife tiri wana waMwari. Mwari wadatiraramisa. Wadatiita wapenyu. Tidararamisiwa pathu tidauya muna Kristo. Mwari wanada kuti tikhare tichidziwa izvi. Upenyu hwaKristo huri mwako uri. Upenyu uhu hurikuseenza mukati mwako. Upenyu uhu mbupenyu hwaWamwari. Hudamomotera upenyu hwako hwentse. Udadzara nantsimba zaMwari. Nakudaro, paribe chinhu chinakwanisa kukuparadza. Paribe munhu anakwanisa kukuparadza. Hazvikwanisiki kuti ukurirwe!

Jeso Kristo wadakufira. Wadafa kuti iwe uponesiwe. Jeso awa ndimwanakomana waMwari. Ndiwo mwanakomana wawo chaiye. Mwari wadadzawamusa kubuda kuwadafa. Wadawamusa kuti iwe uone upenyu hupsa. Upenyu uhu hudasiyana nahwawanhu wanyika ino. Munhu anaho haakwanisi kukurirwa. Haapusi kukundikana. Haafi. Johane 1:14 inaranga pamusoro paJeso awa. Inati, "Soko ridadzawa nyama rikakhara pakati pathu, (tikaona kun'aima kwacha kun'aima sokoadabarwa mubodzi wabambo,)adadzara nanyasha nachadi". Jeso wanatidziwisawo chikonzero wadauya panyika. Wanatidziwisa izvi muna Johane 10:10. Wadauya kuti tione upenyu. Uhu mbupenyu hwaWamwari. Wanada kuti tinga tinahwo zvidakwana. Jeso wana chikonzero wadaita izvi. Waribe kuzviitira mahara.

Zvino, iwe unapusa kunga uri Mukristo. Upenyu hwako hunafanirwa kupangizab kuti Jeso wadafira zviripo. Ita kuti wafare nabasa rawo wadakuitira! Jeso awa ndiwo wadasika nyika. Ndiwo wadasika zvinhu zventse. Ndiwo wadakufira. Wakhada kuti uone upenyu hwaWamwari. Upenyu uhu hahubati zvirwere. Hausi upenyu hwakubza naho! Iwo wadationa kunga wanhu wadakosha kuna Mwari Bambo. Ichi ndicho chikonzero wadauya panyika. Wadauyira ife tekha. Izvi nkuiranga kuti paribe munhu anafanirwa kugomba chache anararamira panyika. Paribe anafanirwa kugomba mufaro.

Ramba kutongiwa nasatani. Ramba kutongiwa nawabati wadima. Iwe ndiwe unafanirwa kuwatonga. Khara uchiwakurira. Izvi ndizvo zvinadiwa naJeso kuti unga uri. Ndicho chishuwo chawo. Ndiho upenyu hwako unafanirwa kurarama. Ndiyo nzira yakuwatenda nayo. Iwe mwana wadzinza raJeso. Wanhu wanaona Jeso pako uri. Ndiwe unaita kuti Jeso warambe wachiseenza panyika pano. Izvi ndizvo zvathu tinaona muna Isaya 53:10. Penango ungasvika pana inango mbuto. Jeso wananga watosvika pambuto iyi! Pako uri ndipo panaoneka Jeso. Una upenyu hwaWamwari mwako uri. Upenyunuhu huna kudeka. Kudeka nuku kunafanirwa kuoniwa pako uri.

NAMATA UCHITI

Bambo wangu ndinada. Ndinakutendani. Mudapangiza rudo rwanu. Mudapangiza kuti ndidakosha kwanu muri. Ndimwe mudatuma Jeso. Mudawatuma kuti wafe. Wadafa pangu ndikafanirwa kufa ine. Ndinararama ndichikunda nyamuntsi. Ndinararama ndichikunda ntsiku zentse. Mudandipa nyasha zidawanda. Mudandipangiza rudo rukuru. Mudandipa upenyu hwakurarama. Ndidaona zvinhu izvi muna Kristo. Mudzina raJeso. Ameni.

ZINANGO NDIMA ZINATSIGIRA CHIDZIDZO CHANYAMUNTSI

1 Johane 5:11-13

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )