Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Hwesa)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

China, 28 Gunyana, 2016

Kurungama Kwawo Ngakutonge Kuri Mwako Uri

Asi naye muri muna Kristo Jeso, iye adatiitirwa ife uchenjeri hunabuda kuna Mwari, nakurungama, nakuitiwa watsvene, narudzikinuro. 1 VaKorinte 1:30

Mwari wanapangiza wanhu unhu hwawo. Wanawapangiza kuti iwo munhu wadaita senyi. Wanawapangiza zvawo wanada. Wanawapangiza zvawo wanafarira. Iyi ndiyo nzira yawo wanapangiza nayo kurungama kwawo. Ndiyo nzira yawo wanapangiza nayo kudeka kwawo. Nakudaro, kurungamaq kunaoniwa pentse panapangizka unhu hwaMwari. Kunaoneka pentse panapangizka zvawo wanafarira. Mwari ndiwo mutongi. Unhu hwawo ndihwo hunatidziwisa zvidadeka. Ndihwo hunatidziwisa zvidanyangara. Ndihwo hunatipangiza zvinafanirwa kuitiwa. Ndihwo futi hunatipangizab zvisingafanirwi kuitiwa. Nakudaro tinaona kurungama pathu tinawaona. Tinakuona pathu tinaona unhu hwawo. Tinakuona pathu tinadziwa zvawo wanafarira.

Wana waIsraeri wakhana nzira yawo wakhaseenzesa kudziwa zvidadeka zvinafanirwa kuitiwa. Wakhazviyerenga muMurairo waMosesi. Izvi ndizvo zvikhaitika munguwa yaMosesi. Asi izvi ntsizvo rini zvathu tinafanirwa kuita ife. Tadi muna Kristo. Tadi chisikwa chipsa. Jehovha wana zvawo wadarangawo pamusoro pathu. Tinazviyerenga muna Jeremiya 31:33. Wadati, "Ndichaikha murayiro wangu mukati mwawo, ndichaunyora pamwoyo yawo..." izvi ndizvo zvathu tidaitiwa. Tidazviitiwa muna Kristo Jeso. Kurungama kwadi muweya yathu. VaRoma 8:2-4 inaranga ichiti, "...Nakuti, zvidanga zvisingapusiwi namurayiro, pakugomba kwawo ntsimba nakuda kwanyama, Mwari pakututuma kwacha Mwanakomana wache, namufananidzo wanyama yazviwi, nakuda kwazviwi, wadapa murandu, zviwi izvi munyama; kuti zvidarangwa namurayiro zviitike mwathu tiri..."

Nyamuntsi Mwari wadatiita wanhu wawo wadarungama. Kurungama kwawo kunabudira pathu tiri. Nyika yinaona kurungama uku pathu tiri. Penango wanhu wadziko rino wangada kudziwa kurungama kwaMwari. Wanafanirwa kuringa pako uri. Wanafanirwa kukuona pako uri. Ife ndife miti yakurungama. Izvi ndizvo zvathu tinapangizka muna Isaya 61:3. Nakudaro, ife tinabara michero yakurungama. Kurungama kunafanirwa kutonga kuri mwako uri. Zvidadeka zvaMwari zvinafanirwa kuoniwa mwako uri. Upenyu hwaKristo hunafanirwa kuoniwa pako uri. Hunafanira kuoniwa zvidadzara. Shingirira kuita mabasa yaKristo padziko rino. Izvi ndizvo zvinhu zvako unafanirwa kuita.

Muna Mateo 5:14, Jeso wadati, "Ndimwe chiyedza chanyika". Iwe ndiwe unafanirwa kuunza Umambo hwaMwari mumbuto yako uri. Ndiwe unafanirwa kuita kuti kurungama kwawo kutonge mumbuto iyi. Ndiwe unawayemera. Ndiwe Kristo anaoniwa mumbuto iyi. Ichi ndicho chadi. Ndichadi chikuru.

PUPURA UCHITI

Ine ndiri mawo wari. Handiseenzesi kurungama kwangu. Handiseenzesi kurungama kunapiwa namurayiro. Ndinaseenzesa kurungama kunapiwa narutendo muna Kristo. Uku ndiko kurungama kwaMwari. Kurungama uku kunaita kuti ndiite zvinhu namwazvo. Kunaita kuti ndipuse kuita zvidadeka kuita. Kunaita kuti ndipuse kuita zvinadiwa naMwari ntsiku zentse! Hareruya.

ZINANGO NDIMA ZINATSIGIRA CHIDZIDZO CHANYAMUNTSI

VaFiripi 1:11

VaRoma 8:3-4

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )