Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Soko RaMwari Rinatsandura Maonerhe ako Unaita Zvinhu

"Musatsazaniski nawanhu wanyika ino, asi mutsandurhe mpfungwa zanu muchisimudzirha,kuti mudziwe kuda kwaMwari kudadeka kunafadza,kudakwana"(WaRoma 12:2).

Munhu anamafungirhe ache anaita.Pakare anamaonerhe ache anaita zvinhu.Zviwiri izvi zvidasiyana.Aripache anamabvisisiro ache anaita zvinhu.Ana maonerhe ache anaita zvinhu.Maonerhe aya ndiwo anamupa mafungirhe ache.Ndiwo anamutuma kuita zvache anaita.

Muonerhe uyu hauuyi woga ba.Anazvinaakonzera.Zvinhu izvi ndizvo zvidakosha.Soko raMwari ndiro rinafanirha kuumba maonerhe ako unaita zvinhu.Ukareka kudaro upenyu hahukufambiri zvisvinu ba.Saka unafanirha kufunda basa raMwari.Unafanira kugara uchifunga nazvaro.Unafanira kugara uchirisezenura.Ndiro rinafanira kugara riri mumpfungwa zako.Unabva wadzathanga kuona zvinhu nanzira impsa.Muonerhe uyu ndiwo unaitka nawanhu wadarurama.

Muonerhe udadari ntsichipo ba.Tchinhu chako unatosewenzera.Haundonamati uchiti,"Ndinatambirawo maonerhe adadeka aya".Huyi ba.Unafanirha kugara mpfungwa zako ziri pasoko raMwari.Soko iri rinafanira kugara riri mumpfungwa zako.Rinafanira kugara ridadzara imomo.Mafungirhe ako anabva atsanduka.Unanga wadi kuona zvinhu nanzira impsa.Unanga wadikuzviona nanzira impsa.Pena wakhandozviona fanika munhu anagara achikund'ha.Unabva wadzatanga kukunda.Pena wakhazviona fanika murombo.Unadzatanga kuzviona fanike munhu anachuma.Kana wakhazviona fanike murhere .Unadzathanga kuzviona fanike munhu adaoma.Unanga wadikufunga fanika Mwari.Saka unanga wadinarudo.Unanga wadi kuzviona fanika mukundi.Unanga wadina kutenda.Unanga wadikuzviona fanika munhu anatonga.Unanga wadikuzviona fanike munhu mutano.Unanga wozviona fanike munhu anantsimba. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba wangu ndinada.Ndinakutendani.Soko ranu rinamaonerhe aro ridandipa.Aya mhaonerhe awanhu wadarurama.Nzero zangu zadikubuda musoko ranu.Ndiro rinandijekesera zvinhu.Ndinarifunga fani soko iri.Nakudaro mpfungwa zangu zinatsandurha.Zadikufunga zvisvinu.Zinaita zvinhu namwazvo.Zinabvisisa zvinhu zvidajeka.Mudzina raJesu. Ameni.

Zinango ndima Zinatsigira Kufunda Kwanyamuntsi:

VaEfeso 4:23-24

Ruka 1:17 GNB

VaFiripi 4:8

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Hwesa)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Mugovera, 9 Mbudzi 2019)