Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona 

Kodza Muwiri WaKristu

"Nakuti anady'a nakumwa,nanzira iribe kufanira anazvidy'ira nakuzvimwira kunerha izvi asinganyatsi kubvisisa muwiri waTenzi"(1 WaKorinte 11:29).

Soko raMwari ndachadichadi.Zvaro rinataura psachadi.Rinataura zvinaitika.Rinataura zviripo.Wanhu wanafanira kubvisisa izvi.Wakareka kudaro wananyangaza.Upenyu hwawo hunapinda mungozi.Izvi ndizvo zvinataurha naJesu.Tinazviwerenga masoko ache muna Mateo 22 ndima 29. Anati, "Ndipo panu munarasika ipapo nakuti hamudziwi matsamba kana ntsimba zaMwari".

Chimboringa ndima yathu tawamba nayo.Inataura nazvachidy'o chisvinu.Inataura kuti mukombe wathu tinamwa udasiyana nazventse zvinamwiwa.Tinanga tichipupura kuti tadi wamaropa aKristu.Chingwa chathu tinadya chidasiyana nazventse zvingady'iwe.Chingwa ichi chinaemera muwiri waKristu.Pauro anatsigira pakare chadi ichi.Tinazviona mumasoko ache.Tinawerenga muna 1 WaKorinte 10 ndima 20. Adati, "...izvo zvinapirha nawahedheni,hawazvipiri aMwari,asi mweya idanyangara".

VaHedheni vana mipiro yawo wanaita. Wana wamwari wawo wananga wachpira.Zvina zviri zvakupwata.Mipiro iyi inanga irikuenda kumweya idanyangara.Saka mipiro iyi inanga inamadhimoni mukati.Munhu haafanirhi kudya mupiro iyi.Ananga arikutogadzira ubare namadhimoni ya.Kuna wadambody'a mipiro iyi.Wadapezisira wakokera madhimoni muupenyu hwawo.Wena wadapezisira warhara.Wena wachiwara usviru.Wena kupezisira wogunda kuzvibatsira. .

Izvi ndizvo zvinaitika pathu tinady'a chidyo chipsene.Tinanga tirikubvirana naMwari.Tinanga tiri kugwinyisa ubare hwathu naMwari.Izvi ndizvo zvinataura Bhaibheri . 1 VaKorinte 11 ndima 16 inajekesa izvi. Inati tinanga tirikumwa maropa aKristu.Tinanga tirikupupura kuti tadi wamaropa awo.Pakare tinanga tirikudy'a muwiri waKristu.Tinanga tirikupupura kuti tiri mitezo yamuwiri waKristu.Ndipo tichibvi tikoshese muwiri waTenzi.Muwiri uyu udakosha.Unantsimba.Iwe unafanirha kubvisisa izvi.Kuna wasinga kodzi muwiri waTenzi.Nakudaro wanagara wachirhara rhara.

1 WaKorinte 11 ndima 30 inati, "Nakuda kwaizvozvi wazhinji wari pakati panu waribe ntsimba,wanarhara wazhinji wadarara.Chikonzero chiri kutaurha tchipi?Ndiko kureka kukodza muwiri waKristu. Saka zvisezenure.Gadzirisa ubare hwako nakereke yaMwari.Usaitori fanike chinhu chiribe basa.Usaishori.Farira wanhu waMwari.Wade .Wakodze.

Namata Uchiti

Baba wangu ndinada.Ndinakutendani.Mudandiita nhengo yamuwiri waKristu.Mudandiita nhengo yamaropa aKristu.Ichi tchikomborero chikuru. Ndinakutendani.Mweya wanu unandikwewera.Unandibatsira kubvisisa kukosha kwamuwiri waKristu.Ndichagara ndichikunda zvinyangazo.Zvirhere ,kufa,naSatani.Ndichagara ndichitonga.Mudzina raJesu. Ameni.

Zinango Ndima Zinatsigira Kufunda Kwanyamuntsi:

1 VaKorinte 11:18-34

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Hwesa)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

China, 21 Mbudzi 2019)