Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa 

Usanyanyi Kukoshesa Madzina aMuchechi

"Ndiye adapa wena kuti waite wapostori,wena kuti waite waprofita,wena kuti waite wavhangeri,pakare wena kuti waite wafundisi,kuti wagadzirire wanhu waMwari pabasa rakusewenzera Mwari,kuitira kuti muwiri waKristu uwakwe"(WaEfeso 4:11-12).

Mwari ndiwo wanapa munhu zvigaro mubasa rawo.Izvi ndizvo zvathu tinaona mundima yathu tawamba nayo.Munhu haandozvipi chigara chache anada.Haandozvibvunzi kuti"Ine ndinamadu pazvinhu zvipi"obva atozvipa chigara.Huyi,ntsizvo ba zvinaitka.

Ine ndina wena wangu ndidakura nawo.Tidanga tichiri wadiki pamweya.Asi wenango wawo wakhafunga kuti wanamadu chaizvo pakuita basa raMwari.Saka wadazvipa zvigaro.Wena wadazviita waprofita.Wena wadazviita wapostori.Zvidadaro tikaringa nyamuntsi wenango wawo hawachiri waKristu ba.Hawachatonamati.

Wanhu awa pana zvawo wanga wasati wabvisisa.Zvigaro hazvindopiwi.Zvinauya nakukura.Izvi ndizvo zvathu tinaona pana Pauro.Mwari wakhada kuti aite mupostori.Asi haana kubv aatanga ari mupostori.Izvi tinazviona muna Mabasa 13 ndima 1. Ndima iyi inataura nazvawaprofita nawafundisi.Wanhu awa wakhari pachechi yapaAntiyoki.Pauro akhari wina wawanhu awa.Adanga achirikubvi Sauro.Haana kubvi adanga ari mupostori.

Mwari wananga wakupa zvawo basa.Asi unanga udafanira kukura.Unanga udafanira kumbophikwa.Mwari wananga wachida kumbokupfekeza nanzero.Saka tozva.Usathamangiri kupiwa khodzo.Usathamangiri kudzirikana.Usathamangiri madzina.Bhaibheri rina masoko aro rinatipa.Tinaawerenga muna WaHeberu 5 ndima 4. Rinati, "Paribe munhu angazvitorerte basa iri rinakodzgha...".Saka usazvipi dzina. Usazvipi zvigaro. Usazvipi khodzo. Ungaite dzina rako ungade kupiwa muchechi.Pena wanhu hawakudaidzi nadzina iri.Izvozvo zvina basa ranyi?.Indoita basa udawatama.Dzina rako ngarioneke kumabasa ako.Psadi izvozvo.Wena wadaapiwa madzina aya.Asi haaoneki mumabasa awo.Izvozvi ndizvo zviribe kudeka.

Dzina harifaniri kundomanikwa ba.Rinafanira kubuda mumabasa ako.Ndipo panafanira kubuda kukodzgha kwako.Saka reka kukanira dzina.Mwari wanakoshesa mwoyo wako.Hawakoshesi dzina rako udapiwa muchechi.Dzina iri ntsiro rinaita kuti uite mukuru.Ungakodzghe nawanhu.Asi ntsizvo zvinakuita munhu mukuru.Ukuru hwako huri mumweya wako.Huri muunhu hwako.Huri muubare hwako naMwari.

Namata Uchiti

Tenzi wanandida.Ndinakutendani.Munandida.Ndimwe mudandipa basa.Ndinaita basa rangu ravhangeri.Ndinariita zvidakwana.Ndinariita ndichisuwira kuti wanhu waponeske.Ndinariita nashungu zakuti wanhu wadziwe chadi.Ndinatambira basa rakuparidza vhangeri.Ndinaritambira ndidafara.Ndinasvitsa chibveneko chavhangeri kuwanhu wari mudima.Mudzina raJesu.Ameni.

Zinango ndima Zinatsigira Kufunda Kwanyamuntsi:

1 Petro 5:6

Mateo 20:26-28

VaHeberu 5:4

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Hwesa)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei


Chishanu, 22 Mbudzi 2019)