English Manyika Ndau Shona Taura Zvinabvisisika

"... Wazhinji wadanga wachifarira kumubva" (Marko 12:37).

Jesu akhaparidza soko raMwari.Akhafundisa wanhu.Akhazviita nanzira inashamisa.Akhataura zvinabvisisika.Akhataura vhangeri ridajeka.Tinaona izvi mundima yathu tawamba nayo.Inati wanhu wazhinji wakhafarira kumubva achitaura.Mundima iyi munasoko rinati,"kubva".Uku ntsikundobva masoko basi ba.Khubvisisa zvinanga zvataurha.

Pena ungaparidze.Mharidzo yako ingadzika chaizvo.Wanhu wanafanira kuibvisisa mharidzo iyi.Zvikareka kudaro unanga wagunda kutaura.Izvi ndizvo zvidataurha nawaT.L.Osborn.Adati,"Ungafundise zvako wanhu asi wanafanira kubvisisa zvako unanga uchifundisa".Ichi ndichadi!

Wanhu wanafanira kubvisisa zvako unaparidza.Wanafanira kubvisisa zvako unafundisa.Tunda kunaTenzi.Wakhataura masoko adadeka.Masoko awo akhadadzara Mweya Mupsene.Saka wanhu wakhauya kuyafundiska nawo.Wakhauya wari wazhinji chaizvo.Wakhabvisisa zvakhataurha naJesu.Saka wakharamba wachihwirira.Wanhu awa wadambouya kwacha ari ina nguwa.Wanhu awa wakhadawanda .Wadanga wari panyanza.Wadaita mazuwa matatu wana Jesu.Izvi tinazviwerenga muna Marko 8. Inango nguwa.Wanhu wazhinji wadauya.Jesu adadzatopinda muhwato.Ndimo mache adadzaparidza ari.Ndizvo zvathu tinauzgha muna Marko 3 ndima 9. Saka vanhu wakhafarira kubva Jesu achitaura!

Mharidzo zache zakhada jeka.Hazakhashupa kubvisisa.Pakare Jesu haakhataura zvinhu zvinashupa kubvisisa.Kana wakhamuzonda wadatobvuma.Wadazviona kuti Jesu Akhapusa kutaura.Paribe munhu akhatsazana naye.Izvi ndizvo zvathu tinaona muna Johane 7 ndima 46. Jesu akhataura zvakhabvisisika nawateteki wache.Ana mienzaniso yache akhasewenzesa.Mienzaniso iyi yakhabudisa pamhene masoko awo.

Adambosangana naSimon.Simon akhana mkwathu wake.Mkwathu wache akhabvi Andreya.Wairi awa wakhawedza nkowe.JJesu adati kwawo wari ,"nditewereni ndikuiteni wawedzi wawanhu".Tinawerenga nyaya iyi muna Marko 1 ndima 17. Masoko aya ndiwo akhabvisiska nawanhu awa.

Pena ungaparidze.Pena ungafundise.Pena ungataure vhangeri nawanhu.Reka kusewenzesa masoko asingabvisisiki.Taura zviri pamhene.Taura zvinabvisisika.Pauro akhakoshesa izvi.Akhaita kuti wanhu wabvisise zvache akhaparidza.Tinazviona muna WaKorose 4 ndima 4. Inati, "Namatani kuti ndipuse kuparidza zvidajeka fanike zvangu ndidafanirha kuita.".Chisuwiro ichi chinashamisa.

Namata Uchiti

Baba wangu ndinada.Ndinakutendani.Mudandipa ntsimba zaMweya Mupsene.Ndizo zinaita kuti ndipuse kuparidza vhangeri kuwanhu.Unaita kuti ndipuse kujesa vhangeri kuwanhu.Unaita kuti vhangeri ritsandure upenyu hwawanhu awa.Handitauri masoko auchenjeri hwawanhu.Handiiti zvakukhombesa wanhu.Asi ndinawapangiza ntsimba zaMweya Mupsene.Nakudaro,Kutenda kwawo kunasimudzgha.Izvi ndizvo zvinaita kuti waponeske.Zvinaita kuti wakomborerhe.Mudzina raJesu. Ameni.

Zinango Ndima Zinatsigira Kufunda Kwanyamuntsi

1 VaKorinte 2:4 AMPC

VaKorose 2:3-4 AMPC

Johane 7:44-46 MSG

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Hwesa)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chipiri, 26 Mbudzi 2019)