Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Rhapsody of Realities (Isixhosa)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Wednesday, 8 November 2017

Isikrestu Aso Ndlela Yothandaza Ngayo Qha

"Akuba umntu emanywe noKrestu uba yindalo entsha- isimo esidala yinto yezolo, sekuqaleke isimo esitsha"(2 KwabaseKorinte 5:17).

Isikrestu asofunda iBhayibhile kuphela. Asothandaza kuThixo qha. Bubomi. obeyisa into zalomhlaba. Uphila bubomi bukaThixo. Uphila obubomi ukulomhlaba. Ngakho isikrestu asondlela yothandaza ngayo uThixo kuphela. Asomsebenzi eyenziwa njengendlela yothandaza uThixo. Kodwa bakhona abangakwaziyo. Ababantu ngabo abacinga uba isikrestu ngenye indlela yothandaza ngayo uThixo.

IBhayibheli liyathetha mayelana ngemsebenzi enziwa ngamakrestu. Sifunda ku EkaYakobi 1:27. Lencwadi ithi, "Inkolo enyanisekileyo nengenachaphaza kuThixo uBawo yile: kukubonelela iinkedama nabahlolokazi abahluphekileyo, nokuphepa ukudyojwa lihlabathi.". Lencwadi ayichasisi isikrestu. Ichasisa imisebenzi enziwa ngamakrestu. UMkrestu ngumntu othwele izulu. Umntu unobomi wasezulwini. Isikrestu nguThixo obonakala emntwini wenyama.

Ngakho uMkrestu ngumntu omangalisayo. Ngumntu ongasowalomhlaba. Ngumntu wasezulwini. Ngumntu wentlanga yakwaThixo. Ngakho ayikho into engakwehlula uyenza.. Ubusa wonke amandla obunyama. UYesu wake wachasisa uba abantu abakholwayo banjani. Ababantu ngabo amakrestu. Sifunda amazwi akhe kuMarko 16:17-18. Wathi, "Nantsi imiqondiso eya kulandelana nabo bakholwayo: baya kuthi egameni lam' bakhuphe iindimoni; baya kuthetha ngeelwimi ezintsha; baya kuziphatha ngesandla iinyoka; nokuba bathe basela into ebulalayo, ayiyi kukha ibenzakalise; baya kuyibeka izandla imilwelwe, iphile".

Wengezelela kwakhona ku Luka 10:19 esithi, "... ke ayikho konke into enokunenzakalisa". Into ingaba negunya elibi. Ingaba nodumo lolimaza abantu. Ingaba imbi kanjani. Kodwa lento ayingeke ikulimaze. Ngakho wena awufani nabantu balomhlaba. Awusowalomhlaba. Uzelwe nguThixo. Ungowentlanga kaThixo. Kukho okukumkrestu okoko. Unikwe ubomi obungapheliyo. Obubomi bufakwe emoyeni wakho. Unikwe ubomi boThixo. Obubomi bugxotha ubunyama. Bugxotha izifo. Bugxotha imikhuhlane. Bugxotha udubeka. Umntu onobomi angeke ehlulwe noba yintoni na. angeke afe. Wena ungowentlanga yoThixo. Le asoyodwa indlela yothandaza ngayo uThixo.

Thandaza Usithi

Bawo endimthandayo. Ndyabulela. ILizwi lakho liyasebenza emoyeni wam. Iwonga lakho liyabonakala ebomini bam'. Ubuhle bakho, nesisa sakho, kuyabonakala ebomini bam'. Undenze umntu onika abanye ubomi. Undenze umntu wentlanga yakho. Umhlaba ubona uThixo kum'. Ngegama likaYesu. Ameni.

Ezinye Incwadi Ezixhasa Isifundo Sanamhlanje

John 16:33; 1 John 4:4; 1 John 5:11-12


Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can also read this article at http://7.am )