Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Isixhosa)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Thursday, 9 November 2017

Ukoyisa NgeLizwi LikaThixo

"Maluhlale ngokupheleleyo ezintliziyweni zenu udaba lukaKrestu .Fundisanani, niyalane ngobulali. Culani iindumiso, nihlabele amaculo, nivuma ingoma zoMoya, nibulela uThixo ngentliziyo."(KwabaseKolose 3:16).

EkaYakobi 1:18 ithi, "Wathi akuthanda uThixo wasizala ngokutsha ngelizwi lenyaniso, saza ke saba lulibo lwayo yonke indalo yakhe". 1 KaPetros 1:23 ithi, "Kaloku nizelwe ngelizwi likaThixo ophilayo, ongunaphakade, naba ngabantwana balowo ungasoze afe"(KJV). Wena ungabe ungumkrestu. Kutsho ukuba ungumntana weLizwi likaThixo. Ungowentlanga yeLizwi likaThixo. ELizwini likaThixo kukho apho okunobomi bakho. EliLizwi lilo lodwa elingakuphilisa. Ngakho kumele ufunde iLizwi likaThixo. Kumele ulicingisise. Hlala useLizwini likaThixo.

Unganga hlali eLizwini likaThixo. Uzawbe usenza uba umoya wakho wazi indlala. UMoya wakho awusoze ubekwazi uphila. Awusoze ukhule. Awusoze usebenze kakuhle. UMoya wakho kumele wakhiwe. Kumele ukhule. Kodwa ukhula ngelizwi olityayo. Ngakho umoya wakho kumele ufumane iLizwi likaThixo. Kumele ulifumane lilininzi. Kukho ukuthi nawe ukhule. Kukho ukuba ulolongwe. Kukho ukuba weyise izinto. Kukho ukuba uphumelele kokokwenzayo.

Uphumelela akuzi ngenxa yokwanda kwemfundo yalomhlaba. Kuza ngeLizwi likaThixo. EliLizwi ngeliya olifundileyo. Kwaye, ngeliya olisebenzisa ekuphileni kwakho! Kungakho kumele wazi iLizwi likaThixo. Kungakho kumele ulisebenzise ekuphileni kwakho. Akha ukholo lwakho. Sebenzisa iLizwi likaThixo ulakha. Umhlaba wanamhlanje unendubo. Imali iyahlupha. Ininzi liyaphazamiseka. Abakwazi ukuba okudubeka kuzawphela nini. Wena kumele ube neLizwi likaThixo. Kukho ukuthi ungoyiki nto.

ILizwi likaThixo liyaphila. Linamandla. Liyalungisisa izinto. Lenza konke elikuthembisayo. Ungadibana nezinto. Zingaba zizinto ezingantlanga. Ungakhathazeki. Cingisisa iLizwi likaThixo. EliLizwi lizaku khuphela okudingayo. Kukho esikukhuthazwa kuYoshua 1:8. Lencwadi ithi, "Kufuneka incwadi yomthetho ikukhokele kuyo yonke into oyithethayo. Uze uyifunde uyigocagoce ubusuku nemini, uzazi uzithobele izinto ezibhaliweyo kuyo. Xa wenjenjalo woba nenkqubela nempumelelo". Ngakho iLizwi likaThixo kumele lihlale lisemoyeni wakho. Kumele lihlale lisemlonyeni wakho. EliLizwi lizawkwenza uba woyise ebomini

Ngqina Usithi

Bawo wasezulwini endimthandayo. Umna ndihluthisekile. Ndiyazi uba ndizelwe ngeLizwi lakho. Ngakho iLizwi lakho lilo elilikutya kwentliziyo yam'. Kukho osokukutya kocinga kwam'. Ndiyalicingisisa, ngentsasa, imini, nantambama. Ukholo lwam' luseLizwini lakho. Ngakho impilo yam intle. Ndtyebile. Ndiyoyisa into zobubomi. Ndiyaphumelela kukho konke endikwenzayo. UThixo makadunyiswe!

Ezinye Incwadi Ezixhasa Isifundo Sanamhlanje

Isaiah 55:10-13; Psalm 119:11; 2 Timothy 2:15

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can also read this article at http://7.am )