English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Isixhosa)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Tuesday, 14 November 2017

Ngaphakathi Kwakho Kuna Mandla Anyanga Inyama YakHo

"Ukuba ke uMoya kaThixo owamvusayo uYesu ekufeni ukho kuni, neyenu imizimba uThixo uya kuyinika ubomi ngoMoya wakhe okhoyo kuni."(KwabaseRoma 8:11).

UIsaya 53:5 uthi, "Phofu ke ungxwelerhwe ngenxa yokukreqa kwethu; ewe, ubulewe ngenxa yobugwenxa bethu. Ukohlwaywa kwakhe kusiphathele uxolo; thina sinyangwe ngamanxeba akhe" (KJV).Lencwadi isetyenziswa ngamakrestu umhlaba wonke. Ayisebenzisa edinga uphiliswa imizimba yabo. UMprofita uIsaya nguye owabhala lencwadi. Wayengathethi kuMakrestu.Wayethetha namaJuda. Wayewaxelela ngokuza kukaMesiasi. Wayebabonisa okwakuzawkwenzeka nxa u Mesiasi sebuyile. Ngakho wathi kubo, "...amanxeba akhe ayasinyanga".

Umpostora uPetros wazokuza naye. UMesiasi wayesebuyile. Wayesefile emnqamlezweni. Ngakho okunyangwa kwasekwenzakele. Ubhala ku 1 KaPetros 2:24 esithi, "... Ninyangwe ngamanxeba akhe". Kodwa uPetros wayexelela amaJuda kwakhona. Wayengaxeleli aMakrestu. AmaJuda ngawo ayenesvumelwano noThixo. Esisvumelwano siso esasibathembisa unyangwa. Esisvumelwano sasingesecawe yamaJuda. Lecawe yiyo eyayingeyesvumelwano sakudala. Lecawe yiyo eyanyangwa ngamanxeba kaYesu.

Kodwa uYesu Krestu une cawe yakhe. Lecawe yaqala ngemva kovuka kukaYesu kwabafileyo. Lecawe akumelanga uba inyangwe nguThixo. Yaphiwa amandla. Lamandla ayanyanga. Ahlala phakathi kwamakholwa ayo. Icawe yaphiwa ubomi obungapheliyo. Umntu onobubomi akumelanga enze okonyangwa. Ubomi obungapheliyo bubo ubomi boThixo. Bubo ubomi obufunyanwa kuThixo. Bubo ubomi obushiyanisa uThixo nabantu benyama. Umntu onobubomi akaguli. Akatshabalaliswa zizifo. Angeke atshabalaliswe yimkhuhlane. Ungaba nobubomi. Izifo zingeza kuwe. Kodwa azingeke zikutshabalalise. Obubomi sisipho sikaThixo. Safakwa emoyeni wakho. Kodwa kumele uvuselele esisipho. Umzimba wakho wonke uyaqiniswa. Ufumana ubomi. Uyanyangwa.

Incwadi esivule ngayo ithe, "Ukuba ke uMoya kaThixo owamvusayo uYesu ekufeni ukho kuni, neyenu imizimba uThixo uya kuyinika ubomi ngoMoya wakhe okhoyo kuni.". Kuwe kunoMoya oyiNgcwele. LoMoya oyiNgcwele unika ubomi. Ulungisa ubomi. IBhayibhile ithetha mayelana ngomntu wakqala. Lomntu igama lakhe kwakungu Adam. Wayengumntu wenyama. Kodwa kwakazoba kho omnye uAdam. LoAdam wayengowesbini. Igama lalinguYesu Krestu. LoAdam ngu moya. UMoya opha ubomi. Oku kukho esikuboniswa ku 1 KwabaseKorinte 15:45. Thina asisobentlanga kaAdam wakuqala. Singabentlanga kaAdam wesibini. Singabentlanga kaYesu Krestu. UYesu akadingi kunyangwa. Thina sisemhlabeni ewe. Kodwa siyafana naloYesu. Singabentlanga yakhe.

Ngaphakathi kwakho kuno Moya. LoMoya unika ubomi. Ngakho unobomi owabunikwayo. Umntu onobubomi akumelanga adinge unyangwa. Kodwa kunabanye abalokhu bezintsana emoyeni. Aba bantu ngabo okumele badinge unyangwa ngemva kwexeshana elithile. Intsana zizi ezidinga unyangwa. Unyangwa siso isonka esinikwa intsana. Kodwa wena kumele ukhule. Akumelanga uba uhlale ulusana. Kukho ukuba usuke ebomini bentsana. Awusadingi kunyangwa. Uzawbe sowuthetha usithi, "Umna ndinobomi bukaThixo ngaphakathi kwam'. Ngakho andingeke ndigule".Ungabe ubuhleli ugula. Ithi, "Umna ndinobomi bukaKrestu phakathi kwam'. Andisoze ndigule". Aleluya!

Ngqina Usithi

Umna ndinobomi boThixo. Ndingowentlanga kaThixo. Ngakho ndiyoyisa into zalomhlaba. Ndoyisa ndagqiba. Ndoyisa izinto mihla yonke. Ndoyisa izifo, imikhuhlane, usathane, nobubi bonke balomhlaba!

Ezinye Incwadi Ezixhasa Isifundoa Sanamhlanje

1 KaYohane 5:13;

UYohane 5:26

Romans 8:10

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can also read this article at http://7.am )