Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Isixhosa)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Saturday, 18 November 2017

ILizwi LikaThixo Likubonisa Indlela Okumele Uhambe Ngayo

"ILizwi lakho sisibane sendlela yam; liyandikhanyisela eluhambeni."(IiNdumiso 119:105).

Abantu badinga ukwazi indlela yohamba ngayo ebomini. Yiyo into enkulu okumele bayfumane. Baninzi abaphazamisekayo. Abazi uba benzeni. Baqala uthandaza. Kodwa basala bephazamisekile. UThixo uyathetha kubo. Kodwa bona abakwazi. Wena ungabe ufuna ukwazi izwi likaThixo. Ungafuna umva ethetha. Akuhluphi. Funda iLizwi likaThixo. ILizwi likaThixo lilo elibuysa ukukhanya emoyeni wakho. Lenza ubone okufihlakeleyo. Liyakuncedisa uvisisisa ezizinto.

ILizwi likaThixo yinyani. Kukho esikuboniswa kuYohane 1:9. Ngakho lisibonisa inyani. Lisazisa inyani yento zonke. Yeka eliLizwi likukhokhelele. Malikukhokhelele entweni zobomi bakho. Oku kwenza uba uhambise ubomi bakho ngobulumko. Thina sanikwa incwadi. Sazinikwa uba asinike ubulumko. Obubulumko bubo obusisindisayo. Oku kukho esikuboniswa ku 2 KuTimoti 3:15.Ngakho iLizwi likaThixo likwenza umntu ondwebileyo. Oku kukho okunika uThixo udumo. Ngakho funda iLizwi likaThixo. Ingqondo zakho kumele zihlale zikulo. Kumele uhlale ulicingisisa emoyeni wakho. Uzawphila ngamaqhinga oThixo. Ubulumko ngamandla. Bukuhambisa endleleni oziqoqelwe nguThixo.

2 Timotio 2:15 ithi, "Zama kangangoko unako ukuba ukholeke kuThixo, ube ngumntu ongenadyudyu ngomsebenzi wakhe, uyifundisa ngokufanelekileyo inyaniso." (KJV).

Hlala ufunda iLizwi likaThixo. Hlala ulicingisisa. Hlala ulicingisisa entliziyweni yakho. Uzawkwengezelela undweba. Uzawkwengezelela uvisisisa izinto. Uzawgqibela unobulumko. Obubulumko buzawbonwa ngabantu. Bakubona emazwini owathethayo. Uzawbe sowuthetha njenomntu ongasowalomhlaba. Abanye abantu bangangavisisisi okuthethayo. Kodwa abasoze balibale amazwi akho. Bazawkuva uba lamazwi onobulumko. Uyenelisa ulungisisa okuhluphayo. Uyenelisa ugqiba ingxaki zabanintsi.

Ngqina Usithi

Indlela yobomi bam' ikhanyisiwe. Ikhanyiswe kukukhanya kweLizwi likaThixo. Ngakho andingeke ndilahleke. Ndithunywe nguThixo. Undithume uzolungisa okuhlupha abantu. Ndilungisisa izinto zonke indawo endihamba kuyo. Ndigcwele ngamaqhinga oThixo. Ndiyavisisisa izinto. Ngakho ndingalungisisa okuhluphayo. Ndisebenzisa imbono kaThixo. Ngakho ndibuysa uxolo kumawaka abantu abasemhlabeni. Aleluya!

Ezinye Incwadi Ezixhasa Isifundo SanaMhlanje

UYoshuwa 1:8;

1 KuTimoti 4:15;

John 8:12

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can also read this article at http://7.am )