Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Isixhosa)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Tuesday, 21 November 2017

Udumo Lwendlu YaNamhlanje

"Indlu entsha yoba nesihomo saleya indlu yangaphambili, utsho uNdikhoyo onamandla onke. Ukanti ke kuyo lendawo ndiya kunika uxolo, utsho uNdikhoyo onamandla onke"(UHagayi 2:9 KJV).

Kulencwadi kunamazwi athi, "Udomo lwendlu ekhoyo namhlanje". Kulamazwi kunamazwi abalulekileyo. Lamazwi ngathi, "ikhona namhlanje". Ngawo amazwi abambe lencwadi. UMprofita unendlu ayethetha ngayo. Le yindlu ayeyijongile. Yindlu eyayisakhiwa. Wayengathethi ngendlu eyayizawbuya. Zizindlu ezimbini ezishiyeneyo.

Kubalulekile ukukuvisisisa. Kunabantu abathetha ngalencwadi. Bayisebenzisa ekuprofitheni. Kodwa bathetha ngendlu ezawkuza ngomso. Bathi iwonga lalendlu lizawkwegqitha elendlu yakudala. Akusikukhwanga okwakuthetha nguThixo. Abantu baqhele ufisa into zangomso. Benza ingani ngabo abazawkwakha indlu yangomso. Hayi. Indlu esiyakhayo ngeyanamhlanje. Yiyo indlu esithetha ngayo. Lencwadi ayithethi ngendlu yangomso!

Kwakuke kwakhiwa indlu. Lendlu yadilizwa. Ngakho kwasekumele kwakhiwe enye. Yiyo indlu ethethwa ngumprofita. Indlu ayejongane nayo. Uthi lendlu izawbe ine wonga. Iwonga layo likhulu. Kwegqitha eyakudala. Unezinto ozenzayo ngoku. Unemsebenzi oyenzayo namhlanje. Unezinto ofuna uzenza namhlanje. Ezizinto yiyo indlu okuthethwa ngayo. Yiyo indlu ekhoyo namhlanje. Khangelela iwonga kwezizinto. Eliwonga malibe likhulu. Malegqithe awake walibona. Unendlu oyakhaya na namhlanje? Enza lendlu ibentle. Mayibentle ukwegqitha zonke izindlu ongazakha. Ungadingi ukwakha entle yakhona ngomso.

Unamaqhinga amatsha. Ungabe wawabona ezintweni ezenzeka namhlanje. Sebenzisa lamaqhinga. Ungasebenzisi amaqhinga akudala. Ungasebenzisi ubuchule bakudala. Ungabe wake wafuna ukwenza izinto. Wawuqoqe usebenzisa amaqhinga eloxesha. Kodwa ngoku sowunamanye amaqhinga amatsha. Ufunde into ezintsha. Sebenzisa lamaqhinga amatsha. Thetha usithi, "Ndiguqula into zam' zonke. Ndizenza ngendlela entsha. Ngegama leNkosi Yesu Krestu. Ndiguqula izinto. Ndifuna zihambelane nexesha. Ndifuna zibe ngezaphezulu". Aleluya!

Thandaza Usithi

Bawo endimthandayo. Wenza ukuba isisa sakho sibonakale kum. Wenza ukut ubulungisa bubonakale kum'. Umna ndingowentlanga kaKrestu. Ngakho ndihleli ndijonge iLizwi lakho. Ndifuna ubona iwonga lakho kweliLizwi. Ngakho iwonga lam' liyengezelela. Ngegama likaYesu. Ameni.

Ezinye Incwadi Ezixhasa Isifundo SanaMhlanje

1 EkaPetros 1:11;

Isaiah 43:18-19

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can also read this article at http://7.am )