Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Venda Batirira KuShoko RaMwari

Chipiri, 30 Chikumi 2020

"Uye tine shoko ravaprofita rakasimba kwazvo, uye muchaita zvakanaka kuti muriteerere, rakaita sechiedza chinovhenekera murima, kusvikira utonga hwatsvuka uye nyamasase ichibuda mumwoyo yenyu" (2 Petro 1 ndima 19).

Isu tiri vana vaMwari. Hatisi kutsvaka kukurira zvinhu zvehupenyu huno. Tinosangana hedu nematambudziko. Asi matambudziko aya haasi matsva. Takatoziviswa nezvawo. Takatoudzwa kuti takaakunda. Shoko raMwari ndiro rakatiudza kudai. Saka tinoshanda nezvatakaudzwa izvi. Nokudaro, matambudziko aya haana zvaanogona kutiita.

Ungasangana hako nezvinhu. Zvinhu izvi zvingava zvisina kukunakira. Usanetseka. Shanda nezvawakaudzwa chete. Shanda neShoko raMwari. Unozogona kutaura wakashinga. Unozotaura uchiti, "Kwete! Ndikatokurira zvinhu izvi zvose". Saka hapana chinozokuvhundusa. Nemhaka yei? Nokuti wakatoziviswa zvichaitika. Une shoko rechiprofita. Saka hauchatarisi zvauri kusangana nazvo. Wava kutarisa paShoko raMwari. Shoko iri ndiro rinotaura chokwadi. Ndiro raungatovimba naro!

Kuda ungasada kukurirwa nezvinhu zvenyika ino. Kuda ungada kugara uchikunda. Kuda ungada kugara uchiwedzera. Kuda ungada kugara uchibudirira muhupenyu. Verenga ndima yatavhura nayo zvekare. Inokuzivisa zvaunofanira kuita. Saka hazvinei kuti uri ani. Ungava nezvinhu zvauri kusangana nazvo. Zvinhu zvose izvi hazvisi izvo zvakakosha. Ndima iyi inoti, "Ungava murima. Tarisa paShoko raMwari. Shoko iri ndicho chiedza. Ndiro rinokuvhenekera".

Ngatimboti hupenyu hwako huri murima. Kuda une zvinhu zvauri kusangana nazvo. Zvinhu izvi zvingava zvisina kukunakira. Zvingava zvisiri kuwirirana nezvaunovona muShoko raMwari. Saka unogona kunge uri kunamata. Asi panogona kunge pasina chiri kushanduka. Mwari vanoti, "Tarisa paShoko rechiprofita. Shoko iri rinogona kunge richipfutira nechokure kure. Asi ramba wakaritarisa. Usarisiya. Ramba wakabatirira pariri. Usariregedza. Zuva richazobuda. Nyeredzi yemangwanani ichapedzisira yavhenekera mumoyo mako". Hareruya!

Ramba wakabatirira paShoko raMwari. Uchanzwa Mweya Mutsvene vachitaura kwauri. Vanenge vachiti, "Gadzikana hako. Hapana njodzi ingakuwira!" Hareruya! Saka unogona hako kunge uri murima. Asi Shoko raMwari rinenge ririmo. Saka dambudziko iri rinenge riri kupfuura. Saka usabvuma kukundikana. Usavhunduswa.

Pupura Uchiti

Ndine shoko rechiprofita. Shoko iri ndiro rinovimbika. Ndiro randinoshandisa. Ndinorishandisa kurwisana nezvinhu zvenyika ino. Ndinorishandisa kukurira zvinhu izvi. Zvinhu zvingatsvaka kundikanganisa. Asi handivhunduki. Ndinoziva kuti ndingazvikurira sei. Ndinoziva zvekuita kuti ndigare ndichikura. Ndinoziva zvekuita kuti ndigare ndichibudirira. Zvinhu zvingandiwira. Asi ndinoshandisa Shoko raMwari. Ndiro randinovimba naro. Ndiro rinondikundisa. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Mateo 24 ndima 35

Isaya 40 ndima 8

1 Petro 1 ndima 25

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Korekore)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)