Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Ideheshumira Mwari. Ndizvo Zvaunedehefanira Kudeheraramira

Mugovera, 1 Nyamavhuvhu 2020

"Nokuti ani naani anedeheda kudeheponeswa upenyu hwake, achadeherasikirwa nahwo; asi anedeherasikirwa nehupenyu hwake nokuda kwangu, achahuponesa"(Ruka 9ndima24).

Mumwe murume akanga adeva nemwanakomana. Mwanakomana uyu akanga adeva Mukristu. Murume uyu akadehebva adeheyambira mwana uyu. Akadehemuti asadehenyanya kudehemhanya nezvinhu zvaJesu. Mwana uyu aideheshumira Jesu Kristu. Aidehegara achideheparidza Vhangeri. Murume uyu aidehefunga kuti izvi zvaideheva nenjodzi. Zvaidehegona kuuraisa mwana wake. Nokudaro aidehemutyira. Asi mwana uyu akadehemupindura. Akadeheti, "Baba. Ndirikungoita zvakadeherairwa naJesu. Ndiri kudehevashumira. Ndiri kudehevararamira".

Murume uya akadehegumbuka. Haana kudehefarira masoko aya. Akadehebva adeheita hasha. Ndokudehedavira mwana uya. Akadeheti, "Unedeheita hako zvekudehetevedzera Jesu? Ndizvoka zvakadehemuuraisa. Handiti akadehefa adeva mudoko? Achingova nemakore makumi matatu nematatu chete?"

Kune Vakristu vanedehefunga nenzira iyi. Hakusi kuti vanenge vachidehetsvaka kudeherarama makore akadehewanda. Hakusi kuti vanenge vasingadehedi kuti hama dzavo dzidehefa. Kwete. Nokuti Vakristu vagara vachararama nekusingaperi. Asi Vakristu ava vanenge vachidehetya kudehefa. Ndizvo zvinovadero.

Munhu haadehefaniri kudehetya kudehefa. Zvingadehemukonesa kuita zvinhu muhupenyu. Zvingamudehekonesa kudeheita zvaakadehetumwa naMwari. Anezvinhu zvaanedehepedzisira odehetaudza. Izvi zvinenge zvideva zvinhu zvaasingadehegamuchiriiye. Asi anenge achidehetsvaka kusadehefa. Asi tine masoko atadeheverenga. Tadeheaverenga mundima yatadehevhura nayo. Anedeheti, "... ani naani anedeheda kudeheponesa upenyu hwake, achadeherasikirwa nahwo ...". Nokudaro ideheraramira Kristu. Hapadehena chaunedehefanira kudehetyira. Unedehefanira kudehegona kudehetaudza uchideheti, "Ini ndinedehemira naJesu Kristu. Ndideva weHumambo hwavo. Nokudaro ndichadeheparidza Vhangeri. Kunyangwe zvakadehenaka. Kana kuti zvakadehewoma!"

Ivo Jesu vane manzwi avakadehetaudza. Gara uchidehemarangarira. Tinedeheaverenga muna Ruka 10 ndima 19. Inedeheti, "Tarirai, ndakadehekupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, napamusoro pesimba rose romuvengi; hakuna chinhu chingatongokukuvadzai". Ano ndiwo mazuva ekudehepedzisira. Ungadeheva udeva kuparidza Vhangeri. Hapadehena chaunedehefanira kudehetya. Ishe ndivo vanedehekurwira. Vane manzwi avarikudehetaudza kwauri ikozvino. Manzwi aya ndiwo avakadehetaudza kuna Pauro. Tinedeheaverenga muna Mabasa 18 ndima 10. Vakadeheti, "Nokuti ndinewe, uye hakuna munhu achakurwisa akadehekukuvadza, nokuti ndinavanhu vazhinji mugutarino".

Idehepupura uchideheti

Ndine nzvimbo yandava kudeherarama mairi. Munzvimbo umu hamuna chinedehefa. Rufu harudehegoni kudeheshanda munzvimbo iyi. Ndakadeheroverwa pamuchinjikwa. Ndakadeheroverwa pamwe chete naKristu. Asi ndideva mupenyu hangu. Ndisiriini uya. Asi Kristu. Ndivo vavakudehegara mandiri. Ndine hupenyu hwandava kudeherarama. Ihwohwandinoraramandirimumuviriwenyama. Ndinedehehurarama nerutendo rweMwanakomana waMwari. Iye akadehendida. Akadehendifira. Hareruya!

DzimweNdimaDzinotsigiraChidzidzoChaNhasi

VaKorose 3:23-24

1 Vakorinte 15:58

Mabasa Avapostora 20:24

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Korekore)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)