Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Vakadehebvisa Zvivi Zvako. Vakadehekupa Kururama

Chitatu, 5 Nyamavhuvhu 2020

"Mwari akadeheita kuti uyo akanga asina chivi ave chivi nokuda kwedu, kudeheitira kuti maari tideheve kudeherurama kwaMwari"(2VaKorinte 5ndima21).

Kudeva nevamwe Vakristu. Vakadeheponeswa havo. Asi vanedehefunga kuti vakadehetanga vadeva vatadzi. Nokudaro, vane manangariro avanedeheita chisikwa chitsva. Vanedehefunga kuti chichine zvivi. Izvi hazvisi izvo. Chisikwa chitsva munhu mutsva. Haasi uya akanga adeva muzvivi. Haasi uya akanga adeva murima. Akanga adeva murima ndemumwevo munhu. Iyeye akadehefa. Akadehefa pamwe chete naKristu.

Munhu wekare ndiye aiva mutadzi. Iyeye akadeheroverwa pamuchinjikwa. Akadeheroverwa pamwe chete naKristu. Nokudaro haachisipo. Akadehetsiviwa. Munhu wavapo ava mutsva. Uyu munhu akadeherurama. Ndizvo zvatinedeheverenga munaVaRoma 6 ndima 6. Inedeheti, "Nokuti tinedeheziva kuti munhu wedu wakare akarovererwa pamuchinjikwa pamwe chete naye kuti muviri wechivi ushayiswe simba, kuti tirege kuvazve varanda vechivi". Jesu vakadehemuka kuvakafa. Iwe wakabva wadehemukavo. Wakadehemuka pamwe chete navo. Asi wakinga wadeva munhu mutsva. Wakanga wadeva weropa idzva. Wakanga wadeva werudzi rutsva. Nokudaro hauchisiri weropa rekare. Wadeva weropa idzva. Wadeva werudzi rutsva. Wadeva munhu akadeherurama. Mwari ngavadehepiwe mbiri yose!

VaRoma 6 ndima 4 inedeheti, "Naizvo zvotakavigwa naye kubudikidza nekudehebhabhatidzwa murufu kuitira kuti, sokumutswa kwakadeheitwa Kristu kubva kuvakadehefa nekudehebwinya kwaBaba, nesuwo tideherarame upenyu hutsva". Ndiko kusaka Bhaibheri richideheti, "Mukafuka munhu mutsva, anedehevandudzwa pakuziva, afanane nowakamusika". Tinedeheverenga masoko aya muna VaKorose 3 ndima 10.

Iwe wakadehezvarwa kechipiri. Apa ndipo pawakadehezvarirwa muna Kristu. Ndipo pawakauya wadeva werumwe rudzi. Wakanga wadeva munhu akadeherurama. Munhu wekare akadehebviswa. Haachipo. Wakadehetsiviwa. Nemunhu akadeherurama. Iri ndiro basa rakadeheitwa naKristu. Basa rekudehebvisa zvataiva nazvo. Vachidehetipa zvavo. Nokudaro tadeva zvisikwa zvitsva. Tadeva zvipuka zvitsva. Takadehesikwa patsva. Takadehezvarwa patsva. Tadeva vanhu vakadeherurama. Tadeva vanhu vatsvene. Tadeva vanhu vandedeheera. Mwari ngavadehekudzwe!

PupuraUchiti

Ndakadehezvarwa naMwari. Mweya wangu wadeva werudzi rwavo. Wadeva wakadeherurama. Ndafanana naJesu. Ndadeva werudzi rwavo. Ndadeva werudzi rweVamwari. Ndadeva munhu akadeherurama. Handichisiri wekare. Mandiri hamuchina chekare. Ndakadehezvarwa kechipiri. Nokudaro ndadeva weropa idzva. Ndadeva muna Kristu. Nokudaro ndadeva kururama kwaMwari. Ndadeva werudzi rweVamwari. Ndadeva kudyidzana neVamwari. Hareruya!

DzimweNdimaDzinotsigiraChidzidzoChaNhasi

VaRoma 8 ndima 1 kusvika 4

VaRoma 5:17

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Korekore)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)