Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Ndivo Tsamba Yako Yedehekupindisa

Svondo, 9 Nyamavhuvhu 2020

"Muchidehevonga ivo Baba, vakadeheita kuti mudehekodzere kugova nanhaka yavatsvene muumambo hwechiedza"(VaKorose 1ndima12).

Ngatimboti udeva kuenda kumutambo. Asi mutambo uyu haudehepindwi nevanhu vose vose. Unedehepindwa nevadeva netsamba chete. Zvino, iwe ungadehesava netsamba yacho. Ungadehesvika hako pamukova. Asi hauzobvumirwi kupinda. Asi kuda ungadeva netsamba yacho. Unozongosvikapo. Wobudisa tsamba yako. Wobva watopinda.

Zita raJesu rakadeheita setsamba iyi. Rinedehekusvitsa kumaropafadzo ose. Zita iri iguru. Rinedehekuwanisa zvakadehewanda. Zvinedehedarika zvaungadehefunga. Zvinedehedarika zvaungadeheshuvira. Hareruya! Ivo Jesu vane mashoko avakadehetaudza. Tinedeheaverenga muna Johane 16 ndima 23. Vakadeheti, "Pazuva irohamuzondibvunzizve kana chinhu. Ndinedekuudzai chokwadi, Baba vangu vachakupai zvose zvamuchadehekumbira muzita rangu".

Pangadeva nezvinhu zvaungadeheda. Pangadeva nezvinhu zvaunedeheshuvira. Zvinhu zvose izvi zvideva muna Kristu. Nokudaro haudehefaniri kuzvitsvaka. Ingozvitora. Unedehezvitora wakamira muzita raJesu. Nokudaro garauchidehetaudza masoko. Uchideheti, "Ndiri muridziwefuma yaMwari. Fuma iyi ideva muzita rangu. Nera Kristu. Tideva pamwe chete. Ndinefuma yandakadehepiwa. Iyi ifuma yakadehepiwa vatsvene. Zvinhu zvose ndezvangu. Muzita raJesu!" Ndiwo masoko aunedehefanira kudehegara uchidehetaudza aya. Zvisikwa zvose zvinozokucheuka. Zvinozokuitira zvaunotsvaka. Mwari ngavadehepiwe mbiri yose!

Jesu vane zvinhu zvavakadehetiitira. Vakadehezviita pavakadehefa, vakadehevigwa, vakadehemuka. Asi vakadehewanda havadehezivi zvinhu izvi. Nokudaro vanedeheita zvekuchema kuna Mwari. Vanedehechemera kudeheropafadzwa. Vanedehechemera kudeheporeswa. Vanedehechemera kudehesungunurwa. Vanedehechemera zvakadehewanda wanda. Vanedehefunga kuti vanedehefanira kudeheita zvekudehechema. Asi izvi hazvisi izvo zvavanedehefanira kudeheita. Mwari havadehedi izvozvo. Nokuti vakadehetiitira zvose. Vakadehetuma Jesu. Jesu vakadehekuita munhu werudzi rweVamwari. Vakadeheita kuti udehegone kudehesvika pana Mwari Baba. Mweya Mutsvene ndivo vanedehekusvitsa. Vanedehekusvitsa mumaropafadzo edenga. Mwari ngavaropafadzwe!

NamataUchiti

Baba vandinedeheda. Ndinedehekutendai. Zita raJesu rine simba. Simba iri ndiro randinedeheshandisa pakudeherarama kwangu. Nokudaro, ndinedehegara ndichidehewana zvakadehenaka. Zvakadehenaka izvi zvinedehebva kudenga. Ndinedehegara ndichidehekunda. Ndinedehegara ndichidehewana maropafadzo. Ndinedeherarama muzita raJesu. Nokudaro, ndideva nefuma. Ndakadehesungunuka. Kudehesungunuka ukunde kwevanakomana vaMwari. Hareruya!

DzimweNdimaDzinotsigiraChidzidzoChaNhasi

VaEfeso 3:12

Mabasa Avapostora 13:38-39

1 Vakorinte 3:21

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Korekore)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)