2021 Chikunda 2021 Ndau Chikunda English Manyika Ndau Shona Deheziva Rudzi Rwako. Ugorarama SeMunhu WeRudzi Urwu

Chishanu, 16 Gumiguru 2020

"Uye kuti ayi uyisekwa ari sekereke inobwinya, isina gwapa kana kuunyana kana chipi zvacho chainopomerwa"(VaEfeso 5ndima27).

SeVakristu. Takadehesiyana nevanhu veSungano yeKare. Kuvanhu ava. Soko raMwari. Waideheva murairo. Wavaidehefanira kudehechengeta. Asi isu tadeheva muSungano Itsva. Hatichadeheiti saizvozvo. Soko iri. Radeheva mukati medu. Ndihwo hwavo hunhu hwedu. Ndiro radeheva kudehevonekwa patiri. Tadeheva kudeherishandisa. Sechivoni voni. Nokudaro Mwari vanedeheshandisa Soko iri. Kuti taridza zvatiri. Kuti tisadehetsauka. Pakudeherarama kwedu.

Nokudaro kana ukadehesangana nendima. Yakadeheita saVaEfeso 4 ndima 25. Inedeheti, "Naizvozvo bvisai nhema, mudehetaudze chokwadi, mumwe nomumwe kunowo kwake ...". Unenge udeva kudehetaridzwa zviya. Zvinedeheitwa nevanhu verudzi rwako. Kuti vanedehebvisa nhema. Izvi ndizvo zvaunenge urikudehefanira kudehebva wadeheita. Uyu unenge usiri murairo. Chinenge chiri chirangaridzo. Chezvauri. Asi muSungano yeKare. Uyu waiva murairo. MuSungano Itsva. Hausi murairo. Bhaibheri rinedehetaudza muna 1 Timotiyo 1 ndima 9. Richideheti, "murayiro hauna kudeheitirwa vakadeherurama". Zvino isu. Tideva vakadeherurama vacho. Ndizvo zvatinedeheverenga muna VaRoma 1 ndima 17.

MuSungano yeKare. Mwari vaipa vanhu mirairo. Asi muSungano Itsva. Vadeheva kudeheshandura vanhu rudzi. Vachidehevaita verudzi rwavo. Vachidehevaita veropa ravo. Vachidehevapa kudeherurama kwavo. Kuti vadehegone kudeherarama nomazvo. Ndiko kusaka ukadeheita chinhu. Chisingadehetarisirwi paMukristu. Moyo wako unedehenetseka. Kureva kuti mweya wako. Unoziva zvakadehenaka. Nezvakadeheipa. Nokuti chiedza chaMwari. Chideva mumweya mako.

Ndiko kusaka tichidehedzidzisa vanhu vaMwari. Kuti vakadeherurama. Tinenge tichidehetsvaka. Kuti vanzwisise. Kuti izvi ndizvo zvavadeheva. Nokuti vadeheva muna Kristu. Ndiko kuti vasazorarama nenzira inedehepesana nezvavadeheva izvi.

PupuraUchiti

Ini ndideva muna Kristu Jesu. Nokudaro ndadeheva kudeherurama kwaMwari. Ndirwo rwava rudzi rwangu. Hapadehena mhosva yandingadehepomerwa pamberi paMwari. Ndadeheva kudeheziva rudzi rwangu. Kudeherurama uku. Kurimumweya mangu. Nokudaro zuva rimwe nerimwe. Ndinedeheita mabasa akadeherurama. Ndinedeherarama zvakadeherurama. Murudo rwaBaba. Ameni.

DzimweNdimaDzinotsigiraChidzidzoChaNhasi

VaKorose 1:20 kusvika 22

Jakobo 1:22-25

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Korekore)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)