Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona 

Ndiwe Udeva muridzi WeNyika Ino

Svondo, 18 Gumiguru 2020

"Zvose zvaBaba ndezvangu. Ndokusaka ndakadeheti Mweya achahedetora zvangu agozvizivisa kwamuri" (Johane 16ndima15).

Hapadehena munhu. Akambotaudza saJesu. Ongorora masoko avo. Ayo anedeheshamisa. Ari mundima yatadehevhura nayo. Vakadeheti, "Zvose zvaBaba ndezvangu". Asi zvinedehenyanya kudehefadza. Ndezvekuti Jesu ava. Vakadeheitavo kuti zvinhu izvi. Zvive zvakovo iwe. Ndizvo zvatinedeheverenga muna VaRoma 8 ndima 17. Vakadeheti ndiwe wadeheva muridzi wefuma yaMwari. Fuma iyi ideva muzita rako. Nera Kristu. Muri pamwe chete. Hareruya!

Apostora Pauro. Anedehetaudzavo. Muna 1 VaKorinte 3 ndima 21. Achideheti, "Naizvozvo ngakudeherege kudeheva nomunhu anedehevimba navabiyake. Nokuti zvinhu zvose dzezvenyu". Pauro haana kudehegumira ipapo. Akadehewedzera. Mundima yemakumi maviri nembiri. Achiti nyika yose. Ndeyako. Munhu angadeheziva izvi. Angazoramba adeva murombo sei? Petro aidehenzwisisa izvi. Ndiko kusaka akadehetaudza. Muna 2 Petro 1 ndima 3. Achideheti, "Nokuti nesimba roHumwari hwake takadehepiwa zvose zvinedehedikanwa muhupenyu nomukudehenamata Mwari ...".

Kana ukadehegona kudehegamuchira. Chokwadi ichi. Chikadehegara chideva mupfungwa dzako. Hapadehena chinozogona kudehekuvhundusira. Zvingadeheva zvinhu zvenyika ino. Masimba. Kana hurumende. Iwe unozogara uchideheronga. Kudeheita zvinhu zvikuru. Nokuti unenge wadeheva kudehenzwisisa. Kuti nyika ino. Ndeyako. Semunhu adehva muna Kristu Jesu.

Asi Mwari havadehena kuti nyika ino. Ndeyevaya. Vanedehegara munyika dzakadehebudirira. Kwete. Chimbofunga pamusoro paJesu. Vakadehezvarirwa mumusha mudoko. Wenyika dokodoko. Vakadehebata nyika yose. Vadeva ikoko. Vakadehezivisa vadzidzi vavo. Muna Johane 16 ndima 33. Vachideheti, "... tsungai mwoyo, ini ndakadehekunda nyika". Nyika yavo.Yavakadehekurira. Haina kudehegona kuvakonesa. Kudeheita zvavadeheifanira kudeheita.

Nokudaro kudehebudirira kwako. Hakunei nenyika yako. Yaunedehegara. Kana yawakadehezvarirwa. Hakunei nebasa rako. Kudehebudirira. Kwadeva murudzi rwako. Nokuti wadeva muna Kristu. Semuridzi wefuma yaMwari. Ivo vaya. Vanedehetonga nyika yose. Soko raMwari. Rinedehekuzivisa. Kuti zvinhu zvose. Zvava zvako. Dehenzwisisa izvi. Ndiko kuti udehegare uchidehetonga zvinhu. Usina chaunedeheshaiwa. Muhupenyu hwako. Zuva rimwe nerimwe.

PupuraUchiti

Simba raMwari. Rakadehendipa zvinhu zvose. Zvinedehediwa pahupenyu huno. Nepakudehenamata Mwari. Hapanachandisina. Ndideva mwana wedzinza raAbrahama. Nokudaro nyika ino. Ndeyangu. Zvinhu zvose. Ndezvangu. Nokuti ndideva muridziwe fuma yaMwari. Fuma iyi. Ideva muzita rangu. NeraKristu. Tideva pamwe chete. Mwari ngavadeheropafadzwe!

DzimweNdimaDzinotsigiraChidzidzoChaNhasi

1 VaKorinte 3 ndima 21 kusvika 23

2 Petro 1 ndima 3


(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Korekore)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)