Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 11 Ndira 2019

Ndiwo Simba Rese Raungade

"Asi muchapiwa simba, kana Mweya Mutsvene auya pamusoro penyu; ipapo muchawe zvapupu zvangu paJerusarema, napaJudhea rese, napaSamaria, ngekusvika kumagumo kwenyika" (Mabasa 1:8).

Kune amweni wanodzidzisa kuti munhu ane zviro zvitatu zvingofanire kuitika kwaari. Angofanire kutanga abarwa patsva. Ogamuchira Mweya Mutsvene. Opiwa chizoro. Izvi hazvisi izvo. Chizoro isimba raMweya Mutsvene. Chinouya panouya Mweya Mutsvene. Isu tawe muSungano Itsva. Saka tine Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene awa wakafanana. Hapana ana Mweya Mutsvene wake ega. Saka tine chizoro chakafanana. Ngekuti chizoro isimba raMweya Mutsvene. Chinouya panouya Mweya Mutsvene.

Bhaibheri rinobhuya muna Mabasa 10:38 richiti, "RaJesu weNazareta, kuti Mwari wakamuzodza ngeMweya Mutsvene ngesimba ...". Mweya Mutsvene awa ndiwo wakabhuyiwa naJesu mundima yatavhura nayo. Simba racho ndiro rawakabhuyawo mundima iyi. Ndiro simba raiwe naJesu. Ndivo Mweya Mutsvene waiwe muna Jesu. Mweya Mutsvene awa ndiwo watawe nawo isu. Simba racho ndiro ratawe naro isu. Saka, iwe ungawe naMweya Mutsvene. Unenge watowe ngesimba. Simba iri ndiro rese raungade.

Ruka 1:35 ine nhorondo yainotipa. Ngirozi inonzi Gabhuriyeri yakange iri kubhuyirana naMaria. Ngirozi yakati kuna Maria, "Mweya Mutsvene uchauya pamusoro pako, ngesimba reWekumusorosoro richakufukidza ...". Kune amweni wakaerenga ndima iyi. Wakabve wafunge kuti Mweya Mutsvene ndiwo wanotanga kuuya. Mushure mazvo, simba rawo rozouyawo. Asi izvi hazvisi izvo. Zviiri izvi zvinouya pamwe chete. Mweya Mutsvene ndiwo wanouya ngesimba racho.

Munguwa yeSungano yeKare, Mweya Mutsvene waiuya pamusoro peanhu. Munguwa yeSungano Itsva, Mweya Mutsvene wawe kuuya kuzogara mukati meanhu. Ndiko kusaka Jesu Akati muchawe ngesimba kana Mweya Mutsvene auya. Mweya Mutsvene ndiwo wanounza simba iri. Ndiwo simba raMwari.

Iwe ungawe naMweya Mutsvene. Izvi zvinorewa kuti wawe ngesimba. Haungashaiwi simba. Mweya Mutsvene awa ndiwo wanokupa hunyanzvi. Ndiwo zvese zvaungade. Ndiwo wanoite kuti uite zvese zvaungofanire kuitira Mwari. Ndiwo wanoite kuti ukone kurarama hupenyu hwawakarongerwa naMwari.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Mweya Mutsvene wanogara mandiri. Wakauya wakakwana. Wakaisa nyasha mandiri. Wakaise hunyanzvi mandiri. Ndawe kukona kukuraramirai. Ndawe kukona kurarama hupenyu hwamakandirongera. Ndizere ngesimba. Ndawe nyanzvi. Ndine njere. Saka ndawe kukona kugadzirisa nyika yangu nhasi. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

VaKorose 1:26-27; Mika 3:8

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )