Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Mugovera, 13 Ndira 2018

Funga SeMunhu Akapfuma. Bhuya SeMunhu Akapfuma

"Hareruya! Akaropafadzwa munhu anotya Jehovha, Anofarira zvikuru mirairo yake. Wana wake wachawe ngesimba pasi; Rudzi rwewakarurama rucharopafadzwa. Pfuma ngezvakawanda zviri mumba make; Kururama kwake kunogara ngekusingaperi" (Psalms 112:1-3).

Wakristu wane kodzero yekupfuma. Wane kodzero yekuwe ngemare yakawanda. Asi kune wamweni wasingafungi kudaro. Wanhu wakadai wane zvawasingaziwi. Mwari wane wanhu wawanoda kuzikanwa nawo. Wanhu awa watatu. Tinowaerenga muBhaibheri. Wanoti, Abrahama, Isaka, naJakobo. Wanhu awa wakange wakapfuma zvikuru. Muna Eksodo 3:6, Mwari wakabhuya kuna Mosesi wachiti, "... Ndini Mwari wababa wako, naMwari waAbrahama, naMwari waIsaka, naMwari waJakobho ...". Ungofanire kuerenga pamusoro pewanhu watatu awa. Unozoshamiswa ngekupfuma kwawo.

Genesi 13:2 inobhuya pamusoro paAbrahama. Inoti, "Abrama wakange akapfuma kwazvo. Aiwe ngemombe, ngesirivha, ngendarama". Bhaibheri rinobhuyawo pamusoro pemwanakomana wake. Mwanakomana uyu akanga ari Isaka. Tinoerenga nhoroondo yake muna Genesi 26:13-14. Rinoti, "Munhu uyu akawe mukuru, akaramba achiwedzerwa, kusvikira awe mukuru kwazvo; akange aine pfuma yamakwai, ngeyemombe, ngemhuri huru; waFirisitia wakamugodora". Izvi ndizvovo zvakange zvakaita Jakobo. Tinoerenga pamusoro pake muna Genesi 30:43. Zvinonzi, "Murume uyu akawe mukuru kwazvo, akawe ngezvipfuwo zvizhinji, ngewaranda, ngewarandakadzi, ngemakamera, namadhongi".

Mwari wanopfumisa wanhu. Hawasarudzi. Wanopfumisa waya wanotewera Soko rawo. Wanopfumisa Waya Wanoshandisa Soko rawo pakurarama kwawo. Tinoerenga masoko awo muna 3 Johane 1:2. Wakati, "Mudikanwa, ndinoshuwa pamusoro pezviro zvese, kuti ubudirire, uwe wakasimba, somweya wako uchibudirira". Iwe unokona kunge uri Mukristu. Izvi zvinorewa kuti uri muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iyi iri muzita rako, naKristu, muri pamwe chete. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna VaRoma 8:17. Saka wawe werudzi rwewapfumi. Pfuma iri munyika muno ndeyako. Ndeyako yese. Aya ndiwo mafungiro aungofanire kuita. 1 VaKorinte 3:21 inoti zviro zvese ndezvako. Bvuma kuti zviro zvese ndezvako. Funga semuridzi wezviro zvese zviri panyika. Bhuya semuridzi wezviro zvese zviri panyika pano. Ita semunhu asina chaanokona kushaiwa. Ita semunhu ajaira kuwe ngezviro zvakawanda.

Kuda wakambositamburira zviro muhupenyu. Kuda wakambosiwe munhu anoshaiwa. Wawe kufanira kushandura mafungiro. Shandura mutauro wako. Tanga kuona zviro ngenzira itsva. Ndiko kuti zviro zvishandukewo muhupenyu hwako. Izvi ndizvo zvatinokurudzirwa muna VaRoma 12:2. Inoti, "Musaenzaniswa ngenyika ino; asi mushandurwe murangariro wenyu uchiwandudzwa ...". Funga semunhu akapfuma. Bhuya semunhu akapfuma. Gara uchiita izvi. Zviite kusvika pfungwa dzekare dzabviswa. Zviite kusvika usisazvioni semunhu ane chiro chaanokoniwa kuita. Zviite kusvika wawe kuzviona semunhu akapfuma chaizvo.

Pupura Uchiti
Ini ndiri mwana wedzinza raAbrahama. Ndini muridzi wenyika ino. Saka, hupfumi hwangu hauperi. Zviro zvose ndezvangu. Ndine matutu ngematutu endarama. Handina chandinoshaiwa muhupenyu. Ndine pfuma yandisingakoni kupedza ndega. Ndinowana zviro zvese zvakanaka. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi:
Isaya 60:11; Zekaria 1:17; 2 VaKorinte 9:8 AMPC

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )