Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona "Pana izvozvo zvese, hakuna munhu angawenga muwiri wake, asi anoupa zvekuha uye anouchengeta, sezvinoita Kristu kukereke" (VaEfeso 5:29).

Ishe Jesu ane masoko aakambobhuya. Tinoaerenga muna Johane 10:11 na14. Akati, "Ndini mufudzi akanaka...". Soko rekuti "mufudzi" iri rakaturikirwe kubve kusoko reChigiriki. Soko reChigiriki iri nderinoti, "poimen". Rinorewa munhu akatumwa naMwari kufudza makwai ake. Munhu uyu anenge achipa zvekuha kumakwai aya. Anenge achiadziwirira kubve kunjodzi. Anenge achifarira makwai aya. Izvi ndizvo zvinoitwe naJesu. Anozviita kuKereke. Anoipe zvekuha. Anoifarira. Apostora Pauro akabhuya zvinofanana ngeizvi. Masoko ake tinoaona mundima yatavhura nayo. Mweya Mutsvene ndiye akamufemera masoko aya.

Ko, Ishe anopa zvekudya kuKereke sei? Anoipa riri Soko raMwari. Izvi zvinondirangaridza amweni masoko. Aya masoko andakabhuyirwa naIshe. Akandibhuyira makore akawanda apfuura. Akanditi, "Ipa makwai angu zvekuha". Ndakatanga kufunga pamusoro pemasoko aya. Akabve aadzokorora zvekare. Ndakazwisisa zvaairewa. Saka ndakatanga kubuda misodzi. Ishe aida kuti ndifundise wanhu Soko rake. Ndakabve ndatanga kuite saizvozvo. Nazvino ndichiri kungozviita.

Izvi zvinoda kufanana ngezvakarairwawo Petro. Tinozviona muna Johane 21 ndima 17. Jesu akabvunza Petro achiti, "Unondida here?". Akamubvunza katatu kese. Petro akamuziwisa kuti aimuda. Jesu akabve ati, "Ipa makwai angu zvekuha". Akange ari kumuraira kupa makwai ake Soko raMwari. Soko raMwari kuha. Kuha kwemweya. Munhu angofanire kurigamuchira. Ndiko kuti rimuwake. Ndokuti rimukundise. Izvi ndizvo zvatinoona muna Mabasa 20:32. Mweya Mutsvene aibhuya. Akati, "Zvino ndinokuisai kuna Mwari ngekusoko renyasha dzake, iro rinokona kukuwakai uye richikupai nhaka pakati paawo wakaitwe watsvene".

Ishe anokoshesa Kereke zvikuru. Izvi ndizvo zvatinoona muBhaibheri. Tinozvierenga muna VaEfeso 5 ndima 30. Inoti, "Isu tiri nhengo dzemuwiri wake, dzenyama yake, ngedzemapfupa ake". Saka tiri werudzi rumwe naye. Zvino, iye anogara achitipa Soko rake. Ndiro raanoshandisa kutichengeta. Ndiro raanoshandisa kutigwinyisa. Ndiro raanoshandisa kutigadzirira kudzoka kwake. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna VaEfeso 5:26 - 27. Ndima iyi inoti, "Kuti ariite dzvene achirinatsa ngekushambidza ngemvura ngesoko, kuti azviisire pamberi pake sangano, rinobwinya, risina gwapa, kana kuunyana, kana chiro chakadai; asi riwe dzvene, risina mhosva".

Iwe uri kufunda bhuku rino. Ishe ari kutokuwaka. Ane zvaari kutoita kumweya wako. Ari kukuwedzera simba. Ari kukuwedzera hupenyu. Anoite izvi ngekuti anokufarira. Hareruya!

Pupura Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Munondipe Soko renyu. Soko iri rinondiwaka. Rinondipe hupenyu hwakanaka. Ndinotendera Soko renyu kushanda mandiri. Saka ndinorifunda. Ndinorifungisisa. Ndinogara ndichiridzeya mumoyo mangu. Pfungwa dzangu dzinogara dziri pariri. Nairo rinogara riri mupfungwa dzangu. Ngekudaro, ndiri kuwakwa. Ndiri kusimudzirwa. Ndiri kusimbiswa. Saka ndichagara ndichikunda. Ndinogara ndiine hutano hweWamwari. Ndinobudirira muhupenyu. Pfuma yangu inogara ichiwedzera. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Mabasa 20 ndima 32

Ezekieri 34 ndima 14 kusvika 15

2 Timotio 3 ndima 15 kusvika 17

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151* 2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)