2021 Chikunda 2021 Ndau Chikunda English Manyika Ndau Shona Dyara Soko RaMwari Mukati Mako

China, 14 Ndira 2020

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Musanyengerwa. Mwari haasekwe. Chiro chega chega chinodyarwa ngemunhu. Ndicho chaachakohwa" (Vagaratiya 6:7).

Soko raMwari imbeu. Kana uchida kuti mbeu. Ikupe goho. Unoita sei? Unoidyara. Muivhu rakanaka. Ndizvowo zvaunoite ngeSoko raMwari. Paunoridzeya mumoyo mako. Uchigara pfungwa dzako dziri pariri. Unenge uri kutoridyara mumoyo mako. Kana ukasadbara mbeu yakanaka. Panomera masora. Anongomera ega. Asina waadyara. Moyo wako. Munda waMwari. Saka usarega masora achimera mauri.

Masora aya. Dzinenge dziri pfungwa. Dzisina kunaka. Dzinenge dzapinzwa mumoyo mako. Kana ukagamuchira pfungwa idzi. Dzinozoparadza mbeu iya. YeSoko raMwari. Rinenge riri muhupenyu hwako. Izvi ndizvo zvatinoona. Mumufananidzo wakapihwa naJesu. Wemukushi uya. Akaenda kunokusha mbeu dzake. Tinoerenga nhoroondo iyi. Muna Matiyo 13 ndima 7 na22.

Sarudza kugamuchira mbeu yakanaka badzi. Mumoyo mako. Ngekuti zvaunodyara zviya. Ndizvo zvaunokohwawo. Izvi ndizvo zvataerenga. Soko raMwari. Riri mumoyo mako. Rinokupe goho reSoko raMwari. Ngemaropafadzo makuru. Muhupenyu hwako. Saka zvipe basa. Rekudyara Soko raMwari mumoyo mako. Moyo wako. Unotofanira kuwe ngeshungu. Dzekuwana Soko iri.

Paunofunda Soko raMwari. Uchirifungisisa. Ngekuridzeya. Zviudze uchiti, "Ndinohamba muchokwadi. Ndinofarira wanhu. Ndinorarama muna Kristu. Ndinobatsirwa naMweya Mutsvene pakurarama kwangu. Ndine mweya wekushinga. Muwiri wangu hauna zvirwere. Ndine hutano hweWamwari. Muzita raIshe Jesu Kristu!"

Nguwa yatawe ine njodzi. Izvi ndizvo zvinobhuya Bhaibheri. Muna 2 Timoti 3 ndima 1. Richiti, "Uziwewo izvi. Kuti mumazuwa ekupedzisira. Kunamata Mwari kuchange kwawe ngenjodzi". Nguwa yatawe ino. Ndiyo iya yakabhuyiwa. Yekuti wanhu waye badzi wanoshandisa Soko raMwari. Kukurira zviro. Ndiwo wachakunda.

Saka funda Soko raMwari. Uriziwe. Uwandudze hupenyu hwako. Chengeta Soko iri. Mumoyo mako. Urirege richibuda. Ngepamuromo wako. Ndizvo zvatinotaridzwa muna Matiyo 12 ndima 34. Inoti, "Ngekuti muromo hauna zvimweni zvaunobhuya. Kunze kwezviya zvinenge zviri mumoyo memunhu".

Pupura Uchiti

Moyo wangu. Munda waMwari. Soko rake. Ndiro rinogara richimera mauri. Richiunza goho. Remaropafadzo. Ndinorinda moyo wangu. Ndichitendera Soko raMwari badzi. Kuti rimera mauri. Ngekuuzadza. Ndichishandisa Soko iroro. Ndinokurira zviro zvese. Zvandinosangana nazvo. Ndichibudirira pane zvese. Zvandinoita. Zuwa rimwe ngerimwe. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Mabasa 20:32

Varoma 10:10

Ruka 6:45

Vafiripi 4:8

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch