Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Ungofanire Kuwe Ngezvaunorumbidzira Mwari

Mugovera, 16 Ndira 2020

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Saka ngatigare tichiunza zvibayiro zvedu. Zvekurumbidza Mwari. Zvinowe zvibereko zvemiromo yedu. Inopupurira zita rake. Kuti azvipire kuna Mwari" (Vahebheru 13:15).

Kune wakawanda wasingazwisisi zvinorewa kurumbidza Mwari. MuSungano Itsva. Kurumbidza Mwari. Kushambadza kunaka kwake. Maropafadzo ake. Hunyoro hwake. Ngekururama kwake. Kupembedza hunhu hwake. Saka kana ukati, "Ishe. Mune nyasha zhinji chose. Muri Munyoro. Makandiropafadza. Makarurama". Unenge uri kubhuya kunaka kwehunhu hwake. Kunowe kumurumbidza.

Kana ukanamata Mwari. Uine ruziwo urwu. Zvinowe pachena kuti unomukoshesa. Unenge uchimusiyanisa ngeamweni wanhu wese. Ngezvimweni zviro zvese. Kana uchimutenda. Ngekuda kwerunako rwake. Ngezvaakakupa. Ngemaropafadzo ako. Ngezviro zvinoshamisa. Zvaakakupa. Kana kukuitira. Unenge uri kumupa mbiri. Yekuite mabasa akadai. Saka iye anozouyawo. Achiwedzera kukuitira zviro izvi.

Kuda wakambozwa amweni wanhu. Wachiti, "Munhu anokona kunamata ngenzira yaanoda. Kana achida kunamata akanyarara. Ndiye". Izvozvo hazvisi izvo. Hongu. Mwari anoziwa zviri mumoyo mako. Asi Jesu akabhuya. Muna Ruka 11 ndima 2 achiti, "Pamunonamata. Bhuyai. Muchiti ...". Haana kuti, "Pamunonamata. Fungai. Muchiti ...". Kunamata kungofanire kuwe ngemasoko. Ane musoro.

MuSungano Yekare. Painamata waoni ngewapirista. Minamato yawo yainyorwa pasi. Kuti tiierenge. Kutaridza kuti waiita yekubhuya. Kunyangwe Jesu. Paainamata. Aiita zvekubhuya. Zvaizwikwa ngewanhu. Minamato yake iyi. Yakange isiri mupfungwa badzi.

Ndizvo zvatinoitawo patinonamata Mwari. Tinonamata Mwari mumweya. Tichishandisawo Soko rake. Ndokunamata mumweya. Ngemuchokwadi. Saka tinosimudza maoko edu. Tichipupurira zita rake. Ndizvo zvataona muna Vahebheru 13 ndima 15. Yati, "Saka ngatigare tichiunza zvibayiro zvedu. Zvekurumbidza Mwari. Zvinowe zvibereko zvemiromo yedu. Inopupurira zita rake. Kuti azvipire kuna Mwari". Saka tinomudetemba. Tichimuropafadza. Ngekuti mukuru. Munyoro. Ane rudo. Ane tsitsi. Ane nyasha. Hareruya!

Namata Uchiti

Jesu akaropafadzwa. Muri mukuru kudarika wese. Munotonga. Kudenga. Ngepanyika. Munotonga zvese. Nyeredzi. Ngehurumende. Hapana zita. Kana simba. Risiri pasi penyu. Saka muri mukuru chose Ishe! Ndimi mega Mwari. Makakodzera kukudzwa. Makakodzera kutonga. Ngekurumbidzwa. Ikozvino. Ngekusingaperi. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsingira Chidzidzo ChaNhasi

Vahebheru 13:15

Mapisarema 138:2

Zvakazarurwa 4:10-11

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch