Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Chipuka Chitsva

Chishanu, 21 Ndira 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze"Saka kana munhu awe muna Muponesi. Yawe imweniwo mhuka. Itsva. Zvaakanga ari kare hazvisisipo. Tarisa uone. Zvawepo zvese zvawe zvitsva" (2 Vakorinde 5 ndima 17).

Mundima iyi mune masoko angoti, "imweniwo mhuka. Itsva". Amweni maBhaibheri angoti, "chisikwa chitsva". Bhaibheri ratashandisa iri ndiro rinonyatsobuditsa ndima iyi zvakanaka. Ngekuti Mukristu haasi munhu mutsva badzi. Akatosiyana ngewanhu wenyika ino. Anotowe chimweniwo chipuka. Inotowe imweniwo mhuka. Haana nhoroondo yehupenyu hwekare.

Izvi zvakafanana ngekunge waona mhuka. Mhuka iyi inenge iri yausati wakamboona. Wobva wataura uchiti, "Iyi imhuka rudziiko iyi?" Unenge usiri kunyatsaoona rudzi rwayo. Uye inenge yakasiyana ngedzimweni mhuka dzawakamboona. Izvi ndizvo zvakaita munhu akabarwa patsva. Rangarira masoko akambotaurwa naJesu. Tinoawerenga muna Johane 3 ndima 8. Akange ari kutaura ngezvekubarwa patsva. Akati, "Mhepo inovhuvhuta. Inohamba ngepainoda. Unongozwa kutinhira kwayo. Asi hauziwe kwainobva. Hauziwe kwainenge ichienda. Izvi ndizvo zvakaita wanhu waye, wakabara naMweya". Izvi ndizvo zvawawewo iwe. Wawe imweniwo mhuka.

Ungawe wakabarwa patsva. Pane chakatoitika pawakabarwa patsva kudai. Chiro ichi chakaitika mumweya. Wakashandurwa rudzi. Wakashandurwa ropa. Ropa ramai wako nababa wako rakabviswa mauri. Ukapihwa ropa reWamwari. Izvi ndizvo zvatinoona muna 1 Johane 5 ndima 13. Ingoti, "Ndakakunyorerai zviro izvi. Iyemi wakagamuchira zita reMwanakomana waMwari. Kuti muziwe kuti mawe ngehupenyu husingaperi. Mawe weropa raMuponesi". Ichi chinotowe chokwadi. Iwe wakabarwa patsva. Uku kwakanga kuchitowe kubarwa kwepiri. Saka mweya wako wakasikwa patsva.

Bhaibheri rinotaura muna Jemusi 1 ndima 18 richiti, "Ndiye akasarudza ega kutibara. Achishandisa Soko rake rechokwadi. Achitsvaga kuti tiwe zvibereko zvake. Zvekutanga. Zvaanokoshesa kudarika zvimweni zvisikwa zvawo zvese". Taitasi 3 ndima 5 inotiwo, "Kwete ngekuti mabasa edu akanga akarurama. Asi dzaingowe tsitsi dzake badzi. Ndidzo dzakaatuma kutibara kepiri. Tikabuda tasukwa. Tagadzirwa patsva naMweya Mutsvene. Inowe ndiyo nzira yaakatiponesa nayo". Vakorose 3 ndima 10 kusvika 11 inotsanangurawo chipuka chitsva ichi. Inoti chakawandudzwa mafungiro. Chafanana naMwari. Anowe ndiye akachisika.

Ndiwo maonerwe aunoitwa naMwari. Ndiwo maonero aunofanirewo kuzviita iwe. Wasiyana ngewanhu wenyika ino. Wawe weimba yaMambo. Wafanana naMwari. Mwari haana umweni akaita sewe. Haana kumbowe ngeumweni akaita sewe. Haasi kuzombowe ngeumweni akaita sewe. Saka itira Mwari madanha. Rarama hupenyu hwaakakurongera chaihwo.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Makandiita pfuma yenyu. Ndiri pfuma yenyu yakasiyana ngedzimweni pfuma dzese. Makaronga kuti ndiwe werudzi rwenyu. Ndinoshandisa Soko renyu pakurarama kwangu nhasi. Ndichararama hupenyu hwamakandirongera. Saka muchakudzwa saMwari. Uye zita renyu richarumbidzwa. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNyamasi

1 Pita 2 ndima 9

Taitasi 2 ndima 13 kusvika 14

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch)