Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Pazvinenge Zvaoma. Iwe Pemberera.

Chishanu, 22 Ndira 2020

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Ngekuti kutambudzika kwedu uku. Kwakareruka. Kwenguwa doko. Kunotigadzirira kubwinya kukuru. Kusingaperi. Kunodarika kutambudzika uku. Ndokunge tikasatarisa. Pazviro zvinoonekwa ngemeso enyama. Asi pane zvisingaonekwe ngemeso enyama. Ngekuti zvinoonekwa ngemeso. Zvinopfuura. Asi zvisingaonekwe izvi. Ndizvo zvinogara ngekusingaperi" (2 Vakorinde 4:17-18).

Mukristu angaerenga magwaro. Akaite sendima yatavhura nayo iyi. Agoramba achidemba. Achiti ari kutambudzwa. Sei? Hazvina basa kuti watambudzwa zvakadini. Usabvuma kukurirwa. Usavhundutswa ngezviro zvenyika ino. Kana ngewanhu.

Kristu awe kugara mukati mako. Zvino Kristu uyu ndiye mukuru wacho. Akadarika zvimweni zviro zvese. Saka paunosangana ngenjodzi. Bhuya uchiti, "Ari mandiri uyu. Ndiye mukuru wacho. Akadarika zvingandirwisa zvese". Zviro zvese. Zvaunokona kunge uri kusangana nazvo nhasi. Zvinongowe zviro zvidoko. Zvichapfuura hazvo. Saka usarega chimweni chiro chichikutorera mufaro wako.

Kunyangwe matambudziko aya. Enguwa doko. Atingasangana nawo. Anenge ari kutotibatsira. Achisimbisa humwari hwedu. Izvi ndizvo zvinobhuya Soko raMwari. Kurewa kuti ndizvo zvinenge zviri kutoitika. Ndosaka uchifanira kufara. Kana uri kurwiswa. Kana kuti uri munjodzi. Izvi ndizvo zvatinokurudzirwa. Muna Jakobho 1 ndima 2. Inoti, "Hama dzangu. Pamunenge muri kusangana ngemiedzo yakasiyana siyana. Farai.".

Paunenge uri kushungurudzwa. Pemberera. Ngekufara muna Ishe. Usafunga ngezvedambudziko racho. Isa meso ako pana Jesu. Iye muwambi werutendo rwako. Ngemupedzisi warwo. Sezvo uri maari. Unokunda nguwa dzese. Munzvimbo dzese. Kudzo yakafanira Mwari ngaipiwe Mwari!

Pupura Uchiti

Ndinofara muna Ishe. Ndinofara ngeSoko rake. Ngesimba riya. Rinoite kuti ndikurire wese wanondirwisa. Jehovha ndiye simba rehupenyu hwangu. Hapana chandinotya. Hapana wandinotya. Ndiri mawari. Saka ndinokunda saMwari. Ndinotonga. Ngekuti ndakarurama. Uye nyasha dziri kuwedzera pandiri. Ngenjere. Ndichiwedzerawo kuziwa Ishe wedu. Jesu Kristu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

2 Vakorinde 4:17 AMPC

Varoma 5:3-4, MSG

Vahebheru 12:2

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch