Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Unofarirwa NaMwari. Akakuisa PaNzvimbo Yakakunakira

Mugovera, 25 Ndira 2020

"Erisha akamupindura akati: Ndingakubatsira seiko? Ndibhuyire, chii chaunacho mumba mako? Iye akati: Murandakadzi wenyu haana kana chiro kunze kwamafuta mashoma shoma" (2 Madzimambo 4:2).

Kune amweni wakadzingwa mabasa. Amweniwo ndiwo wane mhindu dzisisaunza mari. Ngekudaro, hawachina tariro. Zvino, kuda iwe wakabarwa patsva. Haufanirwe kushaiwa tariro. Unokona hako kunge wakadzingwa basa. Izvozvo hazvina basa. Zvekare, hazvina basa kuti wakadzingirwei. Mwari anokona kuite kuti zviro zvikunakire. Izvozvo ndizvo zvakakosha.

Takatarisa nhoroondo yaJosefa. Takaifunda ngezuro. Josefa yakange iri nhapwa. Akange ari muranda. Saka akanga asingabhadharwe. Asi akapedzisira apfuma. Izvi ndizvo zvinobhuya Bhaibheri. Tinozvierenga muna Genesi 39:2. Josefa akange ari mwana wedzinza raAbrahama. Izvozvo ndizvo zvakanga zvakakosha. Mari haisi iyo yaaifanira kutanga awana. Ane hope dzaakanga arota. Zvekare, akanga achiziwa rudzi rwake. Aifarirwa naMwari. Hareruya!

Mwana waMwari haana chingamukonesa kuita zviro. Haana chingamukonesa kuwana zvaanoda. Saka iwe wakaiswa panzvimbo yakakunakira. Ngekudaro, zita rako richawe guru. Izvi ndizvo zvatinoona muna VaRoma 8:28. Ndima iyi inoti, "Tinoziwa kuti zviro zvese zvinobatirana kuti zviitire zvakanaka awo wanoda Mwari, awo wakadanwa sezvaakafunga". Hapana chiro chinongokaruka chaitika kwauri. Pangawe ngezviro zvawakatarisana nazvo. Zviro izvi zvinokona kuite sezvisina kukunakira. Asi ndizvo zvichatokubatsira. Saka kuda ungasawe ngemari. Iyi ingawe mari yekusimudzira mabasa ako. Ungawe usina chiro. Haufaniri kuchema izvozvo. Haufaniri kudemba.

Tine ndima yatavhura nayo. Eriya ndiye aibhuya mundima iyi. Akanga ari kubhuya kushirikadzi. Akati kwairi, "... chii chaunacho mumba mako?" Mudzimai uyu akanga aine hari. Hari iyi yakanga iri doko. Yakanga iine mafuta. Mafuta aya akanga ari mashoma shoma. Asi yakazomusiya awe ngemafuta akawanda. Ndiye akanga awe kutotengesera amweni mafuta. Mwari ngaarumbidzwe! Kuda ungade mari. Iyi ingawe mari yekushandisa kuita mabasa ako. Mari iyi inotowe mupfungwa dzako. Kuda ungade zvingakubatsira. Zviro izvi zviri muna Kristu. Kristu uyu anotowe mukati mako. Zvino, Mweya Mutsvene ari mukati mako. Ndiye waunofanire kutarisa kwaari. Wimba naye. Murege akutungamirire. Murege akupe gwara. Angakuraire zvekuita. Ita zviro izvi. Anozoise maropafadzo ake pazviri. Ngekudaro, zvinozobudirira. Zvinozodarika zvawanga uchitarisira. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Soko renyu rinondinyaradza. Makaropafadza mabasa emaoko angu. Ndawe kubudirira pane zvese zvandinoita. Pfuma yangu yawe kugara ichiwedzera. Ndiri kupapfuma. Ndiri kukura semuti mukuru. Ndinonyengeterera wana wenyu pasi rese. Wangawe wari kukanganiswa ngenzira dzakasiyana siyana. Mweya wenyu ngaawabatsire kukurira zvinowakanganisa izvi. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Zvirevo 8 ndima 10 kusvika 12

Jobo 22 ndima 29

Romans 8 ndima 28

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151* 2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)