Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Svondo, 11 Kukadzi 2018

Vona Kristu Vari Mauri

"Zvino Mwari, akati afadzwa nazvo, iye wakandisanangura kubva padumbu ramai wangu, akandidana ngenyasha dzake. kuti aratidze Mwanakomana wake mandiri ..." (VaGaratia 1:15-16).

Apostora Pauro ndiye akanyora ndima yatavhura nayo. Akange ari kupupurira Mwari. Akati Mwari ndiwo wakashuwa kuti Jesu Kristu waonekwe maari. Jesu Kristu awa ndiwo Mwanakomana waMwari. Asi Apostora Pauro haasi iye ega akaitirwa izvi. Zvakaitirwa Wakristu wese. Iwe unokona kunge wakabarwa patsva. Izvi zvinorewa kuti Kristu wawe mauri. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa ngeBhaibheri. Tinozvierenga muna VaKorose 1:26-27. Ndima iyi inoti, "...  kunaiwo Mwari waakada kuwaziwisa upfumi hwekubwinya kwechakawanzika ichochi pakati pawahedheni, chekuti, Kristu mukati menyu, tariro yekubwinya".

Mwari waida kuti Kristu waonekwe mauri. Ichi ndicho chaiwe chishuwo chawo. Wakawe nacho kubve nyika isati yawepo. Iwe uri kuona Kristu mauri here? Uri kuzviona here kuti hupenyu hwaKristu huri mauri? Kristu wangofanire kuonekwa mauri. Izvi zvingozoite kuti zvirwere zvisakona kugara mumuwiri wako. Zvinozokupa tariro yekurarama. Zvinozokupa tariro yekugara uchibudirira. Zvinozokupa tariro yekurarama hupenyu hune kubwinya. Zvinozokupa tariro yekusakundikana muhupenyu.

Kuda wakabatwa chirwere. Chirwere ichi chinokona kunge chisingarapike. Chinokona kunge chawe kutokuuraya. Usapererwa ngemazano. Kristu wari mukati mako. Ona Kristu awa. Chirwere ichi chinozoenda. Bhaibheri rinobhuya richiti, "Asi kana Kristu wari mukati mako, kunyangwe muwiri wako wawe kufa ngekuda kwezviwi, Mweya Mutsvene wanozouraramisa ngekuda kwekururama". Tinoerenga izvi muna VaRoma 8:10 (NIV). Saka unokona hako kunge uine bundu. Bundu iri rinokona kunge rakakura. Rinokona kunge riri rinouraya. Izvozvo hazvina basa. Une ropa raKristu. Une hupenyu hwaKristu. Hupenyu uhu hunozoparadza bundu iri.

Hupenyu hwemunhu wenyika ino huri muropa rake. Ropa iri ndiro rinoraramisa nyama yake. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna Revitiko 17:11. Asi munhu uyu anokona kubarwa patsva. Anokona kubarwa kepiri. Kristu ndiwo wangobve wawe hupenyu hwake. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna VaKorose 3:3. Izvi ndizvo zvawawe iwe. Saka hupenyu hwako hauchisiri muropa rako. Ropa rako harisi iro rawe kuraramisa nyama yako. Ndiko kusaka Bhaibheri richiti, "Asi wese wakamugamuchira, wakawapa simba kuti wawe wana waMwari, iwawo wanotenda kuzita rake; awo wasina kuberekwa ngeropa kana ngekuda kwenyama, kana ngekuda kwemurume, asi naMwari". Tinoerenga izvi muna Johane 1:12-13.

Iwe wakabarwa naMwari. Wawe ngeropa raKristu mauri. Kristu awa ndiwo simba rako. Kristu wawe mukati mako. Izvi zvinorewa kuti wawe kubudirira pane zvese zvaunoita. Hupenyu hwako hwawe ngerunako. Hauchakundikani zvekare. Wawe munhu mukuru. Mwari ngawaropafadzwe!

Pupura Uchiti

Kristu wari mandiri! Ndiwo hupenyu hwangu. Ndiwo zvose zvandingade! Ndinorarama ndiri mawari. Ndinohamba ndiri mawari. Hupenyu hwangu hwese huri mawari. Ndinokunda ndiri mawari. Ndinobudirira pane zvese zvandinoita. Ndinokurira zviro zveyika ino. Kristu ndiwo kusunungurwa kwangu. Ndiwo njere dzangu. Ndiwo kururama kwangu. Ndiwo kuchenurwa kwangu. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo Chanhasi

VaRoma 8:1-2; VaKorose 1:25-27

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )