Chikunda English Isixhosa Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chipiri, 13 Kukadzi 2018

Soko RaMwari Rinoporesa

"Mwanakomana wangu, teerera masoko angu; Rerekera nzeye yako kune zvandinorewa. Urambe uchitarira, Uachengete mukati memoyo wako. Ngekuti ndihwo hupenyu kuna wanoawana, Ngeukukutu hwemuwiri wawo wese" (Zvirevo 4:20-22).

Mundima yatavhura nayo mune soko rinoti, "hukukutu". Soko iri rinoturikirwa kubve kusoko reChigiriki. Soko reChigiriki iri rinoti "marpe". Rinorewa mushonga wekurapa. Saka ndima iyi ingofanire kunyorwa ichiti, "... Ngekuti ndihwo hupenyu kuna wanoawana, Ngemushonga unorapa muwiri wawo wese". Soko raMwari mushonga. Mushonga unorapa. Rine simba rekurapa. Mumuwiri mako munokona kunge muine zvirwere. Munokona kunge muine denda. Fungisisa Soko raMwari. Ridzeya mumoyo mako. Soko iri rinozoparadza zvirwere izvi. Rinozoparadza matenda aya. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa ngeBhaibheri. Rinobhuya muna Mapisarema 107:20 richiti, "Akatuma soko rake, ndokuwaporesa, Ngekuwarwira pakuparadzwa kwawo".

Soko raMwari rinogadzirisa zviro. Rinogadzirisa zvose zvingatsvaga kukukanganisa. Rine simba. Rinoshanda. Izvozvo hazvina angapikisa. Soko raMwari rinokona kushandura hupenyu hwako. Rinokona kukugwinyisa. Rinokugwinyisa kuti ukone kukunda. Rinotwasanudza hupenyu hwako. Ringoite kuti ukone kuita zviro zvinofadza. Iwe ungafungisisa paSoko iri. Ungaridzeya mumoyo mako. Hupenyu hwako hunozotanga kushanduka. Hutano hwako hunokona kunge husina kumira zvakanaka. Usanetseka. Usapererwa ngemazano. Tora Soko raMwari. Soko iri rinozogadzirisa hutano hwako. Rinozokuporesa.

Asi kuda ungasadzidza Soko raMwari zvakakwana. Kuda ungasape mweya wako Soko raMwari rakakwana. Unenge uri kushaisa mweya wako zvekuha. Izvozvo hazvina kunaka. Zvinoda kufanana ngewanhu wanoita nguwa refu   wasingahe. Wanhu awa wanozopera simba. Wanozobatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana. Miwiri yawo inozopedzisira isisakoni kurwisa zvirwere. Asi izvi hazviitiki kumunhu anenge ari kuha zvakakwana.

Soko raMwari rinoita zvakawanda kudarika zvekuha zvenyama. Rinoita zviro izvi mumweya mako. Saka gara uri muSoko raMwari. Ndiko kuti ugare uri mutano. Ndiko kuti ugare wakasimba. Fungisisa Soko raMwari. Ridzeye mumweya mako. Soko iri rinozoporesa zvirwere zveropa. Rinozobvisa mukondombera. Rinozoporesa mapfupa ako. Rinozoporesa moyo wako, ngeganda rako. Rinozoisa hupenyu munhengo dzese dzemuwiri wako! Kuda ungawe ngeronda. Ronda iri rinokona kunge  riri kuramba kupora. Soko raMwari rinozoporesa ronda iri. Bhuya Soko raMwari. Ribhuye kuhurwere ihwohwo. Ribhuye kunhuta. Ribhuye kuropa rako. Raira chirwere cheshuga kuti chiporeswe! Shandisa Soko raMwari. Rishandise kuzvichengeta uri mutano.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Soko renyu rinoporesa muwiri wangu. Ndiro hutano hwangu. Soko renyu kuha. Kuha kwemweya. Pfungwa dzangu dzinogara dziri paSoko renyu iri. Saka moyo wangu unogara wakachengetwa. Muwiri wangu unogara wakadziwirirwa. Zvinodziwirirwa kubva kuzviro zvenyika ino. Zviro izvi zvinoparadza. Ini ndakabarwa ngeSoko raMwari. Saka ndakakunda nyika ino. Soko iri harikoni kuparadzwa. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo Chanhasi

Mapisarema 107:17-20; Mateo 13:14-15

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )