Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Zviite Kuti Mwari Wawane Mbiri

Svondo, 14 Kukadzi 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Musingaiti chiro ngenharo, kana ngekuzvikudza, asi umwe ngeumwe ngaati ngemwoyo unozvininipisa, amweni wanomupfuura iye pakunaka" (Vafiripi 2 ndima 3).

Rimwe Bhaibheri rinotipa ndima iyi zvakajeka. Rinoti, "Pasina chinoitwe ngegodo. Kana kuzvitsvakira mbiri. Asi mukuzvininipisa. Umwe ngeumwe wenyu achikudza amweni. Achiwatora sewakakosha kudarika iye". Masoko aya anotirangaridza daka ratinoona muna 1 Madzimambo 18. Daka iri rakanga ramuka pakati paMuprofita Eriya. Ngewaprofita wenhema waBhaari.

Kune wakasiongorora nhoroondo iyi. Wakasaizwisisa zvakanaka. Wachifunga kuti Eriya ndiye aingotsvaga hake mbiri. Asi ichi hachisi chokwadi. Muprofita uyu akaraira Mambo Ahabhi. Kuti aunganidze waIsiraeri wese. Pamwe ngewaprofita wewamwari wenhema. Aida uti wese wauye kugomo reKameri. Waprofita mazana mana ngemakumi mashanu wacho. Wakange wari waBhaari. Amweni mazana mana vacho wakange wari waAshera. Waprofita wese awa. Wakange wakafanira kugadzira chipiriso. Wagorairaira kuti moto uburuke kubve kudenga. Ugopisa chipiriso ichi. Akanga achazokona kuite izvi wacho. Ndiye akanga achazozikanwa semuprofita wechokwadi.

Boka rimwe ngerimwe rakatsvaga handira. Ndokuiisa parubairo. Ndokudana kuna mwari waro. Kuti atume moto kubve kudenga. Waprofita waBhaari wakadana chose. Wakachema. Wakazvicheka cheka. Asi mwari wawo haana kuwadaira. Eriya ndokuzouyawo. Ndokutanga adira mvura pachipiriso chake. Ndokubva adana kuna Mwari. Mwari akabve atumira moto. Uchibva kudenga. Moto uyu wakabve wapisa chipiriso ichi chese.

Erenga masoko akazobhuyiwwa naEriya mushure. Ari muna 1 Madzimambo 18 ndima 36. Akati, "... Jehovha, Mwari waAbhurahama, Isaka naIsraeri, ngazviziwikanwe nhasi kuti ndimi Mwari munyika yeIsraeri uye kuti ini ndiri muranda wenyu, uyewo kuti ndaita zviro zvese izvi sezvamakandirayira". Eriya akange ari kuita zvaakanga arairwa naMweya waMwari. Akange asiri kutsvaga kuwana mbiri. Mwari ndiye akange amuraira kuita izvi.

Chiongorora zvakazoitika. WaIsiraeri wakabve waregera kuwimba naAhabhi. Wakatanga kunamata Mwari. Sezvawakanga warairwa naEriya. Zvakaitwe naEriya izvi. Ndizvo zvakaita kuti wanhu wape Mwari mbiri. Ngekuwaziwa kuti ndiwo wakanga wari Jehovha Mwari waIsiraeri. Saka zviro zvese zvaunoitira Mwari. Hazvifanire kuwe zvekuzvitsvakira mbiri. Zvingofanire kuite kuti wanhu waziwe kuti iye ndiye Mwari. Ungofanire kufunda kutewera Mweya Mutsvene. Mazano ake unoawana muSoko raMwari. Ndiro raungofanire kushandisa kuite zviro. Ungofanirewo kuita zviro wakamira pariri. Zvinova ndizvo zvakaitwa naEriya. Kana ukadero, mabasa ako. Tsika dzako. Ngezvishuwo zvako. Zvinozoita kuti Mwari awane mbiri. Zvinozoita kuti azikanwe saMwari.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Soko renyu ndicho chiedza chiya. Chinotungamirira pfungwa dzangu. Ngezvese zvandinoronga. Ndicho chinonditungamirira muhupenyu. Kuti ndirarame semunhu werudzi rweWamwari. Ndinotewera imi mega. Uye moyo wangu hauzvikudzi. Soko renyu ndiro rinonditungamirira. Ndiro rinondipe chiedza. Ngekunditaridza zviri muHumambo hwenyu. Zvisingaonekwe ngewanhu wenyika ino. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Mapisarema 119 ndima 9

Zvirevo 25 ndima 6 kusvika 7

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch