English Manyika Ndau Shona Tinokona Kuendesa Simba RaMwari Kwatinoda Kuti Rishande

Chishanu, 14 Kukadzi 2020

"Iwe simudza tsvimbo yako, utambanudzire ruoko rwako pamusoro pegungwa, uritsemure napakati, kuti wana weIsraeri wahambe pakaoma mukati megungwa" (Eksodo 14 ndima 16).

Ndakange ndichishumira kuboka rewana. Awa wakange wari wana wechikoro. Waisvika mazana mashanu. Ini ndakanga ndichiri mukomana mudoko. Ndakange ndichiri mwana wechikoro. Ndakamira mberi kwewana awa. Ndakawabvunza ndichiti, "Wangani wenyu wanoda kugamuchira Mweya Mutsvene?" Wese wakasimudza maoko. Ndakabve ndati kwawari, "Zvakanaka. Muzita raJesu. Gamuchirai Mweya Mutsvene"! Ndakamirira. Asi hapana chakaitika. Ndakanamata zvekare. Ndakamirira zvekare. Hapana chakaitika. Ndakatanga kubvunza Ishe. Ndaida kuziwa chaizvo zvekuita. Saka, ndakaraira wana awa kuti wambonamata. Ini ndakanga ndiri kumbobvunza Ishe.

Ndakati kwawari, "Ishe. Ndanyengetera kuti wana awa wapiwe Mweya Mutsvene. Asi hapana chaitika. Chii chandinofanire kuita?" Iwo wakabve wadavira. Wakati kwandiri, "Nyengetera zvekare. Asi ubate mwana ari pedyo newe". Ndakabve ndati, "Ndinokutendai Ishe!" Ndakabve ndanyaradza wana waye. Ndikati, "Gamuchirai Mweya Mutsvene!" Ndakabve ndabata mwana akanga ari pedyo neni. Pakarepo, wana awa wakabve wawira pasi. Wakawa wese. Wakabve wazadzwa naMweya Mutsvene. Wese wakatanga kubhuya ngendimi!

Saka tinokona kuendesa simba raMwari kwatinoda kuti rishande. Izvi ndizvo zvatinofunda panyaya iyi. Ndizvo zvatinoonawo mundima yatavhura nayo. Mwari akange ari kubhuya kuna Mosesi. Akati, "... tambanudza ruoko rwako pamusoro pegungwa ..." Sei Mwari akaraira kudai? Aida kuti simba rake rishande pagungwa iri. Tinozviona zvekare pana Petro. Akange aina Johane. Akange ari kushumira kune umweni murume. Murume uyu chakange chiri chirema. Akanga ari pasuwo. Iri raiwe suwo retembhere. Rainzi Wakanaka. Petro akaise meso ake pamurume uyu. Izvi ndizvo zvinobhuya Bhaibheri. Tinozvierenga muna Mabasa 3 ndima 4. Pakange paine meso ake ndipo pakange pari kuzoshanda simba raMwari. Ngekudaro, chishamiso chakabve chaitika.

Kuda ungarairwa kutambanudza maoko ako. Ungarairwa rutiwi rwekuatambanudzira. Ita zvinenge warairwa izvi. Usazvitora sechiro chidoko. Anhu waMwari wangatambanudzira maoko awo kwauri. Wangaite izvi wachinamata. Chinenge chisiri chiro chidoko. Maoko edu akakosha. Tingaatambanudzira kudzinyika. Tingaatambanudzira kumaguta. Tingaatambanudzira kuanhu. Tingaatambanudzira kuzviro. Simba raMwari rinozoenda kuzviro izvi. Simba iri rinenge richidauka kubva pamaoko edu aya. Rinenge richiita semisewe. Kuda tingatambanudzira maoko kumunhu. Tinenge tiri kutoise nyasha mumweya make. Idzi dzingawe nyasha dzekuporesa. Dzingawe dzemaropafadzo. Mwari ngaarumbidzwe!

Namata Uchiti

Baba wekudenga wandinoda. Ndinokutendai. Simba renyu riri kushanda mandiri. Riri kushanda ngesimba guru. Ndinonyengeterera wana wenyu. Wangawe munyika dzakasiyana siyana. Wangawe wari kunetseka. Wangawe wari kurwadziwa. Ngawaremudzwe ngesimba raMweya wenyu. Ngawaporeswe. Simba renyu rinosvika kwawari ikozvino. Riri kusimbisa rutendo rwawo. Ngekudaro, wanogamuchira zvishamiso. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Eksodo 7 ndima 19

Mabasa 3 ndima 3 kusvika 6 CEV

Eksodo 17 ndima 10 kusvika 13

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)