English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Mugovera, 17 Kukadzi 2018

Kuziwa Soko RaMwari Ndiko Kunoita Kuti Rishande Mauri

"Muchaziwa chokwadi, ngechokwadi chichakusunungurai" (Johane 8:32).

Ungofanire kuziwa zviro zvepamweya. Ndiko kuti zvishande mauri. Izvi ndizvo zvatinoona muna 2 Petro 1:3. Ndima iyi inobhuya ichiti, "Ngekuti ngesimba reUmwari hwake takapiwa zvese zvinodikanwa paupenyu napakunamata Mwari, ngenzira yekumuziwa iye wakatidana ngekubwinya kwake ngekunaka". Zvirevo 11:9 inosimbisa izvi. Inoti wakarurama angofanire kuziwa. Kuziwa uku ndiko kunomusunungura.

Ungofanire kudzidza Soko raMwari. Ungofanire kurifungisisa. Ungofanire kuridzeya mumoyo mako. Unozoziwa ngezvepfuma yako. Pfuma iyi iri muna Kristu. Wakaipiwa naMwari. Pamusoro pazvo, unozowe ngerutendo. Rutendo urwu runozokubatsira kutora pfuma iyi. Soko raMwari ichokwadi. Rinokona kukuita munhu anobudirira muzviro zvake zvese. Rinokona kukuwaka. Rinokuwaka kusvika wakura. Rinokuchengeta uri muhutano hwakanaka.

Zviro zvako zvinokona kunge zvisina kumira zvakanaka. Zvinokona kunge zvisina tariro yekunaka. Izvozvo hazvina basa. Shandisa chokwadi cheSoko raMwari pakurarama kwako. Hapana chaunozokoniwa kugadzirisa. Zwisisa kuti Soko raMwari rinoshandiswa sei. Rishandise pakurarama kwako. Hupenyu hwako hunozozara maropafadzo. Unozogara wakafara. Unozobudirira pane zvese zvaunoita. Unozokurira zvese zvaungasangana nazvo. Soko raMwari rinokona kushandura hupenyu hwako. Rinokona kuhugadzirisa. Kuda wanga uri kukundikana. Soko raMwari rinokusiya wawe kubudirira. Asi ungofanire kuziwa Soko iri. Zvisizvo, hauzokoni kurishandisa.

Ndiko kusaka tichidzidzisa wanhu Soko raMwari. Ndiko kusaka tichiriparidza. Tingabhuya pamusoro pemaropafadzo. Wanhu wanobva waziwa ngezve maropafadzo aya. Wanobva watanga kurarama maari. Wanobva watanga kuashandisa muhupenyu hwawo. Aya anenge ari maropafadzo atakapiwa. Maropafadzo aya ari muna Kristu.

Wakawanda wanoziwa ngezvekuporeswa. Asi wazhinji wawo hawasati wakambodzidziswa zvinodiwa kuti wawe watano. Saka isu tinoparidza ngezve hutano hweWamwari. Wanhu awa wanobva wazwa izvi. Wanobva wazvizwisisa. Wanobva waziwa kuti wanofanira kuwe watano. Kuziwa uku kunoisa rutendo mumweya yawo. Kunozomutsa simba reSoko iri. Soko iri rinobve ratanga kushanda muhupenyu hwawo. Izvi zvinobva zvaita kuti wararame muhutano hweWamwari.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Makandipa Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene awa waripo kundidzidzisa chokwadi chiri muSoko renyu. Ndiwo wanondiratidza chokwadi ichi. Soko raMwari riri kushanda mandiri ikozvino. Riri kuisa hupenyu mandiri. Ndakaita semuti uri parwizi. Mashizha angu anogara akasvibira. Ndinobudirira mune zvese zvandinoita. Ndinobudirira kwese kwandinoenda. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo Chanhasi

Zvirevo 18:15; Zvirevo 23:3-4; Philemon 1:6

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )