English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chishanu, 17 Kukadzi 2017

Mafungiro, NgeMaonero, Matsva

"Asi muranda wangu Karebhi, ngekuti akanga ane mumweni mweya mukati make, akanditewera ngemoyo wese, ndiye andichapinza munyika maakambopinda; ichava yawana wake" (Numeri 14:24).Mwari wakabudisa wana waIsraeri kubva muEgipita. Mushure mazvo, waida kuwadzidzisa hupenyu utsva. Wa kafanira kushandisa Mosesi kuita izvi. Sei wakashandisa Mosesi? Zviri pachena. Mosesi akanga aine amweni mafungiro. Aiwa ngeamweni maonero. Mafungiro, ngemaonero aya, akanga akasiyana ngeewana weIsraeri. Saka ndiye akanga akakodzera kudzidzisa weIsraeri hupenyu utsva. Wana waIsraeri wakanga wakurira muhuranda. Saka waifunga sewaranda. Mosesi akanga asina mafungiro akadai. Akanga akurira muimba yaFarao. Ngekudaro, aifunga semwana wamambo. Hupenyu uyu ndiwo waaiziwa. Waakanga usingakoni kubva maari. Akanga ambofudza hake makwai murenje. Asi akanga achiri kungofunga semwana wamambo.Pane imweni nguwa, akaona gwenzi richipfuta. Asi gwenzi iri rakanga risiri kutsva. Ichi chakanga chiri chiro chaishamisa zvikuru. Asi Mosesi haana kutiza. Tinoerenga mas oko ake muna Eksodo 3:3. Akati, "Regai nditsaukire ndione chishamiso icho chikuru, kuti gwenzi haritsvi ngeiko". Mosesi akanga asingatyi chiro ichi. MuBhaibheri mune wamweni warume wairi waifunga saMosesi. Warume awa ndiJoshua naKarebhi. Waifunga sewanhu wasina chawaikoniwa kuita. Waifunga sewanhu wanogara wachikunda. Mweya Mutsvene wanotobhuya pamusoro paKarebhi uyu. Erenga zvekare masoko aw o mundima yatavhura nayo.Joshua naKarebhi awa wakambotumwa kunoshora nyika. Nyika iyi ndiyo yakanga yawimbiswa wana weIsraeri naMwari. Wakawana hwitakwi dzawarume munyika umu. Hawana kuramba kuti wakanga waona warume wakadai. Asi waifunga kuti hwitakwi idzi ndidzo dzaidiwa kuti wagone kutora nyika iyi. Ndizvo zvaiwe zvekuha zvew aIsraeri. Asi pane wamweni wakanoshorawo nyika iyi. Warume awa wakanga wari gumi. Wakabvunzwa pamusoro penyika yawakanga waona. Mhinduro yawo yakanga isina rutendo. Yakanga yakasiyana ngeyaJoshua naKarebhi. YaJoshua naKarebhi yakanga iine rutendo. Yakanga iri mhinduro yewanhu waifunga kuti wanokunda. Izvi ndizvo zvinoitwa ngeSoko raMwari mauri. Rinokupa mafungiro akasiyana ngeewanhu wenyika ino. Rinokupa maonero akasiyana ngeewanhu awa. Rinoita kuti ufunge semunhu asina chingamukurira. Ringoite kuti ufunge semunhu ajaira zvaka naka zvega zvega.Soko raMwari ndidzo njere dzaMwari. Ngekudaro, ringoite kuti ufunge n gemazvo. Ringoite kuti uite zviro n gemazvo. Soko raMwari rinotowe simba. Rinokusunda kuita zvino diwa naMwari. Rinoisa njere dzewanhu wakarurama mauri. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna Ruka 1:17. Njere idzi ndedziya dzinokutuma kuita zviro n gemazvo. Dzinodaidzwa kuti "Phronesis" muChigiriki. Wakristu wanhu wakarurama. Asi wamweni wawo hawashandisi njere dzewanhu wakarurama pakurarama kwawo. Wachine ruziwo rwewanhu wemunyika. Wachiri kushandisa mazano awaishandisa w asati wabarwa patsva. Izvi ndizvo zvinoita kuti zviro zvawo zvisahamba zvakanaka.Usafunga semunhu ajaira kurwara. Usafunga semurombo. Wandudza pfungwa dzako. Shandisa Soko raMwari kudziwandudza. Soko raMwari rine zvarinobhuya pamusoro pako. Zviro izvi ndizvo zvaun gofanire kugara uchibhuya. Panokona kunge paine zviro zviri kuitika kwauri. Zviro izvi zvinokona kunge zvichipesana ngeSoko iri. Iwe ramba uchibhuya zvinobhuya Soko raMwari badzi. Idzodzo ndidzo njere dzewanhu wakarurama! Ndiwo mazano awanoshanda nawo.

Namata Weiti

Baba wandinoda. Soko renyu rinoita kuti ndifunge, kubhuya, ngekuita zviro n gemazvo. Soko renyu rinoisa mandiri pfungwa dzakanaka. Rinondipa maonero akanaka. Rinondipa mafungiro akanaka. Ndine mafungiro ewanhu wakarurama. Saka ndinoita zviro zvakanaka. Ndinokurira zvese zvandinosangana nazvo. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsnhira Chidzidzo ChaNhasi

VaRoma 12:2; Danieri 6:3Zvirevo 23:7

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )