Chitoko English Manyika Ndau Shona Zvaanobhuya Zvinoitika

Muvhuro, 17 Kukadzi 2020

"Denga ngenyika zvichapfuura, asi masoko angu haangatongopfuuri" (Mateo 24 ndima 35).

Kune amweni wanoshandira Ishe. Wanosiya mabasa awo. Wanoshanda ngesimba rawo. Wanoshandisa mari yawo. Asi wanofunga kuti hawana chawari kuwana. Hawasi kuona hupenyu hwawo huchiwandudzika. Saka wangobve waora moyo. Iwe haufaniri kudaro. Usarega pfungwa dzakadaro dzichipinda mumoyo mako. Ungawe uri kushandira Vhangeri. Mabasa ako aya ane mubairo. Iwe ungasakasira kuona mubairo uyu. Asi amweni wanenge wari kubatsirwa ngemabasa aya.

Izvi ndizvo zvakaitika kuwaprofita wekare. Wakaprofita. Asi wazhinji wawo hawana kuona zviprofita izvi zvichiitika. Zviprofita izvi zvawe kuitika munguwa yedu. Tisu tawe kubatsirwa nazvo. Waprofita awa wakasvika pakufa. Zviprofita zvawo zvakange zvisati zvaitika. Saka wanokona kunge wakatoonekwa sewarewi wenhema. Asi zviro zvawaibhuya zvakange zvisiri zvenguwa yawo. Zvakange zviri zvenguwa yedu.

Umweni wewaprofita ava ndiJoere. Tinoerenga masoko ake muna Mabasa 2 ndima 17. Akati, "Mwari anoti: Ngemazuwa ekupedzisira, Ndichadurura Mweya wangu pamusoro penyama yese; Wanakomana wenyu ngewakunda wenyu wachaporofita ...". Anhu wenguwa yake wakange wasingaziwi mazuwa ekupedzisira aya. Saka wanokona kunge wakafunga kuti ichi chaiwe chiprofita chenhema. Asi mazuwa ekupedzisira akazouya. Chiprofita ichi chakazoitika. Izvi ndizvo zvatinoona muBhaibheri. Tinozvierenga muna Mabasa 2 ndima 1 kusvika 4. Waapostora wakangawari muimba. Wakange wagere pamwe chete. Ruzha rwakabve rwazwikwa kubve kudenga. Rwaiite serwemhepo inovhuvhuta. Rwakazadza imba iyi yese. Marimi emoto akamhara pamusoro peumwe ngeumwe wawo. Wese wakabve wazadzwa naMweya Mutsvene. Mwari ngaapiwe mbiri yose!

Chiprofita ichi chakange chawe ngemakore chabhuyiwa. Zvino, Mweya Mutsvene akabve arangaridza Petro. Tinoerenga masoko ake muna Mabasa 2 ndima 16. Akati, "Kwete, izvi ndizvo zvakabhuyiwa namuprofita Joere". Hareruya! Ungawe uri kushandira Ishe. Ungawe uri kushandira Vhangeri. Zvingaite sekuti Soko raMwari harisi kuitika muhupenyu hwako. Asi usafunga kuti hapana chiri kubuda pakushingaira kwako. Saka usaodzwa moyo. Usarega kushandira Ishe. Usarega kushandira Vhangeri. Panenge paine chiri kutoitika. Anhu wangabhuya hawo. Zvingaite sekuti hapana chauri kuwana. Izvozvo hazvina basa. Ramba uri pabasa iri. Wedzera kurishingairira. Ramba uchishumira Mwari. Meso ako ngaarambe ari paari. Soko rake ndere chokwadi. Zvaanobhuya zvinoitika. Hazviregeri.

Namata Uchiti

Soko renyu ndiro rinotonga kudenga. Richagara richitonga. Imi ndimi Mwari. Makagara muripo. Mucharamba muripo. Denga nenyika zvingaparara. Asi Soko renyu harikoni kuitika. Zvino, mune zvamakabhuya pamusoro pangu. Zviro izvi ndezvechokwadi. Zvinoshamisa. Ndinozvigamuchira. Ndinozvishandisa pakurarama kwangu. Ndine maropafadzo. Maropafadzo aya ari muna Kristu. Ndinoshandisa maropafadzo aya. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Mateo 24 ndima 35

Isaya 55 ndima 11

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)