Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Kurarama Hupenyu Hunopa Mwari Mbiri

Chipiri, 23 Kukadzi 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Uye munhu uyu akafira wese. Kuti waye wapenyu. Wachirega kuzviraramira. Asi wararamire uya. Akawafira. Akamuka kuwakafa" (2 Vakorinde 5 ndima 15).

Mumazuwa ano. Anowe ekupedzisira. Panongowe ngechiro chimwe chete chinokosha. Chiro ichi kuraramira Ishe. Uchitsvaga kuti azikanwe saMwari. Uchiita zvaakarongera hupenyu hwako. Jesu akatotitaridza kuti tingararama sei ngenzira yakadai. Muna Johane 17 ndima 4 akati, "Ndakaite kuti nyika ikuziwei saMwari. Ndakapedza basa riya. Ramakange mandituma kuita".

Aya ndiwo angofanirewo kunge ari mafungiro ako. Tsvagawo kuti Mwari akudzwe saMwari. Iwa ngeshungu dzekuite izvi. Ndizvo zvaunotofanire kuraramira. Chii chaunofanire kuita kuti Mwari Baba akudzwe saMwari? Unoita zvaanoda. Unoita basa riya. Raakaise mumaoko ako. Uchiripedza rese. Wati wawe kuziwa zvaakarongera hupenyu hwako here? Wati wawe kuziwa basa raakakupa here? Uri kuite basa rake here?

Mwari Baba anoda kuti nyika yese iponeswe. Ndipo pane shungu dzake. Ndosaka akatuma Jesu. Uye apa ndipo panobve basa rakowo iwe. Saka ungaite hako zviro muhupenyu. Zviro izvi zvingawe zvakawanda. Asi kana usiri kusvitsa ruponeso kuwanhu wakarasika. Hupenyu hwako hahuna maturo. Mwari haadi kuti pawane anoparara. Anoda kuti munhu wese aponeswe. Izvi ndizvo zvatinobhuyirwa ngeBhaibheri. Tinozvierenga muna 2 Petro 3 ndima 9. Saka kana ukaite basa iri. Unoita kuti Mwari akudzwe saMwari.

Iye anoda kuti ugadzirise hupenyu hwewanhu wari pauri. Anodawo kukushandisa iwe. Kupinza wanhu awa mukururama. Kurarama kwakadai ndiko kunofadza Mwari. Saka ungaita hako zvikuru mune amweni mabasa. Izvozvo hazvina kukwana. Ungofanire kutsvage kuunza wakawanda kunaMwari. Ungofanirw kusvitsa ruponeso kuwanhu wakarasika. Wasina tariro. Wari kurwadziwa. Wakaraswa. Kwete wari munyika yako badzi. Asi ngekunyika dziri kure.

Ukakona kuita zviro zvese zviya. Zvawakarongerwa naMwari. Ndokuti ugonzi wabudirira pahupenyu hwako. Ndokuti ugofadza Mwari. Saka shingaira kuunza wanhu kukururama. Uchiita zviro zviya. Zvinoita kuti Mwari akudzwe saMwari.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Ngekundipa mukana. Ngesimba. Rekusvitsa ruponeso kuwanhu wari munyika yangu. Ndichishandura hupenyu hwawo. Ndinobuda nhasi ndakatakura maropafadzo aKristu. Ndichienda kunogadzirisa nyika yangu. Ndichishandisa nyasha dzenyu. Ngekururama kwenyu. Ndichibvisa wanhu murima. Ndichiwapinza muchiedza. Ndichiwabvisa pasi pesimba raSatani. Ndichiwaunza kuna Mwari. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Johane 17 ndima 1

Matiyo 5 ndima 16

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch