Chigarwe Chitoko English Manyika Ndau Shona Mweya Akatodururwa PaNyika ...

China, 25 Kukadzi 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Zvino shure kwaizvozvo ndichadurura Mweya wangu pamusoro penyama yese; wanakomana wenyu ngewakunda wenyu wachaporofita, washarukwa wenyu wacharota hope, ngemajaya enyu achaona zviratidzo" (Joere 2 ndima 28).

Muna 1 Vakorinde 12 ndima 3, Bhaibheri rinoti, "... hapana munhu angati Jesu ndiye Ishe, kana asina Mweya Mutsvene". Hapana munhu angapupura kuti Jesu ndiye Ishe. Kana kusarudza kushumira Mwari. Kunze kwekunge asundwa naMweya Mutsvene. Bhaibheri rinobhuya muna Varoma 10 ndima 8. Kuti Soko reruponeso riri pedyo newe. Rinotowe mumuromo mako. Ngemumoyo mako. Mweya Mutsvene ndiye anoisa soko iri mumoyo mako. Kubve panopupura munhu kuti Jesu ndiye awe Ishe vake. Achibva aponeswa. Mweya Mutsvene ndiye anenge awe kutoshanda muhupenyu hwake.

Mwari aiziwa kuti munhu wese angofanire kuwe naMweya Mutsvene. Kuti akone kugamuchira ruponeso. Ndosaka akabhuya mundima yatavhura nayo. Achiti, "... ndichadurura Mweya wangu pamusoro penyama ywse; wanakomana wenyu ngewakunda wenyu wachaporofita ...". Mundima iyi mune masoko anoti "nyama yese". Rimweni Bhaibheri rinotipe ndima iyi richiti, "... ndichadururira Mweya wangu pamusoro pewanhu wese. Wanakomana ngewakunda wenyu wachaprofita ...". Saka wanhu wese ndiwo wari kunzi "nyama yese".

Saka Mweya Mutsvene akatodururwa. Akadururwa PAWANHU WESE. Ndosaka munhu wese achikona kugamuchira ruponeso nhasi. Muna Mabasa 2, Bhaibheri rinobhuya ngezveboka guru reVajudha. Waibve kunyika dzakasiyana siyana. Wajudha awa wakange wakaungana. Wachipemberera Pentekosita. Tinoerenga izvi muna Mabasa 2 ndima 9 kusvika 12. Petro akazoparidzira Wajudha awa ruponeso. Zviuru zvitatu wawo wakape moyo yawo kuna Kristu.

Petro akazoshumira zvekare pane imweni nguwa. Zviuru zvishanu zvikatendeuka. Tinoerenga izvi muna Mabasa 4 ndima 4. Munguwa shoma shoma, muJerusarema makanga mawe ngewatendi wakawanda. Ngemhaka yeyi? Ngekuti Mweya Mutsvene akange adururirwa pawanhu wese. Sezvakanga zvawimbiswa muna Joere 2 ndima 28. Mwari ngaakudzwe saMwari!

Ndosaka tichiparidza ruponeso. Tinoziwa kuti munhu wese awa kukona kugamuchira Soko raMwari. Mweya Mutsvene ari pasi rese. Ari kushanda. Achiita kuti wanhu waziwe kuti wane zvitadzo. Nokubva wawaunza kukururama. Mwari ngaarumbidzwe!

Namata Uchiti

Ndinoshanda pamwe chete naMwari. Tichishandura hupenyu hwewanhu. Tichiunza wanhu kuna Jesu. Ikudzo huru chose. Yekukona kuparidza ruponeso kuwanhu wese. Iwo wanhu waye. Wakadururirwa Mweya Mutsene. Moyo yewarume ngewakadzi pasi rese, yagadzirira kugamuchira ruponeso nhasi. Soko reruponeso iri. Riri kusvika kunyika dzese. Ngekuzvisikwa zvese. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Mariko 16 ndima 15 kusvika 16

Johane 3 ndima 16

1 Vakorinde 9 ndima 16

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch