English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chipiri, 13 Kurume 2018

Rarama SeMunhu Anoziwa Kuti Akaropafadzwa

"Bhuya naAroni ngeanakomana ake, uti: Mungofanire kuropafadza wana weIsiraeri ngemutoo uyu. Muti kwawari: Jehovha akuropafadze, akuchengete" (Numbers 6:23-24).

Isu tiri Wakristu. Hupenyu hwedu hwakaropafadzwa. Tinotarisirwa kuti tirarame ngemaropafadzo aya. Ndiwo atingofanire kugara tichibhuya. Maropafadzo ndiwo angofanire kuonekwa patiri. Angofanire kuonekwa patiri nguwa dzese. Gara uchibhuya maropafadzo. Mabhuye paunopinda mumba mako. Mabhuye paunosvika kubasa kwako. Mabhuye uri kuchikoro kana paunosangana ngeamweni. Izvi zvingozoite kuti uve munhu anoshamisa! Bhaibheri rinotikurudzira kupa maropafadzo. Iri rinotowe basa ratakapiwa. Izvi ndizvo zvatinoona muna 1 Petro 3:9.

Izvi ndizvo zvakarairwawo Aroni ngeana ake. Mhuri yaAroni ndiyo yaiwe mhuri yewaprista. Jehovha wakawaraira kuti wabhuye maropafadzo. Waifanira kuabhuya kuana aIsraeri. Ana waIsraeri awa wakange wari wanhu waMwari. Asi waprista waifanira kubhuya maropafadzo kwawari zvakadaro. Ndiko kusaka waJudha wari anhu wakabudirira chaizvo. Panyika hapana rumweni rudzi rwakabudirira sawo. WaJudha awa wanoziwa kuti wakaropafadzwa. Saka wanorarama seanhu wakaropafadzwa. Wanodzidzisa wana wawo kubhuya maropafadzo. Wanowadzidzisa kuti iwo wanhu wakaropafadzwa.

Ikozvino kwawe ngeKereke. Kereke iyi ndiyo ine zvisikwa zvitsva. Yakaropafadzwawo. Maropafadzo ayo anodarika akapiwa waJudha. Asi wazhinji hawana kudzidziswa izvi. Hawaziwi kuropafadza. Hawaziwi kuti maropafadzo anogamuchirwa sei. Saka maropafadzo haaonekwi pahupenyu hwawo. Umweni munhu angabhuya achiti, "Mwari wakuropafadze". Amweni anhu angofunge kuti aya anongowe masoko hawo. Wanoaona semasoko anongobhuyiwa kuchechi. Hawamakoshesi. Asi kune wamweni wanozwisisa zviro zvepamweya. Saka wanozwisisa masoko akadai. Masoko anomutsa maropafadzo. Masoko edenga.

Wana waIsraeri wakange wakaropafadzwa. Asi Mwari wakaraira Aroni ngewana wake kuti waropafadze waIsraeri awa. Sei Mwari wakaraira izvi? Munhu anokona kunge akaropafadzwa. Asi maropafadzo aya angofanire kumutswa. Masoko ekuropafadza ndiwo anomutsa chiropafadzo ichi. Ndiwo angoite kuti chiropafadzo ichi chishande. Mwari wakaudza waprista masoko chaiwo ekubhuya. Waifanire kubhuya masoko aya wachiropafadza waIsraeri. Tinoaerenga muna Numeri 6:24-27. Dzidza masoko aya. Fungisisa pamusoro pawo. Madzeye mumweya mako. Waprista wachiri kubhuya masoko aya kuwaIsraeri. Ndiko kusaka waIsraeri awa wachibudirira muhupenyu hwawo.

Rarama semunhu anoziwa kuti akaropafadzwa. Ungawe muchechi. Mushumiri waMwari angatamabanudze maoko ake kugungano. Angabhuya maropafadzo. Gamuchira maropafadzo aya. Magamuchire mumweya mako. Maropafadzo aya anenge ari kubuda mumaoko emushumiri uyu. Anenge ari kubuda mumasoko ake. Ndizvo zvinoita maropafadzo. Maropafadzo angabhuyiwa kwauri. Masoko aya anenge aine simba. Ndiwo anotungamirira hupenyu hwako. Ndiwo angoite kuti ukone kurarama hupenyu hwawakarongerwa naMwari.

Namata Uchiti

Ini ndiri Mwana wedzinza raAbrahama. Maropafadzo aAbrahama ari pahupenyu hwangu. Ndakaite semuti wakasimwa parwizi. Ndakadiridzirwa zvakakwana. Ndinogara ndichifashukira. Ndinobereka michero yekururama. Ndakagurirwa minda pavhu rakanaka. Ndinobudirira zuwa rimwe ngerimwe. Ndakapfuma. Ndinokunda zuwa rimwe ngerimwe. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

VaEfeso 1:3; Firemoni 1:6; Deuteronomio 28:3-13

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/ rorshona )