Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 15 Kurume 2019

VHANGERI NDERE CHOKWADI. NDIKO KUSAKA TICHIRIPARIDZA

"Ngekuti hatina kutewera ngano dzakarukwa ngenjere patakakuziwisai simba ngekuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu, asi takange tiri wakazvionera kubwinya kwake" (2 Petro 1:16).

Ungofanire kuwe ngeshungu dzekuparidza Vhangeri raJesu Kristu. Vhangeri iri ndere chokwadi. Rinobhuya zviro zvakaitika chaizvo. Ndicho chekutanga chingofanire kukutuma kuriparidza. Vhangeri hadzisi ngano. Ichokwadi. Rinobhuya zviro zvakaitika. Rinobhuya zviro zviripo. Petro akabhuya pamusoro paro. Akati, "Ngekuti hatina kutewera ngano dzakarukwa ngenjere".

Zvekare, Vhangeri iri rinobhuya zviro zvinoshamisa. Ichi ndicho chepiri chingofanire kukutuma kuriparidza. Vhangeri rinoti Jesu akauya pano panyika. Rinoti akauya kuzoponesa watadzi. Rinobhuya kuti Jesu akange ari Mwanakomana waMwari. Akange ari mwana akabarwa naMwari pachokwadi. Saka Jesu uyu akange achitowe Mwari. NdiMwari akange auya ari mumuwiri wemunhu wenyama. Vhangeri rinotiziwisa zvekare kuti Jesu uyu akarowerwa pamuchinjikwa. Rinoti akatifira. Akawigwa. Mwari akazomumutsa kuwakafa. Saka wapenyu nhasi. Anotoweko ikozvino. Rufu rwawo chakange chiri chipiriso. Ndicho chipiriso chakaripira zviwi zvenyika yese.

Isu takafawo naJesu uyu. Takafa paakafa ipapo. Akazowigwa. Nesu takawigwawo naye. Mwari akazomumutsa kuwakafa. Nesu takamutswawo pamwe nawo. Zvino, Jesu uyu mupenyu nhasi. Saka nesuwo tiri wapenyu. Hatichafe. Hareruya! Izvi ndizvo zvatinoudzwa ngeVhangeri. Takazvigamuchira. Ichokwadi kwatiri. 2 VaKorinte 5:21 inoti, "Ngekuti uyo wakange asingaziwe chiwi wakamuita chivi pachinzvimbo chedu, kuti isu tiwe kururama kwaMwari maari".

Isu takange tiri muzviwi. Takange takatofa. Asi Jesu uyu akasarudza kuwe chiwi. Izvi ndizvo zvaidiwa kuti tirarame. Jesu akawe chiwi kunyangwe akange asingaziwe chiwi. Aida kuti isu tigowe kururama kwaMwari. Kururama uku ndiko kwaaiwe nako ivo. Idzi inhau dzinoshamisa. Hapana nhau dzakanaka kudai pasi rese. Dzinodarika dzimweni nhau dzese!

Nhau idzi ndiro Vhangeri racho. Ndiro Vhangeri rakange rakamirirwa naAbrahama. Ndiro rakanga rakamirirwa naIsaka, Jakobo, ngemadzibaba ekare. Anhu awa aitarisira kuona Vhangeri iri. Wakatoprofita pamusoro paro. Isu tisu takazoripiwa. Ndiro rawe mumweya yedu. Ndiro ratakagamuchira. Izvozvo zvinoshamisa chose. Zvinoite kuti tiimbe ngemufaro. Zvinoite kuti mufaro wedu ugare uchipfachuka.

Ungofanire kufunga ngezvaJesu. Ungofanire kufunga zvinobhuya Vhangeri. Funga pamusoro pezvawakakuitira. Unozotsvaga kuparidza Vhangeri. Unozoriparidza kudarika zvawakamboita. Saka usanyarara. Udza anhu wese Vhangeri iri. Ribhuye kwese kwaungaenda.

Pupura Uchiti

Vhangeri ndere chokwadi. Rinobhuya zviro zvakaitika chaizvo. Izvi ndizvo zvinondituma kuriparidza. Ndinoriparidza pasi rese. Ndine shungu dzekushandira Ishe. Shungu idzi dzinondituma kuziwisa anhu kuti wasungunuka. Ndinowabvisa murima. Ndinowapinza muchiedza. Ndinowabvisa musimba raSatani. Ndinowaunza kuna Mwari. Ishe pachawo wari kushanda mandiri. Wari kushanda ngesimba guru. Shungu dzawanadzo ndidzo dzandawe nadzo iniwo. Ndinoda kuita zvinowafadza. Ndinoda kuti zvawanoda zviitike. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi:

VaRoma 1:16

I VaKorinte 9:16-23

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl )