English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Muvhuro, 18 Kurume 2019

NDIWE UNOWAMIRIRIRA

"Uye zvese, chero chipi chamunoita pasoko kana pachiito, itai zvese muzita raIshe Jesu, muchibonga Mwari naBaba kubudikidza naye" (VaKorose 3:17).

Ndima yatavhura nayo yakadzama. Inobhuya pamusoro pezviro zvese zvatingaite. Zvingawe zvatingabhuya. Zvingawe zvatingaite. Tingofanire kuzviita muzita raIshe Jesu Kristu. Sei tichifanira kuita izvi? Ngekuti tinogara mawari. Takabarwa nawo. Wanobhuya muna Johane 15:5 wachiti, "Ini ndini hunde. Imi muri mabazi acho ...". Zvekare, muna 1 VaKorinte 6:17, anoti, "Asi anobatanidzwa naIshe wawe mweya umwe naye". Isu tiri chiro chimwe chete naKristu. Tiri werudzi rumwe chete naye. Tiri weropa rimwe chete naye. Anoda kuona Jesu anoona isu. Tisu takamiririra Jesu panyika pano. Saka Kristu ndiye angofanire kuonekwa patiri. Angofanire kuonekwa pahupenyu hwedu. Angofanire kuonekwa mutsika dzedu. Angofanire kuonekwa pane zvese zvatinoita.

Kristu angofanire kuonekwa pauri. Ndiye angofanire kuzwikwa mumasoko ako. Izvi ndizvo zvakange zvakaite Jesu. Aiwaona aibve atoona Mwari Baba. Pana Jesu ndipo paionekwa Mwari Baba. Ndipo paionekwa kubwinya kwawo. Ndipo paionekwa hunhu hwaMwari. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna VaHeberu 1:3. Nhasi, ndiwe uri panyika pano. Ndiwe wakamiririra Jesu. Ndiwe Jesu wanozikanwa ngenyika. Zita raJesu rawe pauri. Saka rarama saJesu awa.

Uri Mwari ari mumuwiri wenyama. Izvi zvingofanire kuonekwa pakurarama kwako. Zvingofanire kuonekwa mumasoko aunobhuya. Hunhu hwako hunozosiyana ngehweanhu wenyika ino. Erenga ndima yatavhura nayo zvekare. Inoti wawe kuzikanwa ngezita raJesu. Saka ungofanire kurarama saIshe Jesu. Ungofanire kubhuya saIshe Jesu. Ukadaro, hauzombobhuya masoko anorwadza amweni. Hauzomborarame ngenzira inoshoreka. Masoko ako anenge achifadza. Zviito zvako zvinenge zvichiyemurika. Ungabhuya masoko. Anhu haazozwi iwe. Wanozozwa Jesu. Ndiye zvekare waanozoona mumabasa ako. Ndiye waanozoona mune zvese zvaungaite.

Ndiwe wakamiririra Jesu Kristu. Ndiwe wakapfeka Jesu. Rarama semunhu anoziwa izvi. Ndizvo zvawawe. Usakazvikanganwa. Usapota uchikumura Jesu. Wawe ngehunhu hwaKristu. Hunhu uhu ndiwo hungofanire kuonekwa kwese kwaungaenda. Ungawe muchechi, kumba kwako, kubasa chero kusangana ngeanhu wausingaziwe. Usashanduka shanduka. Iwa ngetsitsi nguwa dzese. Iwa ngehunyoro. Ita zviro zvinoyemurika. Rarama semunhu akatakura zita raIshe.

Pupura Uchiti

Ini ndiri nhume. Ndini ndinomiririra Jesu Kristu. Zita rawo ndiro randawe kushandisa. Ndawe werudzi rwawo. Izvi zvinoonekwa mumasoko angu. Zvinoonekwa muzviro zvese zvandinoita. Soko raMwari rinopinda mumweya mangu. Ngekudaro, rinondishandura. Rinoite kuti ndifanane ngezviri muSoko raMwari. Rinowedzera kubwinya kwangu. Rinoite izvi richishandisa simba raMweya Mutsvene. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi:

VaEfeso 5:1-2 NLT

Mateo 5:48

VaKorose 1:27-28


Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl )