English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Chipiri, 21 Kurume 2017

Isu Takafanana Nawo

"Rudo rwakakwaniswa matiri pachiro ichi, kuti tirege kutya ngezuwa rekutongwa; ngekuti sezvaakaita iye, ndizvo zvatakaitawo panyika ino" (1 Johane 4:17).Ndima yatavhura nayo inopedzisira ichibhuya pamusoro paJesu. Ingoti zvakaita Jesu, ndizvo zvatakaitawo panyika pano. Saka isu tingofanire kuziwa kuti Jesu wakaita sei. Zvakakosha kuti tiziwe izvi. Soko raMwari ndiro rinotiratidza zviri Jesu. Jesu awa wakamborarama wari pano panyika. Wakararama hupenyu wakaita sei? Bhaibheri rinotiudza zvakaitwa naJesu. Jesu wakaporesa warwere. Wakamutsa wakafa. Wakadzinga madhimoni. Izvi ndizvo zvatinoona muna Mabasa 10:38. Ndima iyi inobhuya yeiti, "RaJesu weNazareta, kuti Mwari wakamuzodza ngeMweya Mutsvene nesimba; iye waipota nyika, achiita zvakanaka, achiporesa wese wakamanikidzwa naDhiabhori; ngekuti Mwari waiwe naye". Saka hupenyu waJesu yaingowe minana yega yega.Jesu wakahamba pamusoro pemvura. Wakabhuya kunzeye dzakanga dzisingazwi. Nzeye idzi dzakabve dzavhurika. Wakabhuya kumeso akanga akapofomara. Meso aya akabva avhurika. Wakabhuya kumakumbo akaremara. Makumbo aya akabva atwasanuka. Jesu waiwe munhu aishamisa zvikuru. Masoko awo aiwe ngesimba. Aiita kuti makumbo akagurwa amere zvekare. Wakamboraira dutu egungwa. Dutu iri rakabva anyarara. Izvi zvakashamisa wadzidzi wawo. Tinoerenga masoko ewadzidzi awa muna Ruka 8:25. Wakati, "Ndianiko uyu, zvaanoraira kunyange ngemhepo ngemvura, zvichimuterera?"Jesu wakaita mabasa ese aya. Wakaaita wari munhu wenyama. Izvi zvinoshamisa zvikuru. Wakanga wakurura kubwinya kwawo. Izvi ndizvo zvatinoona muna VaFiripi 2:7. Hupenyu wawo waiwe wezvishamiso. Zvishamiso izvi zvakaonekwa pawari wasati watomboenda pamuchinjikwa. Ngekudaro, wakange wasati wabwinyiswa. Wakange wasati wakudzwa. Wakazomuka kuwakafa. Apa ndipo pawakakudzwa. Ndipo pawakabwinyiswa. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna 1 Petro 1:21. Zvino, isu tawe muna Kristu. Tawe zvipuka zvitsva. Zvakaita Jesu ndizvo zvatawe. Tinokonawo kuita mabasa awakaita. Magwaro anotiratidza Kristu. Anotiratidza Kristu wakabwinyiswa. Anotiratidza Kristu wakakudzwa. Zvakaita Kristu awa ndizvo zvatakaitawo isu. Pawari, ndipo patinoona zvatiri.Zvino, taerenga kuti, "Sezvaakaita iye, ndizvo zvatakaitawo panyika ino". Iwe ungofanire kudaira kumasoko aya. Unodavira weiti, "Mwari wakaropafadzwa. Zvakaita Jesu ndizvo zvandiriwo nhasi. Jesu wane kubwinya. Wakakudzwa zvikuru. Wane masimba ekutonga. Wane masimba ekuite zviro. Izvi ndizvo zvandiriwo nhasi!" Hareruya. Ichi ndicho chokwadi. Chingofanire kugara chiri mupfungwa dzako. Ungofanire kugara uchichifungisisa. Sarudza kufunga saJesu. Sarudza kubhuya saJesu. Rarama hupenyu wako ngenzira yawakararama nayo. Jesu waibhuya Soko raMwari. Wairibhuya kuzviro. Wairibhuya wakashinga. Iwe itawo zvimwe chete izvi. Zviro zvako zvinozoshanduka. Zvinozogadzirisika. Poresa warwere. Chenesa wane maperembudzi. Mutsa wakafa! Ropafadza wanhu. Ngawawane rudo rwaMwari pauri. Izvi ndizvo zvaiita Jesu. Zvino, iwe wakafanana nawo.

Pupura Weiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Makandipa simba rese. Simba iri rinotonga kudenga. Rinotonga panyika ino. Ngekudaro, ndinotonga zviro zvenyika ino. Ndinokutendai. Pandiri ndipo panoonekwa kubwinya kwenyu. Ndinorarama ngenjere dzenyu. Ndinoshandisa mazano enyu pakurarama kwangu. Ndinoita chaizvo zvamakaronga kuti ndiite. Pandiri ndipo panoonekwa simba renyu. Ndipo panoonekwa runako rwenyu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

VaHeberu 1:3

1 Petro 2:9

Johane 17:22

(You can also read this article at http://7.am )