English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 21 Kurume 2018

Soko RaMwari Ndiro Ratinorarama Naro

"Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararami ngechingwa badzi, asi ngemasoko ese anobuda mumuromo maMwari" (Mateo 4:4).

Mwari ndiwo wakasika zviro. Ndiwo wakasikawo munhu. Munhu bazdi ndiye wakasikwa ari mweya. Zvimweni zvisikwa zvese hazvisi mweya. Mwari wakaite zvekubhuya, zviro izvi zvikawepo. Aya haasiwo masikiro awakaite munhu. Wakatanga wamusika. Izvi ndizvo zvatinoona muna Genesi 1:26. Wakamusika akafanana nawo. Wakamusika kuti ararame sawo. Wakazoumba muwiri wake. Wakauumba wachishandisa ivhu. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna Genesi 2:7. Saka tine masoko mairi atinoona. Rimweni rinoti, "kusika". Rimweni rinoti, "kuumba". Masoko mairi aya akasiyana. Asi anotiratidza zvakange zviri kurongerwa munhu naMwari.

Chawakasika wakange uri mweya wemunhu. Chawakaumba wakanga uri muiri wake. Mushure mazvo, wakafemera mweya wehupenyu mumhino dzemunhu wawakaumba. Mwari wakange wawe kuisa mweya wemunhu muchiumbwa ichi. Chiumbwa chiya chakabve chawe munhu wenyama. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna Genesi 2:7. Ndiko kusaka munhu akasiyana ngedzimweni mhuka. Iwe uri mweya. Hausi muwiri wenyama. Zvekuha zvako iSoko raMwari. Ndiro rinohiwa ngemweya wemunhu. Soko raMwari ndiro rinowaka mweya wako. Ndiro rinokuwaka iwe. Ndiko kusaka Jesu wakabhuya wachiti, "... munhu haangararami ngechingwa badzi asi ngesoko raMwari rese". Tinoerenga masoko aya muna Ruka 4:4.

Iwe wakabarwa ngeSoko raMwari. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna 1 Petro 1:23. Ndima iyi inoti, "Ngekuti makaberekwa kutsva, zvisingabvi pambeu inowora, asi pane isingaori, ngesoko raMwari benyu rinogara ngekusingaperi". Saka Soko iri ndiro rinokuraramisa. Ndiro hupenyu hwako. Chiro chese chinoraramiswa ngechakachibara. Zvino, iwe wakabarwa ngeSoko raMwari.

Kuda ungade kubudirira muhupenyu. Ungade kuti hupenyu hwako hugare huchikwirira. Ungade kuti hugare huchihambira mberi. Ungofanire kuzvipa kuSoko raMwari. Ndiro raunofanire kurarama naro. Isu tiri muna Kristu. Tawe ngehupenyu hwatawe nahwo. Hupenyu uyu hunobwinya zvikuru. Ndehwekugara tichibudirira. Asi hunoraramiwa muSoko raMwari. Tinohurarama tichishandisa Soko raMwari.

Namata Uchiti

Baba wanokosha. Ndinokutendai. Makandipa Soko renyu. Soko iri ibenyu. Ndiro randinofarira. Ndinofungisisa Soko iri nhasi. Ndinoridzeya mumoyo mangu. Ngekudaro, ndinowakwa. Ndinogutswa. Hupenyu hwangu hunonatswa. Mweya wangu unodziwirirwa. Izvi zvinoita kuti ndikone kurarama hupenyu hwamakandirongera. Ndinohurarama nhasi. Ndinohurarama mazuwa ese. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Ruka 4:4; 1 Petro 2:2

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/ rorshona )