Chigarwe Chitoko English Manyika Ndau Shona Denga Hachisi Chiro Chatinoite Zvekutarisira

China, 26 Kurume 2020

"Asi nyika yedu iri kudenga. Uye tinomirira Muponesi anobve ikoko, iye Ishe Jesu Kristu" (VaFiripi 3 ndima 20).

MuSoko raMwari mune zviro zvakawimbiswa naMwari. Zviro izvi zvakatoitwa. Zvakapiwa chisikwa chitsva. Asi kune amweni wasingazwisise izvi. Saka wanobvunza wachiti, "Hatisati tawe kudenga wani? Handiti takariwimbiswawo?" Izvi hazvisi izvo. Denga hachisi chiro chatiri kutarisira. Takatobarirwa mariri. Izvi ndizvo zvinobhuya Soko raMwari. Tinozvierenga muna VaHeberu 12 ndima 22 kusvika 24. Inoti, "Asi mauya kuGomo reZioni, kuJerusarema rekudenga, guta raMwari mupenyu. Mauya kuzviuru ngezviuru zvengirozi dziri paungano yemufaro, kukereke yematangwe, wane mazita akanyorwa kudenga ...".

Erenga ndima yatavhura nayo zvekare. Inoti, "Nyika yedu iri kudenga". Haiti, "Tichazowe ngenyika kudenga". Kurewa kuti UNOTOWE chizvarwa chekudenga. Rangarira masoko aJesu. Akange ari kubhuya kuwaJudha. Akati, "Ini ndakabve kudenga". Airewa kuti akange ari chizvarwa chekudenga. Akazobhuya pamusoro pedu. Akati, "Imi hamusi wenyika ino". Kunyangwe zvakadaro, tigere munyika ino. Saka Mukristu anogara munyika mbiri.

Izvi hazvinetse kuzwisisa. Iwe unokona kunge uri chizvarwa cheZimbabwe. Asi unokona kunge uri kugara kuAmerika. Izvozvo hazvirewe kuti hauchisiri chizvarwa cheZimbabwe. Zvekare, hazvikusiye uchitarisira kuzowe chizvarwa cheZimbabwe. Ngenzira imwe chete, iwe uri panyika pano hako. Asi uri chizvarwa chekudenga. Ngekudaro, une kodzero yekuwana maropafadzo ekudenga. Une kodzero yekubatwa sechizvarwa chekudenga.

Denga ndiwo musha wedu. Izvi ndizvo zvinobhuya Bhaibheri. Kudenga ndiko kwatakabarirwa. Ndiko kwatiri kutorarama tiri! Mapisarema 87 ndima 4 na5 inobhuya izvi. Inoti, "Ndichanyora ngezvaRahabhi ngeBhabhironi pakati pawanondiziwa, ngeFiristiawo ngeTire, pamwe chete ngeEtiopia, uye wachati: Uyu akaberekerwa muZioni.  Zvirokwazvo, pamusoro peZioni wachati: Uyu ngeuyo wakaberekerwamo, uye Wekumusoro-soro pachake acharisimbisa. Jehovha achanyora panonyorwa mazita amarudzi, kuti: Uyu akaberekerwa muZioni". Ndima iyi iri kubhuya pamusoro pechisikwa chitsva. Chisikwa chitsva rudzi rweanhu. Awa wanhu wakabarirwa muZioni. Zioni iri ndiro Jerusarema rekudenga. Ndiro rinobhuyiwa muna VaHeberu 12 ndima 22.

Isu takabarwa patsva. Takabarwa kepiri. Apa ndipo patakapinzwa muHumambo hweMwanakomana waMwari. Mwanakomana uyu ndiye anofarirwa naMwari. Ndizvo zvatinoerenga muna VaKorose 1 ndima 13. Hatisi kutarisira kuzopinzwa muHumambo uhu. Tinotowemo ngechekare. Humambo uhu inyika yekudenga. Mambo wayo ari kudenga. Ndiko kunorongwa zviro zvayo. Hareruya!

Pupura Uchiti

Ini ndakafanana naIshe Jesu. Handisi wenyika ino. Ndakabarirwa kudenga. Saka ndinorarama hupenyu hwekudenga. Ndinohurarama ndiri panyika pano. Ndine maropafadzo ekudenga. Ndinobatwa semunhu wekudenga. Pfuma yangu iri kudenga. Handikanganwe izvozvo. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

1 VaKorinte 15 ndima 48 kusvika 49

Johane 17 ndima 15 kusvika 16

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)