Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Munhu Ane Rutendo Haatsvaki Kutanga Aona NeMeso

China, 8 Kubvumbi 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Zvino rutendo rubatiso rwezviro zviya. Zvatinenge tiri kutarisira. Ngehumbowo hwezviro zviya. Zvisingaonekwe ngemeso enyama" (Vahebheru 11 ndima 1).

Ungawe uri kupemberera kubarwa kwako. Sekuru wako wobva wakutumira soko. Wachikuziwisa kuti wakutengera motokari. Awa wanenge wari sekuru wane mari. Uye angofarira kupa. Iwe unozogamuchira soko iri. Wobve watotanga kufara. Unenge usati waona hako motokari yacho. Asi unenge wawe kutoifarira. Irworwo ndirwo runonzi rutendo. Unenge uri kuwimba nasekuru wako awa. Ngekudero hautsvage kutanga waona motakari yacho.

Unenge uri kuwimba nasekuru wako. Uchiwimba kuti hawanyepe. Ndosaka wafara. Zvisizvo, waizosara usina kugutsikana. Ndizvo zvaungofanirewo kuite ngeSoko raMwari. Funga semunhu anowimba ngeSoko raMwari. Bhuya semunhu anowimba naro. Rarama semunhu anowimba naro. Zviro zvako zvinozohamba zvakanaka.

Umweni munhu akambodemba. Achiti Mwari akange abhuya kwaari. Achiwimbisa kumuporesa. Kumupfumisa. Ngekudzosa zvaakange abirwa. Asi iye aiti haana kunge aona zviro izvi. Munhu uyu akange asingawimbi naMwari. Ndosaka akabhuya achidai. Mwari angakuwimbisa maropafadzo. Angakuwimbise hupenyu hwekukunda. Ungofanire kubve wagutsikana kuti watowe ngezviro izvi. Humweni humbowo hwaungade ngehwei?

Gutsikana ngeSoko raMwari. Funda kuwimba naro. Usamirira kutanga waona zvarinokuwimbisa zvacho. Gamuchira Soko rake. Ugorarama semunhu arigamuchira. Rutendo rwako ndirwo runotaridza kuti wawe ngezviro izvi. Ndizvo zvinoite munhu anotenda naMwari. Angawwimbiswa zviro naMwari. Anobve atozviona seawe ngezviro izvi.

Pupura Uchiti

Rutendo rwangu rupenyu. Runoshanda. Hupenyu hwangu hwakamira paSoko raMwari. Mhepo dzingauya hadzo. Ndinoramba kuzungunutswa nadzo. Ngekuti rutendo rwangu ndirwo runondipupurira. Runondipupurira kuti ndine zviro zvandawe nazvo. Kunyangwe zviro izvi zvisati zvawe kuonekwa. Ndine pfuma yandakapihwa. Pfuma iyi iri muna Kristu. Ndinorarama semunhu ane pfuma iyi. Ndinorarama semunhu ane simba. Ane nyasha. Ane hutano hweWamwari. Ane pfuma yeWamwari. Ndichagara ndichikunda. Ngekuti ndinorarama muSoko raMwari. Ndiro randinoshandisa pakurarama kwangu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi:

Vahebheru 11 ndima 6

Matiyo 15 ndima 28

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch