Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chipiri, 16 Kubvumbi 2019

NDIYE ANOJEKESA ZVAKAVANZIKA ZVAMWARI

"Asi kana iye asvika, Mweya wechokwadi, achakutungamirirai kuchokwadi chese ..." (Johane 16:13).

Ishe Jesu ane masoko aakambobhuya. Akange ari kuabhuya kuwadzidzi wake. Akaabhuya awe pedyo kukwira kudenga. Tinoaerenga muna Johane 16:12. Akati, "Ndichine zvizhinji zvandinoda kukuudzai; asi hamukoni kuzvigamuchira zvino". Akabve abhuya mundima inotewera yacho achiti, "Asi kana iye asvika, Mweya wechokwadi, achakutungamirirai kuchokwadi chese". Mwari ane zvimweni zviro zvakadzama. Zviro izvi zvakawanzwa kuanhu. Hazvizwisisike ngepfungwa dzeanhu. Ndezve muHumambo hwaMwari. Zvino, Jesu aide kutibatsira kuzwisisa zviro izvi. Asi haana kuzozviita. Akasiyira Mweya Mutsvene basa iri. Saka Mweya Mutsvene ndiye awe kutijekesera zviro izvi. Zviro zvatakapiwa naMwari. Haana kuite zvekutitengesera zviro izvi.

1 VaKorinte 2:9-12 inoti, "Asi sezvazvakanyorwa zvichinzi: Izvo ziso zvarisina kuona, ngenzewe zvaisina kuzwa, ngezvisina kupinda mumoyo wemunhu, izvo Mwari zvaakagadzirira wanomuda. Asi Mwari akazarurira isu ngeMweya wake; nokuti Mweya anonzvera zviro zvese, kunyange zviro zvakadzika zvaMwari. Ngekuti ndiani paanhu anoziwa zvemunhu, kunze kwemweya wemunhu uri maari? Saizvozvowo zvaMwari hakuna munhu anoziwa, kunze kweMweya waMwari.  Nesu hatina kugamuchira mweya wenyika, asi Mweya unobve kuna Mwari, kuti tizive zviro zvatinopiwa pachena naMwari". Saka tinotenda Mwari. Ndiye akaronga kuti Mweya Mutsvene agare matiri!

Mwari ane zviro zvaakatipa. Akatipe zviro izvi pachena. Haana kutitengesera. Zvino, Mweya Mutsvene ndiye anotiratidza zviro izvi. Ndiye zvekare anotibatsira kuzvitora. Asi kune wakawanda wanoshaya hanya naMweya Mutsvene. Saka wanorarama wasina zviro izvi. Amweniwo hawatoziwe kuti wane zviro izvi. Hawaziwe kuti ndezvawo. Mwari ane hupenyu hwaakawapa. Asi hawazviziwe. Hupenyu uhu hunoshamisa. Asi wanorarama murima. Wanotambura. Wanoite seanhu wasina chawakapiwa naMwari.

Kune anhu wana Mweya Mutsvene. Anhu wakadai hawafanire kurarama murima. Hawafanire kusaziwa zviri mberi. Mweya Mutsvene chiedza. Ndiye chiedza chehupenyu. Chinokuonesa zvawakapiwa naMwari. Chinoite kuti ukone kutora zviro izvi. Zviro izvi zviri muna Kristu. Mwari ane maropafadzo aakakupa. Akatokupa kare. Anoda kuti unakirwe nawo. Akakupa hupenyu. Uhu hupenyu hwakazara. Akakupa kururama, hutano hweWamwari, pfuma. Uye akasuka zviwi zvako. Anoite kuti ukone kuhidzana naBaba. Aya ese maropafadzo. Asi Mweya Mutsvene ndiye anokuratidza maropafadzo aya. Pamusoro pazvo, ndiye anokufundisa kuashandisa. Iri rinotowe rimweni remabasa ake.

Pupura Uchiti

Mweya Mutsvene ndiye mufundisi wangu. Ndiye anonditungamirira. Anozadza moyo wangu ngemazano akanaka. Ngekudaro, ndinorarama zvakangwara. Ndinoronga hupenyu hwangu zvakanaka. Mweya Mutsvene anoite kuti ndizwisise zviro zvemweya. Ndawe werudzi rwake. Saka ndinorarama semunhu werudzi rwake. Ngekudaro, ndinowedzera kuzwisisa hupenyu hwaKristu. Hupenyu uhu ndihwo hwandawe kurarama. Hauzwisiswe ngeanhu enyika ino.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi:

Ruka 15:11-32; Rute 1-4

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl )