Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Muvhuro, 16 Kubvumbi 2018

Wakakusarudza

"Imi hamuna kundisanangura, asi ini ndakakusanangurai imi, ndikakuisai kuti muende mubereke zvibereko, vuye kuti zvibereko zenyu zvigare; kuti chiro chipi ngechipi chamunenge muchikumbira kunaBaba muzita rangu, wakupei icho" (Johane 15:16).

Amweni Wakristu wanotsvaga kuziwa kuti wakadanwa naMwari here. Wanotosvika pakunetseka ngenyaya iyi. Izvi zvakaita kuti wakawanda wasakona kushumira Mwari zvakanaka. Wanenge wachingotsvaga chaizvo zvawakadanwa naMwari kuita. Asi izvi hazvisi izvo zvatinorairwa ngeBhaibheri. Haritirairi kuti titsvage kuziwa zvatakadanirwa naMwari. Saka zviro izvi hazvifaniri kukunetsa zvachose. Iwe wakasarudzwa naMwari. Izvozvo ndizvo zvega zvakakosha.

Erenga zvekare masoko atavhura nawo. Jesu ndiwo wakaabhuya. Anoti, "Imi hamuna kundisanangura, asi ini ndakakusanangurai imi ...". Masoko aya anoshamisa zvikuru! Kusanangura uku ndiko kusarudza. Zvekare, Bhaibheri rinoti, "Ngekuti wazhinji wakadanwa, asi wakasanangurwa washoma". Tinoerenga masoko aya muna Mateo 22:14. Kusarudzwa ndiko kwakakura. Kunodarika kudanwa. Iwe uri umweni wewaya wakasarudzwa. Wakasarudzwa awa washoma. Hareruya.

Jesu ndiwo wakabhuya masoko aya. Kudana kwawairewa kudanirwa ruponeso. Zvino, nyika yese yakadanirwa kuruponeso. Asi kune waya wanobvuma kudanwa uku. Anhu aya ndiwo wangobve waponeswa. Ndiwo wakasarudzwa wacho. Ndiwo wakasanangurwa. Ndiwo wakatsaurwa kubva panyika. Wakatsaurirwa kuna Mwari.

Iwe unokona kunge wakabarwa patsva. Izvi zvinorewa kuti wakasarudzwa. Wakabviswa munyika ino. Nyika iyi ine njodzi. Zviro zviri mairi zvinoparara. Wawe muhupenyu hutsva. Hupenyu uyu huzere kubwinya. Kubwinya kwahwo hakuperi. Mwari ndiwo wakaronga kukupa hupenyu hwakadai. Wakazvironga nyika isati yawepo. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna VaEfeso 1:4. Ndima iyi inoti, "Sezvaakatisanangura maari nyika isati yawambwa, kuti tiwe watsvene wasina mhosva pamberi pake murudo".

Asi amweni anhu haakoni kugamuchira chokwadi ichi. Wanofunga kuti iwo wakaipa. Ngekudaro, Mwari haakoni kuwagamuchira. Hawafungi kuti Mwari wakawasarudza. Asi Mwari wakakusarudza. Wakakusarudza usati wawaziwa. Mwari wanokuona semunhu akakosha. Saka chirega kuzviona semunhu ane mhosva. Chirega kuzviona semunhu ane zviwi. Ungazopedzisira wawe kuzviona semunhu asina kukosha kuna Mwari. Mwari wakakusarudza. Wanoda kuti kubwinya kwawo kuonekwe pauri. Saka iwe ungofanire kuzwisisa chiro ichi. Chingofanire kujeka mumweya wako.

Namata Uchiti

Baba wekudenga wandinoda. Ndinokutendai. Makandisarudza. Makandiita mudziyo wenyu. Munoda kuti ndisvitse Vhangeri kuanhu. Ndinokutendai. Nyasha dzenyu dziri kushanda muhupenyu hwangu. Dziri kushanda ngesimba guru. Ndinokoshesa nyasha idzi. Ndinodzirega dzichishanda mandiri. Mweya wangu wagwinyiswa. Wapiwa simba. Waripiwa naMweya Mutsvene. Ndawe kushandisa hunyanzvi hwenyu kuite zviro zvangu. Muzita raJesu. Ameni.

.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

VaEfeso 3:8-10; 1 Petro 2:9; 2 VaTesaronika 2:13

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )