Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

(Mufudzi Chris Oyakhilome vachange vari muZimbabwe musi wa7 Chivabvu. Tumai sms kana WhatsApp pa: 0772215931, tikunyoresei)

Chishanu, 21 Kubvumbi 2017

Wakakupinza Munzvimbo Yakakura

"Akandibuditsa kunzvimbo yakafarikana, akandirwira, ngekuti akanga achindifarira" (Mapisarema 18:19).Mundima iyi mune masoko angoti, "nzvimbo yakafarikana". Masoko aya anorewa nzvimbo yakakura. Anorewawo nzvimbo ine hupfumi. Iwe unokona kunge wakabarwa patsva. Izvi zvinorewa kuti uri mwana wedzinza raAbrahama. Saka pfuma yaKristu ndeyakowo. Izvi zvinorewa kuti nyika yese ndeyako. Hazvichakoni kuti uchiwe murombo. Hazvichakoni kuti uwerengerwe kuwarombo. Ungawe hako murombo. Asi iyi inenge ichingowe sarudzo yako. Mwari wakatokubvisa muhurombo. Wakakupinza munzvimbo ine hupfumi.2 VaKorinte 8:9 inobhuya yeiti, "Ngekuti munoziwa nyasha dzaShe wedu, Jesu Kristu, kuti kunyange akanga akapfuma, wakawe murombo ngekuda kwenyu, kuti imi ngehurombo wake muwe wapfumi". Ndima iyi inobhuya yeiti, "kuti muwe wapfumi". Haiti, "kuti munyengetere kuti muwe wapfumi". Iwe uri muna Kristu. Saka wakatoitwa mupfumi. Izvi ndizvo zvazvinorewa. Ichi ndicho chikonzero Mweya Mutsvene wakabhuya weiti, "... zviro zvese ndezvenyu". Wakashandisa Pauro kubhuya masoko aya. Akaabhuya achinyora kuKereke. Tinoaerenga muna 1 VaKorinte 3:21. Saka usazviona semunhu mudiki. Usafunga semunhu mudiki. Ndiwe muridzi wenyika ino yese.Zvino, zviro zvako zvese zvakanaka. Hapana chinoshoreka. Wakagowerwa zviro zvakanaka. Ichi chiro chinofadza chese. Tinochiratidzwa ngeMunyori weMapisarema. Tinoerenga masoko ake muna Mapisarema 16:6. Akati, "Rwonzi rwekuyera rwakandiyerera nzvimbo dzakanaka; zvirokwazvo, nhaka yangu yakaisvonaka". Zviro zvako zvese zvakanaka. Asi wamweni Wakristu hawaziwi izvi. Wanochochora zvewamweni. Wanoshuwa kuti wapiwe zvakapiwa wamweni. Hapana chikonzero chekuita izvi. Iwe wakapiwa pfuma yakanaka. Pfuma iyi haikoni kuparadzwa. Yakanyorwa zita rako.Ichi chinotowe chokwadi. Chigamuchire. Ngachitungamirire kurarama kwako. Mwari wakakupa zviro zvese. Zvimweni, ndezviya zvinodiwa pakurarama. Zvimweni, ndezviya zvinodiwa pakunamata Mwari. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna 2 Petro 1:3. Zviro izvi zviri mumweya mako. Saka usazviona semunhu anoshaiwa. Usaona sekuti pane chingakukonesa kuwana zvaunoda. Usaona sekuti pane chingakukonesa kuita zvaunoda. Pangawe ngezviro zvaunotsvaga. Zviro izvi zvinokona kunge zviri zvepamweya. Zvinokona kunge zviri zvepano panyika. Zviro zvese izvi zviri mukati mako. Zviri mumweya mako. Zvitore imomo. Mumweya mako ndimo munowanikwa zviro zvehupenyu. Ndizvo zvatinoudzwa muna Zvirevo 4:23.

Namata Weiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Makandiropafadza. Makandipa maropafadzo ese epamweya. Maropafadzo aya ari munzvimbo dzekumatenga. Anowanikwa muna Kristu. Ndine pfuma. Pfuma iyi yakanaka zvikuru. Ndinogamuchira maropafadzo enyu. Ndiwo andinoshandisa pakurarama kwangu. Ndiri mwana wedzinza raAbrahama. Pfuma yaKristu, ndeyanguwo. Ndini muridzi wenyika ino. Makandipa zviro zvese. Zvimweni, ndezviya zvinodiwa pakurarama. Zvimweniwo, ndezviya zvinodiwa pakunamata Mwari. Saka handina chandisina. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

VaRoma 8:17

Mapisarema 16:5-6

Firimoni 1:6 ASV

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )