English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Mugovera, 21 Kubvumbi 2018

Mwari Wacharamba Wachiita Basa Rakanaka Mauri

"Ndichiziwa chiro ichi, kuti iye wakatange basa rakanaka mukati menyu, ucharipedzisa kusvikira pazuwa raKristu Jesu" (VaFiripi 1:6).

Mweya Mutsvene wane basa rawakatanga mauri. Wakatanga basa iri musi wawakawagamuchira. Wakawagamuchira kuti wagare mauri. Hawana kungogara wanyerere mauri. Wane basa rawari kuita. Kristu Jesu wakazvipa kwatiri. Wakanga wachida kuti tiwe anhu wakasanangurirwa kwavari. Vaida kuti tive Anhu wanoshingairira mabasa akanaka. Ko, mabasa akanaka ndeapi?

Mabasa akanaka mabasa erutendo. Mabasa ekururama. Simba raMweya Mutsvene ndiro rinokushandisa kuita mabasa aya. Unokona kunge uchishingairira kuita mabasa akanaka. Unokona kunge uine shungu dzekuita mabasa akanaka. Mweya Mutsvene ndiwo wanenge wari kukupa shungu dzese idzi. Ndiwo wanenge wari kushanda mukati mako. Ndiwo wanoita kuti ushingairire kuita mabasa akanaka. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa ngeBhaibheri. Tinozvierenga muna  VaEfeso 2:10. Rimweni Bhaibheri rinotipa ndima iyi richiti, "Ngekuti tiri basa remaoko aMwari. Mwari ndiwo wakatisika. Wakatisika patsva muna Kristu Jesu. Wakatibara kepiri. Wakaite izvi kuti tiite mabasa akanaka. Aya mabasa awakanga wagara watirongera".

Ndiko kusaka Pauro akabhuya achiti, "Ndichiziwa chiro ichi, kuti iye wakatanga basa rakanaka mukati menyu, ucharipedzisa kusvikira pazuwa raKristu Jesu". Izvi zvinorewa kuti Mwari wacharamba wachingoita mabasa akanaka matiri. Mukuru wacho ndiye ari kushanda ari mauri. Saka ucharamba uchingoita zviro zvinobudirira.

Asi kuda umweni angati, "Ndinoziwa hangu kuti ikozvino ndiri kuite zviro zvakanaka. Asi handiziwi kuti zvicharamba zvakadero here. Ndingasakona kuita zvakanaka mangwana". Usanetseka hako! Mwari ndiwo wari kushanda mauri. Zvino, wakatiudza musi wawanopedza kushanda uku. Hawasi kupedza svondo rinouya. Hawasi kupedza mushure memakore mairi. Wari kupedza musi unouya Jesu. Wari kupedza musi wekubvutwa kweKereke. Saka ucharamba uchingobudirira. Ucharamba uchikunda.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Makandipa Mweya wenyu Mutsvene. Mweya Mutsvene awa wanokosha. Wawe kugara mandiri. Ndiwo wari kushanda mandiri. Wari kuita kuti ndifarire kuita zvinokufadzai. Wari kuite kuti ndikone kuita zvinokufadzai. Hazvichakoni kuti ndikundikane. Hazvichakoni kuti ndikurirwe. Ndicharamba ndichikunda. Ndicharamba ndichiita zviro zvinobudirira. Ndicharamba ndichibereka zvibereko zvekururama. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Johane 14:16-17; VaEfeso 2:10; 1 Johane 4:4

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )